Računovodstveno evidentiranje prihoda od prodaje udela u zavisnom društvu

Prodaja udela u zavisnom društvu u skladu sa Pravilnikom za mikro i druga pravna lica evidentira se po potpisivanju ugovora o prenosu udela nezavisno od isplate ugovorene naknade i registracije prenosa udela

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 011-00-00336/2022-16 od 5. 5. 2022. godine)
left-quote

Obratili ste se Ministarstvu finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) zahtevom za davanje mišljenja u vezi sa pitanjem u kojoj kalendarskoj godini je potrebno izvršiti knjiženje prihoda od prodaje udela kod privrednog društva A.

Imajući u vidu sadržinu dostavljenog zahteva, na osnovu člana 80. Zakona o državnoj upravi (“Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 i 30/18 – dr. zakon), Ministarstvo daje sledeće mišljenje:

Zakonom o računovodstvu (“Službeni glasnik RS”, br. 73/19 i 44/21 – dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon), uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika, organizacija računovodstva, računovodstvene isprave i vrste poslovnih knjiga, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, Registar pružalaca računovodstvenih usluga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju, izveštaja o korporativnom upravljanju, izveštaji o plaćanjima autoritetima vlasti i nefinansijsko izveštavanje, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.

U predmetnom zahtevu koji nam je dostavljen, između ostalog, navedeno je sledeće:

  • “Privredno društvo A je bilo vlasnik 100% udela u privrednom društvu B. U decembru 2021. godine zaključen je Ugovor o prenosu (kupoprodaji) udela, između privrednog društva A i privrednog društva V (u daljem tekstu: Ugovor), kojim je privredno društvo V steklo 100% kapitala u privrednom društvu B.
  • U skladu sa ugovorenom dinamikom plaćanja kupoprodajne cene, 30% od kupoprodajne cene je isplaćeno u decembru 2021. godine, a ostatak kupoprodajne cene od 70% u januaru 2022. godine. U Ugovoru je definisano da se, tek nakon, isplate, celokupne kupoprodajne cene vrši promena vlasnika/osnivača i zakonskog zastupnika u Agenciji za privredne registre. Promena u APR-u je izvršena početkom februara meseca 2022. godine, kada je faktički privredno društvo V preuzelo kontrolu nad privrednim društvom B.
  • Napominjemo da privredna društva A i B primenjuju Pravilnik za mikro i druga pravna lica. Sva tri privredna društva su rezidenti Republike Srbije.”

Pravilnikom o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica (“Službeni glasnik RS”, broj 89/20, u daljem tekstu: Pravilnik) propisuje se način priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica, koji ne primenjuju Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (MSFI), odnosno Međunarodni standard finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP).

Odredbama člana 2. stav 1. Pravilnika propisano je da poslovni subjekti priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima vrše u skladu sa Zakonom, ovim pravilnikom i internim aktom o računovodstvenim politikama.

Odredbama člana 4. stav 2. Pravilnika propisano je da se u skladu sa načelom nastanka poslovnog događaja, poslovni događaj priznaje kada je nastao i uključuje se u finansijske izveštaje u periodu na koji se odnosi, nezavisno od prijema ili isplate novca u vezi sa tim poslovnim događajem.

Članom 44. st. 1. i 2. Pravilnika propisano je da u ostale prihode ulaze dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava, učešća u kapitalu, dobici od prodaje dugoročnih hartija od vrednosti, dobici od prodaje materijala, viškovi, prihodi od smanjenja obaveza, prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja, prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, osim efekata po osnovu valutne klauzule, prihodi od ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja.

Ostali prihodi priznaju se u vrednosti obračunatih iznosa koji su zasnovani na verodostojnoj dokumentaciji.

Imajući u vidu navedeno, mišljenja smo da se ostali prihodi (što po svojoj prirodi predstavljaju prihodi od prodaje udela u konkretnom slučaju) priznaju u vrednosti obračunatih iznosa koji su zasnovani na verodostojnoj dokumentaciji. U konkretnom slučaju, Ugovor svakako predstavlja verodostojni dokument, te smatramo da bi prihod od prodaje udela trebalo evidentirati (knjižiti) u poslovnim knjigama privrednog društva A u kalendarskoj 2021. godini, tj. prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2021. godinu.

Dodatno ukazujemo da to što je dinamika plaćanja definisana Ugovorom na način da se 30% od kupoprodajne cene isplaćuje u decembru 2021. godine, a ostatak u januaru 2022. godine, nije od značaja, s obzirom da je u konkretnom slučaju reč o primeni računovodstvene obračunske osnove, koja je u Pravilniku naznačena (član 4. stav 2.), i koja upućuje da se poslovni događaj uključuje u finansijski izveštaj u periodu na koji se odnosi, nezavisno od prijema ili isplate novca u vezi sa tim događajem.

right-quote

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: