Boravak i radne dozvole strancima po osnovu zapošljavanja i samozapošljavanja

Uvod

Namena ovog teksta je da strancima, licima koja nemaju državljanstvo Srbije, te domaćim i stranim poslodavcima pruži osnovne informacije o pravnom okviru za ishodovanje odobrenja za privremeni boravak i zapošljavanje, odnosno samozapošljavanje stranaca u Srbiji.

Uslove i postupak za zapošljavanje stranaca u Srbiji reguliše Zakon o zapošljavanju stranaca (“Službeni glasnik RS” broj 128/2014 od 26.11.2014. godine; u daljem tekstu: Zakon).

Zapošljavanje stranca može se ostvariti pod uslovom da poseduje odobrenje za privremeni boravak i dozvolu za rad. Dokazi o ispunjavanju uslova za zapošljavanje stranca obavezno se čuvaju u poslovnom prostoru u kome stranac radi.

Ne treba dozvola za rad strancu čiji boravak u Srbiji ne traje duže od 90 dana u roku od šest meseci od dana prvog ulaska u Srbiju, a koji je vlasnik, osnivač, zastupnik ili član organa pravnog lica registrovanog u Srbiji, ako nije u radnom odnosu u tom pravnom licu, kao i strancu koji u Srbiji boravi radi uspostavljanja poslovnih kontakata ili prisustvovanja poslovnim sastancima i koji, bez ostvarivanja prihoda u Srbiji, obavlja druge poslovne aktivnosti koje se odnose na pripremu stranog poslodavca da uspostavi prisustvo i otpočne sa radom u Srbiji. Postoje i drugi izuzeci.

Uslovi za zapošljavanje stranca utvrđeni Zakonom ne primenjuju se na zapošljavanje stranca koji:

 1. ima pravo na privilegije i imunitete u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima;
 2. u Srbiji, bez zasnivanja radnog odnosa, boravi radi obavljanja poslova na osnovu odgovarajućih ugovora ili sporazuma sa međunarodnim organizacijama, između nadležnih institucija Srbije i drugih država ili u okviru međunarodnih projekata o stručno-tehničkoj saradnji, obrazovanju ili istraživanju;
 3. je predstavnik inostranog medija upisan u evidenciju predstavnika inostranih medija, koji se vodi u ministarstvu nadležnom za poslove javnog informisanja u Srbiji;
 4. u Srbiji boravi radi obavljanja verskih poslova i verske službe ili organizuje, odnosno sprovodi dobrotvorne akcije u okviru registrovanih crkava i verskih zajednica u Srbiji, u skladu sa zakonom;
 5. je volonter, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast volontiranja;
 6. na osnovu ugovora zaključenih između organa nadležnih za poslove odbrane ili unutrašnje poslove obavlja poslove od interesa za Srbiju ili za potrebe odbrane ili bezbednosti zemlje ili se usavršava u ovim oblastima;
 7. je član posade broda, odnosno vazduhoplova, ili obavlja poslove u drumskom ili železničkom saobraćaju i zaposlen je kod stranog poslodavca;
 8. je član spasilačke jedinice koja pruža pomoć prilikom otklanjanja posledica nesrećnih slučajeva i prirodnih katastrofa, kao i slučajeva humanitarne pomoći.

Uslovi za zapošljavanje stranca utvrđeni Zakonom ne primenjuju se i na stranca čiji boravak u Srbiji ne traje duže od 90 dana u roku od šest meseci od dana prvog ulaska u Srbiju, i to na stranca koji:

 1. je vlasnik, osnivač, zastupnik ili član organa pravnog lica registrovan u Srbiji, u skladu sa zakonom, ako nije u radnom odnosu u tom pravnom licu;
 2. u Srbiji boravi radi uspostavljanja poslovnih kontakata ili prisustvovanja poslovnim sastancima i koji, bez ostvarivanja prihoda u Srbiji, obavlja druge poslovne aktivnosti koje se odnose na pripremu stranog poslodavca da uspostavi prisustvo i otpočne sa radom u Srbiji;
 3. je predavač ili istraživač koji učestvuje u organizovanim profesionalnim skupovima ili istraživačkim projektima ili obavlja rad u cilju predstavljanja ili sprovođenja različitih naučnih i tehničkih dostignuća, kao i njegovo prateće osoblje;
 4. lično obavlja privremene obrazovne, sportske, umetničke, kulturne i druge slične aktivnosti, odnosno u Srbiji boravi na naučnom, umetničkom, kulturnom ili sportskom događaju, u organizaciji ovlašćenih organizacija, državnih organa ili organa autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, kao i prateće organizacijsko i tehničko osoblje;
 5. je upućeno lice koje u Srbiji izvodi radove na osnovu ugovora o nabavci robe, nabavci ili zakupu mašina ili opreme i njene isporuke, instaliranja, montaže, opravke ili obučavanja za rad na tim mašinama ili opremi;
 6. samostalno ili za potrebe stranog poslodavca u Srbiji boravi radi obavljanja poslova opremanja i izlaganja opreme i eksponata na trgovinskim i drugim sajmovima i izložbama.

Od dana stupanja Srbije u članstvo Evropske unije:

 1. stranci državljani EU i članovi porodice državljana EU, koji nisu državljani EU a imaju odobrenje za privremeni boravak ili stalno nastanjenje u tim državama, imaće pravo na slobodan pristup tržištu rada u Srbiji, odnosno na zapošljavanje, samozapošljavanje i ostvarivanje prava za slučaj nezaposlenosti,
 2. stranca koji nije državljanin EU, na rad u Srbiju bez dozvole za rad moći će uputiti strani poslodavac, koji ima sedište u državi članici Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora ili Švajcarske Konfederacije, pod uslovom da (a) ima zaključen ugovor sa poslodavcem u Srbiji, (b) ugovor o radu sa strancem i (c) akt o upućivanju na privremeni rad u Srbiju.

Prava i obaveze u pogledu rada, zapošljavanja i samozapošljavanja stranca koji se zaposli sa dozvolom za rad, ista su kao za državljane Srbije.

Stranac se smatra nezaposlenim u skladu sa propisima o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti i ostvaruje jednaka prava kao državljani Srbije ako su ispunjeni uslovi u skladu sa Zakonom.

Privremeni boravak stranaca u Srbiji

Boravak stranaca u Srbiji regulisan je Zakonom o strancima (“Službeni glasnik RS”, broj 97/2008 od 27.10.2008. godine). Boravak stranaca može biti boravak do 90 dana, privremeni boravak ili stalno nastanjenje.

Prijavu boravka stranca nadležnoj Policijskoj upravi, u roku od 24 časa od dolaska u mesto boravišta, dužna su učiniti pravna i fizička lica koja pružaju usluge smeštaja strancima uz naknadu, kao i lica kod kojih stranci dolaze u posetu, a stranac koji ne koristi smeštaj dužan je prijavu boravka uraditi sam za sebe.

Privremeni boravak može se odobriti strancu koji, između ostalog, namerava da boravi u Srbiji duže od 90 dana zbog rada, zapošljavanja, obavljanja privredne ili druge profesionalne delatnosti. Stranac kome je odobren privremeni boravak dužan je da boravi u Srbiji u skladu sa svrhom zbog koje mu je boravak odobren.

Privremeni boravak može da se odobri u trajanju do jedne godine i može da se produži na isti period. Odobrenje privremenog boravka unosi se u putnu ispravu stranca. Rok važenja putne isprave mora biti najmanje šest meseci duži od roka na koji se izdaje odobrenje.

Privremeni boravak radi rada, zapošljavanja, obavljanja privredne ili druge profesionalne delatnosti, može da se odobri strancu kome je odobreno pravo na rad, ili mu je privremeni boravak prethodni uslov za odobravanje tog prava. Privremeni boravak odobrava se strancu do isteka odobrenog radnog angažovanja u Srbiji.

Procedura odobrenja dozvole za privremeni boravak obično traje do 15 dana.

Zahtev za privremeni boravak stranac podnosi nadležnoj Policijskoj upravi po mestu boravišta.

Zahtevu za odobrenje privremenog boravka neophodno je priložiti:

 • važeću putnu ispravu (pasoš),
 • prijavu stana (“beli karton”),
 • dve fotografije (4x3cm, u boji, anfas),
 • popunjene formulare (u tri primerka) i
 • dokaz o uplaćenoj taksi na podnesak i taksi na boravak.

Strancu se može odobriti privremeni boravak ako uz zahtev priloži dokaz:

 1. da ima dovoljna sredstva za izdržavanje,
 2. da je zdravstveno osiguran i
 3. o opravdanosti zahteva za privremeni boravak u skladu sa svrhom privremenog boravka, i to:

  1. osnivanje preduzeća ili predstavništva, odnosno za lica upisana u rešenje o registraciji preduzeća ili predstavništva:

   • rešenje o registraciji i
   • potvrda poslovne banke o prometu na računu;
  2. osnivanja odnosno vlasništvo samostalne radnje (trgovinske, zanatske, ugostiteljske i sl.) ili agencije:

   • rešenje o registraciji;
  3. konsignacija, ugovor o poslovnoj kooperaciji, ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji i prenosa tehnologija:

   • rešenje o registraciji domaćih preduzeća,
   • ugovor o saradnji između stranog i domaćeg pravnog lica i
   • uput ili delegacija firme koja ga šalje (original i prevod ovlašćenog sudskog tumača);
  4. zasnivanje radnog odnosa:

   • rešenje o registraciji preduzeća ili drugog pravnog lica u kojem stranac zasniva radni odnos,
   • ugovor o radu ili ugovor o delu i
   • mišljenje Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: NSZ) kada se radni odnos zasniva prvi put ili rešenje NSZ kojim se odobrava zasnivanje radnog odnosa;
  5. za državljane bivših republika SFRJ koji su radni odnos zasnovali kao domaći državljani:

   • fotokopija radne knjižice uz stavljanje na uvid originala,
   • uverenje o zaposlenju i
   • rešenje o registraciji preduzeća osim ako je stranac zaposlen u javno-komunalnom preduzeću;
  6. vršenja privremenih i povremenih poslova (do 90 dana):

   • ugovor o radu ili delu sa pravnim ili fizičkim licem koje poseduje seosko domaćinstvo koje mu je osnovni izvor prihoda
   • rešenje o registraciji pravnog lica ili u slučaju ugovora sa fizičkim licem uverenje da je poljoprivreda osnovna delatnost tog lica;
  7. obuka i praksa:

   • rešenje o registraciji preduzeća gde se obavlja obuka, odnosno praksa i
   • uverenje ustanove koja organizuje obuku ili praksu, sa tačnim datumima početka i završetka
   • ugovor ili uverenje o obavljanju obuke i prakse.

Povezani obrasci:

Napomena uz obrasce:
Sve obrasce u jednom primerku, obavezno štampati dvostrano (na jednom listu papira).
Potpisati se na svakom primerku svojeručno (ne koristiti skenirani potpis ili sl.)
Fotografija se može ubaciti u primerak obrasca – skenirana (dimenzija 4×3 cm, “an fas”, na svetloj pozadini) ali je obavezno dostaviti i dve originalne fotografije.

Strancu se može otkazati boravak i zabraniti ulazak u Srbiju.

Strancu u Srbiji, kome je odobren boravak do 90 dana i strancu kome je odobren privremeni boravak u Srbiji, nadležna Policijska uprava otkazaće boravak ako nastupi neka okolnost koja se u propisma navodi kao smetnja za ulazak u Srbiju, ili se za nju naknadno sazna.

Ulazak u Srbiju odbija se strancu ako:

 1. nema važeću putnu ispravu, ili vizu ukoliko je potrebna;
 2. nema dovoljna sredstva za izdržavanje za vreme boravka u Srbiji, za povratak u zemlju porekla ili tranzit u treću zemlju, ili mu na drugi način nije obezbeđeno izdržavanje za vreme boravka u Srbiji;
 3. je u tranzitu, a ne ispunjava uslove za ulazak u treću državu;
 4. je na snazi zaštitna mera udaljenja ili mera bezbednosti proterivanja ili mu je otkazan boravak, odnosno druga mera priznata u unutrašnjem ili međunarodnom pravu koja uključuje zabranu prelaska državne granice – za vreme dok ta mera odnosno otkaz boravka traje;
 5. nema potvrdu o vakcinisanju ili drugi dokaz da nije oboleo, a dolazi sa područja zahvaćenog epidemijom zaraznih bolesti;
 6. to zahtevaju razlozi zaštite javnog poretka ili bezbednosti Srbije i njenih građana;
 7. se u odgovarajućim evidencijama vodi kao međunarodni prestupnik;
 8. postoji opravdana sumnja da boravak neće koristiti u nameravanu svrhu.

Prilikom otkaza boravka Policijska uprava će odrediti rok, koji ne može biti duži od 30 dana, u kome je stranac dužan da napusti Srbiju i vreme za koje je strancu zabranjen ulazak u Srbiju.

Odbijanje ulaska, otkaz boravka i zabrana ulaska upisuju se u putnu ispravu stranca.

Strancu prestaje boravak:

 • istekom roka na koji je boravak odobren;
 • otkazom boravka;
 • ako mu je izrečena zaštitna mera udaljenja ili mera bezbednosti proterivanja.

Pojam i vrste dozvola za rad

Dozvolom za rad smatra se akt na osnovu kojeg stranac može da se zapošljava ili samozapošljava u Srbiji, a može se izdati kao (A) radna dozvola ili (B) lična radna dozvola. Za isti vremenski period izdaje se samo jedna vrsta dozvole za rad.

A. Radna dozvola

Stranac sa radnom dozvolom može u Srbiji da obavlja samo poslove za koje je dobio dozvolu.

Poslodavac na čiji zahtev je izdata radna dozvola:

 • ne može da uputi stranca na rad kod drugog poslodavca,
 • u obavezi je da prijavi stranca na obavezno socijalno osiguranje te
 • snosi troškove izdavanja radne dozvole i iste ne može da prenese na stranca.

Poslodavac koji je zaposlio stranca bez odgovarajućeg odobrenja za boravak i radne dozvole dužan je da mu isplati sva novčana potraživanja, u skladu sa propisima o radu, uz uplatu pripadajućih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, uz pretpostavku da je radni odnos trajao najmanje tri meseca, ukoliko se ne dokaže suprotno.

Radna dozvola se izdaje kao (1) radna dozvola za samozapošljavanje, (2) radna dozvola za zapošljavanje ili (3) radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja.

1) Radna dozvola za samozapošljavanje

Samozapošljavanje stranca je zapošljavanje stranca u privrednom subjektu ili drugom obliku delatnosti, u skladu sa zakonom, u kome je taj stranac jedini ili kontrolni član, u skladu sa zakonom.

Radna dozvola za samozapošljavanje izdaje se na zahtev stranca koji ima odobrenje za privremeni boravak u Srbiji.

U postupku izdavanja radne dozvole za samozapošljavanje, uz zahtev stranac dostavlja:

 • izjavu o vrsti, trajanju i obimu aktivnosti kojima planira da se bavi;
 • dokaz da ima odgovarajuće kvalifikacije za obavljanje konkretne delatnosti;
 • predugovor ili ugovor kojim se dokazuje pravo vlasništva ili zakupa nad poslovnim prostorom u kome će se obavljati delatnost;
 • dokaz da raspolaže odgovarajućom opremom za obavljanje konkretne delatnosti;
 • izjavu o broju i strukturi lica koja planira da zaposli, posebno državljana Srbije, lica koja imaju slobodan pristup tržištu rada i stranaca sa ličnom radnom dozvolom.

Radna dozvola za samozapošljavanje izdaje se na period dok traje odobrenje za privremeni boravak, a najduže na godinu dana uz mogućnost produženja pod uslovom da stranac dokaže da nastavlja obavljanje istog posla pod uslovima pod kojima je dobio dozvolu.

Stranac koji dobije radnu dozvolu za samozapošljavanje u obavezi je da započne obavljanje poslova za koje je radna dozvola izdata u roku od 90 dana od dana dobijanja te dozvole.

2) Radna dozvola za zapošljavanje

Zapošljavanje stranca je zaključivanje ugovora o radu ili drugog ugovora kojim stranac bez zasnivanja radnog odnosa ostvaruje prava po osnovu rada u skladu sa zakonom.

Poslodavac je domaće pravno ili fizičko lice registrovano (preduzetnik) za obavljanje delatnosti u Srbiji, kao i ogranak i predstavništvo stranog poslodavca registrovan za obavljanje delatnosti u Srbiji.

Strani poslodavac je strano pravno ili fizičko lice registrovano (preduzetnik) u inostranstvu za obavljanje delatnosti.

Radna dozvola za zapošljavanje izdaje se na zahtev poslodavca, pod uslovima da poslodavac:

 • pre podnošenja zahteva za radnu dozvolu za zapošljavanje nije otpuštao zaposlene usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena na radnim mestima za koje se traži radna dozvola za zapošljavanje;
 • mesec dana pre podnošenja zahteva za radnu dozvolu za zapošljavanje nije pronašao državljane Srbije, lica koja imaju slobodan pristup tržištu rada ili stranca sa ličnom radnom dozvolom, odgovarajućih kvalifikacija sa evidencije NSZ;
 • priloži predlog ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se ostvaruju prava po osnovu rada.

Radna dozvola za zapošljavanje izdaje se za zapošljavanje stranca koji ima odobrenje za privremeni boravak i ispunjava sve uslove iz zahteva poslodavca koji se odnose na odgovarajuća znanja i sposobnosti, kvalifikacije, prethodno iskustvo i dr.

Radna dozvola za zapošljavanje izdaje se za planirani period zaposlenja, a najduže dok traje privremeni boravak.

Poslodavac može da zaposli studenta, s tim da obavljanje poslova u periodu kada traju nastavne aktivnosti može da traje najduže 20 sati nedeljno, odnosno 80 sati mesečno.

Uslovi za izdavanje radne dozvole za obavljanje sezonskih poslova su da stranac ima:

 • odobrenje za privremeni boravak stranca;
 • zaključen ugovor o radu sa poslodavcem;
 • akt poslodavca kojim se utvrđuje način smeštaja i ishrane za vreme boravka i rada u Srbiji.

Sezonski poslovi su poslovi koji imaju sezonski karakter u oblasti poljoprivrede, šumarstva, građevinarstva ili drugih delatnosti, a koje karakteriše privremeno značajno povećanje obima posla u periodu ne dužem od šest meseci u toku 12 meseci.

3) Radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja

Radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja izdaje se na zahtev poslodavca, i to za (a) upućena lica, (b) kretanje u okviru privrednog društva i (c) nezavisne profesionalce

a) Radna dozvola za upućena lica zaposlena kod stranog poslodavca izdaje se na zahtev poslodavca radi obavljanja poslova ili vršenja usluga na teritoriji Srbije.

Uslov za izdavanje ovakve radne dozvole jeste da stranac ima:

 1. odobrenje za privremeni boravak stranca;
 2. zaključen ugovor između poslodavca za koga se obavljaju poslovi ili vrše usluge i stranog poslodavca koji obavezno sadrži mesto i rok za obavljanje posla;
 3. dokaz da je upućeno lice zaposleno kod stranog poslodavca najmanje jednu godinu;
 4. akt o upućivanju na privremeni rad u Srbiju kojim se utvrđuje način ostvarivanja prava i obaveza iz rada, kao i način smeštaja i ishrane za vreme boravka i rada u Srbiji.

Ovakva radna dozvola izdaje se za period za koji je zaključen ugovor između poslodavca za koga se vrše usluge i stranog poslodavca, ali ne duže od godinu dana.

Izuzetno, radna dozvola za upućena lica od strane stranog poslodavca registrovanog za obavljanje delatnosti u državi sa kojom Srbija ima zaključen međunarodni ugovor kojim se uređuje upućivanje, izdaje se u postupku, saglasno uslovima i za period utvrđen tim sporazumom.

Dozvola za upućena lica – radi obavljanja poslova ili vršenja usluga po osnovu (1) ugovora o nabavci robe, (2) nabavci ili zakupu mašina ili opreme i njene isporuke, (3) instaliranja, montaže, opravke ili obučavanja za rad na tim mašinama ili opremi, nije potrebna za period do 90 dana, a za period duži od 90 dana, odnosno za period potreban za obavljanje posla izdaje se uz opisane uslove.

b) Radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva registrovanog u inostranstvu izdaje se na zahtev ogranka, odnosno zavisnog društva koje je registrovano u Srbiji, u cilju privremenog upućivanja, odnosno premeštanja zaposlenog na rad u taj ogranak, odnosno zavisno društvo, pod uslovom da je lice kod stranog poslodavca zaposleno najmanje godinu dana na poslovima rukovodioca, menadžera ili specijaliste za pojedine oblasti (ključno osoblje), kao i da će u Srbiji obavljati iste poslove.

Izuzetno, radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva registrovanog u inostranstvu izdaje se i na zahtev ogranka, odnosno zavisnog društva koje je registrovano u Srbiji, u cilju privremenog upućivanja, odnosno premeštanja zaposlenog pripravnika na rad u tu organizacionu jedinicu, odnosno zavisno društvo u Srbiji.

Ove radne dozvole izdaju se pod istim uslovima kao za radne dozvole upućenim licima, na period dok traje privremeni boravak, ali ne duže od jedne godine.

c) Radna dozvola za nezavisnog profesionalca izdaje se na zahtev poslodavca, odnosno krajnjeg korisnika usluga, ako nezavisni profesionalac poseduje:

 • odobrenje za privremeni boravak;
 • zaključen ugovor sa poslodavcem ili krajnjim korisnikom usluga koji obavezno sadrži rok za obavljanje posla;
 • odgovarajuće visoko obrazovanje i/ili tehničke kvalifikacije i propisano radno iskustvo u struci.

Ova radna dozvola izdaje se na period potreban za obavljanje posla, ali ne duže od godinu dana.

Nezavisni profesionalac je samozaposleno fizičko lice, odnosno preduzetnik registrovan za obavljanje delatnosti u inostranstvu koji na osnovu neposredno zaključenog ugovora sa domaćim poslodavcem, odnosno krajnjim korisnikom usluga, obavlja poslove na teritoriji Srbije.

B. Lična radna dozvola

Lična radna dozvola se izdaje se na zahtev stranca koji ima odobrenje za stalno nastanjenje, ima status izbeglice ili pripada posebnoj kategoriji stranca, i omogućava mu slobodno zapošljavanje, samozapošljavanje i ostvarivanje prava za slučaj nezaposlenosti.

Lična radna dozvola izdaje se u slučajevima utvrđenim međunarodnim ugovorom koji obavezuje Srbiju, u skladu sa tim ugovorom.

Lična radna dozvola izdaje se radi spajanja porodice i na zahtev člana uže porodice stranca kome je izdato odobrenje za stalno nastanjenje ili privremeni boravak, kao i stranca člana uže porodice državljanina Srbije i stranca srpskog porekla do trećeg stepena srodstva u pravoj liniji, ukoliko lice ispunjava uslov u pogledu minimalnih godina života za zasnivanje radnog odnosa u skladu sa propisima o radu.

Pod članovima uže porodice smatraju se supružnici u braku ili van braka stranca koji ima ličnu radnu dozvolu, maloletna deca rođena u braku ili van braka, maloletna usvojena deca ili maloletni pastorci, kao i drugi članovi porodice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje boravak stranaca.

Strancu koji ima odobrenje za stalno nastanjenje lična radna dozvola izdaje se na period dok traje lična karta za strance.

Izbeglici lična radna dozvola izdaje se na period dok traje lična karta za lice kome je odobren azil.

Licu koje traži azil lična radna dozvola može se izdati devet meseci nakon podnošenja zahteva za azil, ako odluka o tom zahtevu nije doneta bez njegove krivice, za period od šest meseci uz mogućnost produženja, dok traje status lica koje traži azil.

Licu kome je odobrena privremena zaštita lična radna dozvola izdaje se za vreme trajanja statusa osobe sa privremenom zaštitom.

Žrtvi trgovine ljudima lična radna dozvola se izdaje za vreme trajanja dozvole boravka.

Licu kome je odobrena supsidijarna zaštita lična radna dozvola izdaje se za vreme trajanja statusa osobe sa supsidijarnom zaštitom.

Članu uže porodice stranca koji u Srbiji boravi po navedenoim osnovama radna dozvola izdaje se za vreme trajanja dozvole boravka.

Postupak izdavanja dozvole za rad

U postupku izdavanja, produženja, poništavanja i prestanka važenja dozvole za rad rešava mesno nadležna organizaciona jedinica NSZ. Konačno rešenje o eventualnoj žalbi donosi ministar nadležan za poslove zapošljavanja, protiv koga se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

Dozvola za rad se izdaje za period koji je naznačen u zahtevu za izdavanje dozvole, a najduže za period utvrđen Zakonom i period za koji traje boravak stranca. Uz zahtev za izdavanje dozvole za rad podnose se odgovarajući dokazi o ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole. Dozvola za rad produžava se, ako su u momentu podnošenja zahteva za produženje ispunjeni uslovi za njeno izdavanje.

Zahtev za izdavanje, odnosno produženje dozvole za rad, podnosi se, zavisno od vrste dozvole za rad, organizacionoj jedinici NSZ nadležnoj prema mestu privremenog boravka ili stalnog nastanjenja stranca (lična radna dozvola i radna dozvola za samozapošljavanje), odnosno prema sedištu poslodavca (radna dozvola za zapošljavanje, za upućena lica, za kretanje u okviru privrednog društva) ili mestu gde se rad obavlja (radna dozvola za nezavisnog profesionalca).

Zahtev za produženje dozvole za rad podnosi se najranije 30, a najkasnije 15 dana pre isteka roka važenja prethodne dozvole.

Taksa za izdavanje dozvole za rad u iznosu od 12.530,00 dinara, uplaćuje se na račun Budžeta Republike Srbije broj 840-742221843-57, šifra plaćanja 253, model 97, poziv na broj npr. za Novi Sad 11-223, shodno Zakonu o republičkim administrativnim taksama (“Službeni glasnik RS”, broj 43/03…57/14).

Način izdavanja, odnosno produženja dozvole za rad, način dokazivanja ispunjenosti uslova utvrđenih Zakonom, potrebne dokaze za izdavanje odnosno produženje dozvole za rad, oblik i sadržinu dozvole za rad propisao je nadležni ministar donošenjem Pravilnika o dozvolama za rad (“Službeni glasnik RS”, br. 136/2014 od 12.12.2014. godine, stupio na snagu 20.12.2014. godine). U pravilnku se po vrstama radnih dozvola taksativno navode potrebni prilozi…

Uz zahtev za izdavanje dozvole za rad pribavljaju se, odnosno prilažu se original ili overena fotokopija dokaza o ispunjenosti uslova, i to:

1) radne dozvole za samozapošljavanje

(iz člana 23. stav 2. Zakona) Obrazac Z-RD-SZ

 1. putna isprava stranca, odnosno lična karta ukoliko poseduje istu;
 2. odobrenje za privremeni boravak stranca,
 3. izjava o vrsti, trajanju i obimu aktivnosti kojima planira da se bavi koja mora da sadrži podatke o broju i strukturi lica koja planira da zaposli,
 4. isprava, odnosno potvrda kojom stranac dokazuje da ima odgovarajuće kvalifikacije, za obavljanje konkretne delatnosti,
 5. ugovor ili predugovor kojim se dokazuje pravo vlasništva ili zakupa nad poslovnim prostorom u kome će obavljati delatnost,
 6. dokaz da raspolaže odgovarajućom opremom za obavljanje konkretne delatnosti,
 7. dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi;

2) radne dozvole za zapošljavanje na zahtev poslodavca

(iz člana 16, st. 1. i 2. Zakona) Obrazac Z-RD-Z

 1. rešenje o upisu poslodavca u registar nadležnog organa,
 2. putna isprava stranca, odnosno lična karta ukoliko poseduje istu,
 3. odobrenje za privremeni boravak stranca,
 4. uverenje iz jedinstvene baze centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kojim poslodavac dokazuje da pre podnošenja zahteva nije otpuštao zaposlene usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena na radnim mestima za koje se traži radna dozvola, u skladu sa propisima o radu,
 5. potvrda organizacije nadležne za poslove zapošljavanja da u periodu od mesec dana pre podnošenja zahteva na evidenciji nema državljana Srbije, lica koja imaju slobodan pristup tržištu rada ili stranca sa ličnom radnom dozvolom, odgovarajućih kvalifikacija,
 6. predlog ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se ostvaruju prava po osnovu rada, u skladu sa zakonom, koji obavezno sadrži odredbu da obavljanje poslova u periodu kada traju nastavne aktivnosti ne traje duže od 20 sati nedeljno, odnosno 80 sati mesečno,
 7. izvod iz pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, ili, ukoliko ima manje od 10 zaposlenih, izjava poslodavca, koja sadrži naziv i opis poslova, vrstu i stepen zahtevane stručne spreme, odnosno obrazovanja i druge posebne uslove za rad na poslovima za radno mesto,
 8. diploma, odnosno uverenje (javna isprava) o stečenoj odgovarajućoj vrsti i stepenu zahtevane stručne spreme, odnosno obrazovanja,
 9. isprava, odnosno potvrda kojom stranac dokazuje da ispunjava uslove iz zahteva poslodavca koji se odnose na sposobnosti, kvalifikacije, prethodno iskustvo i druge posebne uslove za rad na poslovima za radno mesto, (10) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi;

3) radne dozvole za zapošljavanje na zahtev poslodavca za obavljanje sezonskih poslova

(iz člana 17. stav 2. Zakona) Obrazac Z-RD-Z

 1. pored dokaza iz prethodne 3) tačke, i:
 2. zaključen ugovor o radu koji sadrži odredbu da je obezbeđena ishrana stranca,
 3. ugovor o zakupu, odnosno drugi dokaz o obezbeđenom smeštaju stranca za vreme boravka i rada u Srbiji;

4) radne dozvole za upućena lica

(iz člana 19. stav 2. Zakona) Obrazac Z-RD-UL

 1. rešenje o upisu poslodavca u registar nadležnog organa,
 2. putna isprava stranca,
 3. odobrenje za privremeni boravak stranca,
 4. zaključen ugovor između poslodavca za koga se obavljaju poslovi ili vrše usluge i stranog poslodavca koji obavezno sadrži mesto i rok za obavljanje posla,
 5. ugovor o radu, odnosno potvrda stranog poslodavca da je stranac zaposlen najmanje jednu godinu kod stranog poslodavca, kao i da mu je obezbeđena ishrana,
 6. odluka stranog poslodavca o upućivanju stranca na privremeni rad u Srbiju,
 7. ugovor o zakupu, odnosno drugi dokaz o obezbeđenom smeštaju stranca za vreme boravka i rada u Srbiji, (8) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi;

5) radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva

(iz člana 21. stav 1. Zakona) Obrazac Z-RD-KPD

 1. rešenje o upisu poslodavca u registar nadležnog organa,
 2. putna isprava stranca,
 3. odobrenje za privremeni boravak stranca,
 4. ugovor o radu, odnosno potvrda stranog poslodavca da je stranac zaposlen najmanje jednu godinu kod stranog poslodavca na poslovima rukovodioca, menadžera ili specijaliste za pojedine oblasti,
 5. odluka stranog poslodavca o upućivanju stranca na privremeni rad u Srbiju na poslovima rukovodioca, menadžera ili specijaliste za pojedine oblasti,
 6. dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi;

6) radne dozvole za nezavisnog profesionalca

(iz člana 22. stav 2. Zakona) Obrazac Z-RD-NP

 1. rešenje o upisu poslodavca u registar nadležnog organa, odnosno lična karta državljanina Srbije krajnjeg korisnika usluga,
 2. rešenje o registraciji nezavisnog profesionalca,
 3. putna isprava stranca,
 4. odobrenje za privremeni boravak stranca,
 5. zaključen ugovor sa poslodavcem ili krajnjim korisnikom usluga koji sadrži rok za obavljanje posla,
 6. diploma, odnosno uverenje o stečenom odgovarajućem visokom obrazovanju, odnosno tehničkim kvalifikacijama izdata od strane akreditovane obrazovne ustanove,
 7. isprava, odnosno potvrda o radnom iskustvu u struci,
 8. dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi;

7) lične radne dozvole za strance koji imaju odobrenje za stalno nastanjenje, status izbeglice ili pripadaju posebnoj kategoriji stranca

(iz člana 12. stav 1. Zakona) Obrazac Z-RD-LRD

 1. putna isprava stranca, odnosno lična karta ukoliko poseduje istu,
 2. odobrenje za stalno nastanjenje ili privremeni boravak stranca,
 3. akt o priznavanju statusa za stranca koji ima status izbeglice ili pripada posebnoj kategoriji stranca, (4) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi;

8) lične radne dozvole radi spajanja porodice stranca iz prethodne tačke

(iz člana 12. stav 3. Zakona) Obrazac Z-RD-LRD

 1. pored dokaza iz prethodne 1) tačke, i:
 2. izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih, izjava supružnika da živi u vanbračnoj zajednici,
 3. lična karta za stranca koji ima stalno nastanjenje, odnosno status izbeglice, čiji član porodice podnosi zahtev,
 4. lična karta za državljanina Srbije čiji član porodice podnosi zahtev.

Dozvola za rad može biti poništena ili prestati da važi pod određenim okolnostima.

Dozvola za rad će se poništiti ako:

 1. stranac obavlja poslove za koje nije izdata dozvola za rad ili ako radi kod drugog poslodavca;
 2. stranac ne otpočne sa radom u roku od 15 dana od dana izdavanja radne dozvole za zapošljavanje;
 3. stranac kome je izdata dozvola za samozapošljavanje ne otpočne sa obavljanjem poslova za koje mu je izdata dozvola za rad u roku od 90 dana od dana dobijanja dozvole;
 4. u momentu izdavanja, odnosno produženja nisu bili ispunjeni uslovi utvrđeni Zakonom.

Inspektor rada dužan je da odmah obavesti NSZ ako u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi postojanje činjenice koja je razlog poništavanja dozvole za rad strancu.

Poslodavac je dužan da obavesti NSZ ako stranac ne otpočne sa radom u roku od 15 dana od dana izdavanja radne dozvole za zapošljavanje.

Stranac je dužan da obavesti NSZ o činjenici da nije otpočeo sa obavljanjem poslova za koje mu je izdata dozvola za rad u vremenu od 90 dana od dana dobijanja dozvole, u roku od narednih 15 dana.

Rešenje o poništaju dozvole za rad Nacionalna služba za zapošljavanje donosi po prijavi gore opisanih činjenica ili po službenoj dužnosti.

Dozvola za rad prestaje da važi:

 • istekom roka na koji je izdata;
 • odricanjem;
 • prestankom statusa izbeglice, lica koje traži azil, lica kome je odobrena privremena zaštita, odnosno lica kome je odobrena supsidijarna zaštita;
 • prestankom ugovora o radu ili drugog ugovora bez zasnivanja radnog odnosa kojim stranac ostvaruje prava po osnovu rada u skladu sa zakonom, odnosno prestankom rada stranca koji poseduje odobrenje za privremeni boravak u Srbiji;
 • ako stranac izgubi svojstvo preduzetnika ili pravno lice prestane sa radom pre isteka roka važenja radne dozvole za samozapošljavanje;
 • ako to zahtevaju razlozi zaštite javnog poretka ili bezbednosti Srbije i njenih građana, u skladu sa Zakonom;
 • ako je strancu prestalo pravo na stalno nastanjenje ili privremeni boravak u Srbiji;
 • ako stranac postane domaći državljanin;
 • u slučaju smrti;
 • ako je stranac boravio van Srbije duže od šest meseci neprekidno.

O činjenicama iz tačaka 2, 4. i 5, (odricanje, gubitak svojstva preduzetnika ili prestanak sa radom pravnog lica i prestanak ugovora o radu stranca), stranac je dužan da obavesti NSZ u roku 15 dana.

Nadzor i kazne

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem Zakona, odnosno nad ispunjavanjem uslova za zapošljavanje stranca u skladu sa Zakonom, vrši Inspektorat za rad.

Za nepoštivanje pojednih odredbi Zakona propisane su novčane kazne:

 • od 800.000 do 1.000.000 dinara za prekršaje pravnog lica – poslodavca, plus od 20.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice, sa mogućnošću izricanja zaštitne zabrane vršenja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine;
 • od 50.000 do 500.000 dinara za prekršaje fizičkog lica – poslodavca koji ima svojstvo preduzetnika;
 • od 15.000 do 150.000 dinara za prekršaje stranca i
 • od 500.000 do 1.000.000 dinara za prekršaje NSZ, plus od 20.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice

Kaznene odredbe Zakona

Član 34.

Novčanom kaznom od 800.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – poslodavac, ako:

 1. zaposli stranca suprotno odredbama Zakona (član 9. stav 1);
 2. ne čuva dokaze o ispunjavanju uslova za zapošljavanje stranca u poslovnom prostoru u kome stranac radi (član 9. stav 2);
 3. zaposli stranca na poslovima za koje nije dobio radnu dozvolu (član 14. stav 2);
 4. ne izvrši obaveze utvrđene članom 15. Zakona;
 5. zaposli stranca suprotno odredbama čl. 16. i 17. Zakona;
 6. zaposli stranca suprotno odredbama čl. 19 – 22. Zakona;
 7. ne podnese zahtev za produženje dozvole za rad u propisanom roku (član 28. stav 2);
 8. ne postupi u skladu sa odredbom člana 29. stav 3. Zakona;
 9. ne postupi u skladu sa odredbom člana 30. stav 3. Zakona.

Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice – poslodavac koji ima svojstvo preduzetnika.

Novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u pravnom licu.

Poslodavcu iz stava 1. tačka 1. ovog člana može se izreći zaštitna mera zabrana vršenja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Poslodavcu iz stava 2. ovog člana može se izreći zaštitna mera zabrana vršenja određenih delatnosti, u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Član 35.

Novčanom kaznom od 15.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj stranac, ako:

 1. se zaposli suprotno odredbama Zakona (član 9. stav 1);
 2. obavlja poslove za koje nije dobio radnu dozvolu (član 14. stav 2);
 3. ne postupi u skladu sa odredbom člana 29. stav 4. Zakona;
 4. ne postupi u skladu sa odredbom člana 30. stav 2. Zakona.

Član 36.

Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj NSZ, ako:

 1. ne omogući nezaposlenom strancu ostvarivanje prava utvrđenog članom 4. stav 2. Zakona;
 2. za isti vremenski period izda više vrsta dozvola za rad suprotno odredbi člana 10. stav 3. Zakona;
 3. izda dozvolu za rad suprotno odredbama člana 24. Zakona;
 4. ne sprovodi ili sprovodi suprotno odredbama Zakona poslove utvrđene čl. 25- 30. Zakona.

Novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u NSZ.

Autor: AKTIVA sistem

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: