Prodaja vaučera kao takva nije oporeziva sa PDV

Obveznik PDV koji prodaje vrednosne vaučere, odnosno kartice za nabavku dobara ili usluga kod lica koja vrše promet dobara ili usluga u TC „Ušće“, a kojima donosioci vaučera, odnosno kartica plaćaju naknadu za izvršeni promet dobara ili usluga, nema obavezu da po osnovu prodaje predmetnih vaučera, odnosno kartica obračuna i plati PDV, s obzirom da po tom osnovu ne dolazi do nastanka poreske obaveze.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-783/2011-04 od 2.9.2011. godine)

“Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 86/04–ispravka, 61/05 i 61/07, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. Promet dobara, u smislu ovog zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drugačije određeno (član 4. stav 1. Zakona). Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koje nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (odredba člana 5. stav 1. Zakona). Vreme prometa dobara i usluga uređeno je odredbama čl. 14. i 15. Zakona. Odredbama člana 16. Zakona propisano je da poreska obaveza nastaje danom kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji:

  1. promet dobara i usluga;
  2. naplata ako je naknada ili deo naknade naplaćen pre prometa dobara i usluga;
  3. nastanak obaveze plaćanja carinskog duga, kod uvoza dobara, a ako te obaveze nema, danom u kojem bi nastala obaveza plaćanja tog duga.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, za izvršeni promet dobara i usluga za koji Zakonom nije propisano poresko oslobođenje, poreska obaveza nastaje danom izvršenja prometa dobara i usluga, odnosno danom naplate naknade ako je naknada ili deo naknade naplaćen pre tog prometa.

Obveznik PDV koji prodaje vrednosne vaučere, odnosno kartice za nabavku dobara ili usluga kod lica koja vrše promet dobara ili usluga u TC „Ušće“, a kojima donosioci vaučera, odnosno kartica plaćaju naknadu za izvršeni promet dobara ili usluga, nema obavezu da po osnovu prodaje predmetnih vaučera, odnosno kartica obračuna i plati PDV, s obzirom da po tom osnovu ne dolazi do nastanka poreske obaveze. Naime, u ovom slučaju prilikom prodaje vaučera, odnosno kartica nije poznat ni isporučilac dobara ili pružalac usluga niti primalac dobara ili usluga, nije poznato koja će konkretno dobra biti isporučena, odnosno usluge pružene i po kojoj će se poreskoj stopi oporezovati. Na promet dobara i usluga koji izvrše obveznici PDV donosiocima vaučera, odnosno kartica, PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom, nezavisno od toga što se novčana sredstva na ime naknade za taj promet potražuju i naplaćuju od obveznika PDV – prodavca vaučera, odnosno kartica. Pored toga, Ministarstvo finansija ukazuje da pri potraživanju i prenosu predmetnih novčanih sredstava ne dolazi do obaveze obračunavanja i plaćanja PDV.”

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: