Poreske olakšice za novonastanjene obveznike

Na osnovu člana 15v Zakona o porezu na dohodak građana (u nastavku: Zakon), koji se primenjuje od 1. marta 2020. godine, moguće je ostvariti poreske olakšice za tzv. novonastanjene obveznike.

Način ostvarivanja ovog prava je bio nepoznat do dana donošenja Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika (u nastavku: Pravilnik) koji je objavljen u “Službenom glasniku RS”, broj 137/2020, a koji je stupio na snagu 14. novembra 2020. godine.

Poreska olakšica se sastoji u umanjenju osnovice za porez i doprinose na zarade za 70%.

Da bi ostvario olakšicu novonastanjeni obveznik mora da:

  • zasnuje radni odnos sa kvalifikovanim poslodavcem na neodređeno vreme;
  • zasnuje radni odnos na radnom mestu za koje postoji potreba da lice ima posebno stručno obrazovanje i za kojim postoji potreba koja se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu rada.

Ko je kvalifikovani poslodavac?

U pitanju je poslodavac:

  • koji je rezident Republike Srbije i,
  • koji se, u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, ne može smatrati povezanim licem sa poslodavcem kod koga ja novonastanjeni obveznik prethodno bio zaposlen.

Izuzetno, kvalifikovanim poslodavcem smatra se bilo koji poslodavac rezident Republike, koji zasnuje radni odnos sa novonastanjenim obveznikom koji je u periodu od 25 godina koji prethodi godini u kojoj zasniva radni odnos iz stava 1. ovog člana, barem tri godine ispunjavao uslove iz člana 7. stav 2. tačka 1) Zakona da se smatra rezidentom Republike tj. da je na teritoriji Republike imao prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa.

Ko je novonastanjeni obveznik?

Novonastanjeni obveznik je obveznik koji:

  1. u periodu od 24 meseca koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem, nije pretežno boravio na teritoriji Republike;
  2. u momentu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem ima manje od 40 godina života, a koji je u periodu od 12 meseci koji prethode zaključenju ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem pretežno boravio van teritorije Republike radi daljeg školovanja, odnosno stručnog usavršavanja.

Novonastanjeni obveznik iz prve tačke ispunjava uslov u pogledu radnog mesta i stručnog obrazovanja ukoliko ostvaruje mesečnu zaradu veću od 217.656 dinara.

Novonastanjeni obveznik iz druge tačke ispunjava uslov u pogledu radnog mesta i stručnog obrazovanja ukoliko ostvaruje mesečnu zaradu veću 145.104 dinara.

Pravo na umanjenje osnovice ima onaj novonastanjeni obveznik koji se istovremeno sa zasnivanjem radnog odnosa ili u razumnom roku po zasnivanju radnog odnosa, nastanjuje na teritoriji Republike i koji ispunjava uslov da se smatra njenim poreskim rezidentom po osnovu centra poslovnih i životnih interesa na teritoriji Republike, kao i njenim poreskim rezidentom za potrebe primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koje Republika primenjuje sa drugim državama.

Pravo na umanjenje osnovice ostvaruje se za period od pet godina od dana zaključenja ugovora o radu, ukoliko su ispunjeni svi propisani uslovi tokom tog perioda, nezavisno od promene poslodavaca.

Pravo na umanjenje osnovice novonastanjeni obveznik ostvaruje počevši od prve zarade isplaćene za mesec u kome su od nadležnog organa pribavljeni dokazi o ispunjenosti uslova utvrđenih ovim članom.

Povezani tekst:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: