Promena u uslovima za ostvarivanje olakšice za novonastanjene obveznike

Ministarstvo finansija pripremilo je početkom novembra Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana. Jedna od promena odnosi se i na oporezivanje novonastanjenih poreskih obveznika.

Prema rečima poreske savetnice Zvezdane Pisarević, povratnici iz inostranstva i stranci ubuduće neće morati da ispune dva, već samo jedan uslov da bi dobili poreske olakšice.

Novonastanjenim obveznicima se smatraju lica koja imaju posebno stručno obrazovanje i za čijim radom postoji potreba koja se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu rada. Zakonskim rešenjem je bilo propisano da u prethodne dve godine ovo lice nije pretežno boravilo u Srbiji i da u momentu zaključenja ugovora o radu ima manje od 40 godina života.

Ovo je zapravo značilo da je bilo potrebno da budu ispunjena oba uslova da bi se neko lice smatralo novonastanjenim obveznikom. U izmenama zakona ovde je dodato „ili“ – što znači da je sada dovoljno da bude ispunjen samo jedan uslov da bi se mogla primeniti poreska olakšica od 70 odsto bruto zarade za ova lica, uz poštovanje nominalno propisanog iznosa neto zarade za ovo lice“, kaže Pisarević.

Olakšice za zapošljavanje povratnika su vrsta podrške namenjene IT industriji, kako bi se privukli naši stručni kadrovi koji su otišli na rad u inostranstvo da se vrate i da rade za firme u Srbiji. Ove olakšice su u zakonu definisane kao olakšice za novonastanjenog obveznika.

Poreska savetnica objašnjava da je suština olakšice za novonastanjenog obveznika u tome da poslodavac ima umanjenje od 70 procenata osnovice na koju se računaju stope poreza i doprinosa, što znači da se na preostalih 30 odsto plate zaposlenog računaju porez i doprinosi koji se plaćaju. Preostali iznos se praktično uopšte ne oporezuje. Poslodavac može da koristi olakšicu u periodu od pet godina od momenta zaključenja ugovora o radu sa novonastanjenim obveznikom.

Da bi poslodavac (koji se prema zakonu naziva kvalifikovani poslodavac) mogao da ostvari ovu olakšicu postoje uslovi koje mora da ispuni, baš kao i druga strana, novonastanjeni obveznik.

Poslodavac mora da ispunjava sledeće uslove:

  • Za konkretno radno mesto na koje se zapošljava novonastanjeni obveznik mora da postoji potreba da lice ima posebno stručno obrazovanje i da postoji potreba koja se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu rada. Nije jasno kako se ovo dokazuje u slučaju eventualne poreske kontrole, tačnije zakonom to nije precizno definisano
  • Kvalifikovani poslodavac mora biti rezident Republike Srbije
  • Kvalifikovani poslodavac ne može se smatrati povezanim licem sa poslodavcem kod koga je novonastanjeni obveznik prethodno bio zaposlen. Ovo znači da ako je obveznik radio u inostranstvu za firmu koja je osnivač firme u Srbiji, ne može se to lice samo prebaciti u radni odnos u firmu u Srbiji. Ovaj uslov postoji da bi se sprečile takve zloupotrebe od strane multinacionalnih kompanija

Određene uslove mora da ispunjava i stranac, pa je tako neophodno da u periodu od 24 meseca koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa poslodavcem novonastanjeni obveznik nije pretežno boravio u Srbiji. Uslov je i da novozaposleni radnik ima osnovnu zaradu od najmanje 300.000 dinara, što je oko 1.820 evra neto.

Prema rečima poreskih savetnika, kada se pogleda spisak dokaza koje poslodavac mora da poseduje dolazi se do zaključka da nije jednostavno ostvariti pravo na ovu olakšicu, posebno iz razloga što lice koje se zapošljava mora da obezbedi većinu dokaza za poslodavca.

Dodatna dokumentacija za poslodavce

Ministarstvo finansija donelo je i Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika u kome se definiše koje to sve dokaze mora da pribavi poslodavac da bi uopšte mogao da koristi olakšicu za novonastanjenog obveznika. Neki od dokaza koje kvalifikovani poslodavac mora da ima:

  1. Da sačini pisanu izjavu kojom potvrđuje da novonastanjeni obveznik pre zasnivanja radnog odnosa sa kvalifikovanim poslodavcem nije bio u radnom odnosu kod bilo kog poslodavca koji bi se u momentu sticanja statusa novonastanjenog obveznika smatrao povezanim licem sa tim kvalifikovanim poslodavcem, u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica
  2. Da pribavi pisanu izjavu kojom novonastanjeni obveznik potvrđuje da pre zasnivanja radnog odnosa sa kvalifikovanim poslodavcem nije bio u radnom odnosu, odnosno ako je bio u radnom odnosu kod jednog ili više poslodavaca pribavlja pisanu izjavu u kojoj novonastanjeni obveznik navodi pun naziv i sedište svakog poslodavca i državu čiji je poreski obveznik poslodavac kod koga je bio u radnom odnosu tokom perioda rada u drugoj državi.

Izvor: biznis.rs

Povezani tekstovi:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: