Računovodstveno priznavanje povratne ambalažeNa koji način društvo treba da evidentira povratnu ambalažu, konkretno staklene boce i palete?


Odgovor:

Prema trajnosti i načinu upotrebe, ambalaža se deli na: povratnu i nepovratnu. Povratna ili ambalaža za višekratnu upotrebu, koristi se više puta za pakovanje istih ili sličnih sadržaja. Nepovratna ambalaža koristi se samo jednom, a zatim se odbacuje i može se upotrebiti kao sekundarna sirovina.

Polazeći od ove definicije, funkcije i roka upotrebe odnosno korišćenja, sa aspekta računovodstvenog tretmana nepovratna ambalaža evidentira se na zalihama kao sitan inventar i ambalaža i otpisuje prilikom izdavanja u upotrebu. S druge strane, povratna ambalaža koja ima vek trajanja duži od jedne godine, zadovoljava uslove za priznavanje kao stavka nekretnina, postrojenja i opreme, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom – MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema (“Sl. glasnik RS”, br. 35/2014 – dalje: MRS 16), Odeljkom 17 Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja (IFRS) za male i srednje entitete (“Sl. glasnik RS”, br. 117/2013 – dalje: MSFI za MSP) i članom 14. Pravilnika o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 118/2013 i 95/2014 – dalje: Pravilnik).

U skladu sa MRS 16 i MSFi za MSP i Pravilnikom, nekretnine, postrojenja i oprema su materijalne stavke koje se:
(a) drže za korišćenje u proizvodnji proizvoda ili isporuci dobara ili usluga, za iznajmljivanje drugima ili za administrativne svrhe; i
(b) za koje se očekuje da će se koristiti duže od jednog obračunskog perioda.

Na osnovu iznetog proizilazi da povratna ambalaža zadovoljava definiciju nekretnina, postrojenja i opreme, jer se koristi prilikom proizvodnje odnosno isporuke dobara i koristi se duže od jedne godine.

Nadalje, dva osnovna uslova za priznavanje ambalaže kao stavke nekretnina postrojenja i opreme su:
(a) verovatno je da će se buduće ekonomske koristi povezane sa tim sredstvom prilivati u entitet; i
(b) nabavna vrednost/cena koštanja tog sredstva može pouzdano odmeriti.

Shodno navedenom, mišljenja smo da povratna ambalaža koja obuhvata staklene boce i palete, zadovoljava uslove da se prizna kao osnovno sredstvo i da se kalkulativno otpisuje, odnosno amortizuje.

Prema Pravilniku o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike (“Sl. glasnik RS”, br. 95/2014), propisano je da se na računima grupe 02 – Nekretnine, postrojenja i oprema, iskazuju zemljišta, građevinski objekti, investicione nekretnine, postrojenja i oprema u vlasništvu pravnog lica i preduzetnika, postrojenja i oprema uzeti u finansijski lizing, alat i inventar sa kalkulativnim otpisom i ostale nekretnine, postrojenja i oprema, uključujući stanove, stambene zgrade i odmarališta koji ispunjavaju uslov za priznavanje po MRS, kao i ulaganja za pribavljanje nekretnina, postrojenja i opreme.

Svako pravno lice, koje za obavljanje delatnosti koristi ambalažu, treba da u svom Pravilniku o računovodstvenim politikama, jasno uredi način priznavanja povratne i nepovratne ambalaže.

Autor: mr Milica Bjelić

Izvor: paragraf.rs | februar 2017.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: