Propisan je novi obrazac PB2

Ministar finansija konačno je doneo Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti. Pravilnik je objavljen u Službenom glasniku RS broj 52/20, od 7. aprila 2020. godine.

Pravilnik stupa na snagu 8. aprila 2020. godine (narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku RS), ali propisano je da se primenjuje na obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2019. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2019. godini.

Napominjemo da se očekuje i donošenje Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti. Prema našim saznanjima ovim pravilnikom neće biti propisan novi Obrazac PPDG-1S, već će samo biti precizirana pravila iskazivanja pojedinih podataka. Drugim rečima, poreska prijava za 2019. godinu podnosiće se na starom Obrascu PPDG-1S (podnošenje ove prijave već je omogućeno).

Podsećamo da rok za predaju poreske prijave i poreskog bilansa preduzetnika za 2019. godinu ističe 15. aprila 2020. godine, kao i da u okviru najavljenih mera za podršku privredi nije predviđeno produžavanje ovog roka.

Pravilnikom je propisan novi Obrazac PB 2. Ipak, razlike između starog i novog obrasca su minimalne, a zadržan je isti broj pozicija (ima ukupno 61 polje).

Najvažnija razlika je u tome što je opis nekoliko polja proširen tako da se u njima iskazuju podaci u vezi sa novim podsticajima propisanim Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, koji se shodno primenjuju i u slučaju preduzetnika. Reč je o sledećim pozicijama:

 • u polje 35 iskazuju se troškovi istraživanja i razvoja koji se priznaju u dvostrukom iznosu u skladu sa članom 22g Zakona o porezu na dobit pravnih lica;
 • u polje 38 iskazuje se iznos koji se, po osnovu smanjenja procenta korišćenja stalnih sredstava za svrhe istraživanja i razvoja, uključuje u poresku osnovicu, kao i iznos koji se uključuje u poresku osnovicu u poreskom periodu u kojem je prijava u vezi sa pronalaskom odbačena od strane nadležnog organa;
 • u polje 43 iskazuje se iznos kvalifikovanog prihoda koji se, u skladu sa članom 25b Zakona o porezu na dobit pravnih lica, ne uključuje u poresku osnovicu.

Dakle, umesto da se propišu posebna polja za iskazivanje navedenih iznosa, mesto im je pronađeno u okviru postojećih polja. Pritom, faktičko stanje je takvo da velika većina preduzetnika uopšte neće koristiti nove poreske podsticaje.

Konačno je precizirano da se u polju 31. Obrasca PB 2 iskazuje isplaćena lična zaradu koja nije bila priznata u prethodnom poreskom periodu u kome je bila obračunata ali nije bila isplaćena.

Ukinuta je ranija pozicija pod red. br. 26. Obrasca PB 2 – Rashodi za reklamu i propagandu, imajući u vidu da se počev od poreskog bilansa za 2019. godinu ovi rashodi priznaju bez ograničenja (u skladu sa opštim uslovima). Kako bi broj polja u poreskom bilansu ostao nepromenjen, izdaci koji su ranije iskazivani u polju 23, sada su podeljeni na dve pozicije, i to:

 • u polje 23 iskazuju se izdaci za zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne, verske i sportske namene, zaštitu životne sredine, davanja učinjena ustanovama, odnosno pružaocima usluga socijalne zaštite;
 • u polje 24 iskazuju se izdaci za humanitarnu pomoć za otklanjanje posledica nastalih u slučaju vanredne situacije, koji su učinjeni Republici, autonomnoj pokrajini, jedinici lokalne samouprave.

Izdaci za ulaganja u oblasti kulture sada se iskazuju u polju 25 (ranije u polju 24), dok se članarine komorama, savezima i udruženjima sada iskazuju u polju 26 (ranije u polju 25).

Pravilnikom su formalno propisana još dva nova obrasca, i to:

 • Obrazac PK 2 – Poreski kredit za obveznike za ulaganja u osnovna sredstva za period od ___ do ___ 20__. godine i
 • Obrazac SU 1 – Srazmerni iznos ulaganja kod obveznika za period od ____ do ____ 20__. godine.

Skrećemo pažnju na to da je razlog za objavljivanje “novih” obrazaca trivijalan. Naime, u ranije važećim obrascima bilo je propisano da se odnose na period od ____ do ____ 201___ godine, pa je bilo potrebno da se sada napiše da se odnose na period do 20___ godine, kako bi bilo moguće upisati 2020. godinu. Nikakve druge izmene u ovim obrascima nisu izvršene.

Izvor: pktatic.rs

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: