Privremena sprečenost za rad lica koje poslove obavlja po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima

Da li trudnica koja je kod poslodavca angažovana po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima ima pravo na bolovanje radi održavanja trudnoće kao i pravo na naknadu primanja za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta?


Odgovor:

U okviru posebnih odredbi Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 – odluka US) – Rad van radnog odnosa, članom 197. ovog zakona predviđeno je da poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa određenim licem, kao i da se ovaj ugovor zaključuje u pisanom obliku.

Lice koje obavlja privremene i povremene poslove pravo na naknadu za rad kao i druga prava ostvaruje u skladu sa Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima.

Licu koje radi po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima isplaćuje se ugovorena naknada (a ne zarada) za rad koja se, po pravilu, računa samo za radne dane kada je ovo lice dolazilo na rad i obavljalo ugovorene poslove.

Zakonom o radu propisano je pravo na naknadu zarade za dane odsustvovanja sa rada zbog privremene sprečenosti za rad do 30 dana na teret sredstava poslodavca (pa i za vreme bolovanja radi održavanja trudnoće), samo kao pravo zaposlenih koji su zasnovali radni odnos zaključivanjem ugovora o radu na neodređeno ili određeno vreme. Međutim, lice angažovano po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima nema status zaposlenog u smislu odredbi Zakona o radu.

Isto tako, lica koja obavljaju poslove po osnovu privremenih i povremenih poslova ne ulaze u krug osiguranika koja ostvaruju naknadu zarade na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, u skladu sa članom 73. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 107/2005, 109/2005 – ispr., 57/2011, 110/2012 – odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 – odluka US, 106/2015 i 10/2016 – dr. zakon). Takođe, ova lica ne ulaze ni u krug lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, u skladu sa članom 10. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. glasnik RS”, br. 16/2002, 115/2005 i 107/2009).

Ovo lice može da odsustvuje sa rada (bez naknade ili uz naknadu “ugovorene naknade” na teret poslodavca), samo ukoliko je to posebno predviđeno ugovorom o privremenim i povremenim poslovima. U tom smislu, i do prestanka ugovora o privremenim i povremenim poslovima dolazi pod uslovima i u skladu sa postupkom koji je predviđen ugovorom o privremenim i povremenim poslovima. Ukoliko dođe do prestanka obavljanja privremenih i povremenih poslova, ovo lice može ostvarivati prava u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010 i 38/2015), pod uslovima propisanim tim zakonom, pa eventualno i pravo na novčanu naknadu.

Izvor: paragraf.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: