Pripravnički staž se ne računa u ograničenje trajanja radnog odnosa na određeno

(Mišljenje Ministarstva rada, br. 011-00-525/2017-02 od 02.10.2017. godine)
left-quote

Prema članu 37. st. 1. i 2. Zakona o radu (“Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US i 113/17 – u nastavku: Zakon), ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja za vreme trajanja tih potreba.

Poslodavac može da zaključi jedan ili više ugovora o radu iz stava 1. ovog člana, na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji, sa prekidima ili bez prekida, ne može biti duži od 24 meseca. Izuzeci od propisanog ograničenja trajanja radnog odnosa na određeno vreme sa istim licem utvrđeni su u stavu 4. navedenog člana.

Prema članu 47. Zakona, poslodavac može da zasnuje radni odnos sa licem koje prvi put zasniva radni odnos u svojstvu pripravnika, za zanimanje za koje je to lice steklo određenu vrstu i stepen stručne spreme, ako je to kao uslov za rad na određenim poslovima utvrđeno Zakonom ili pravilnikom.

U stavu 3. navedenog člana propisano je da pripravnički staž traje najduže godinu dana, ako Zakonom nije drukčije određeno. Za vreme pripravničkog staža pripravnik ima pravo na zaradu i sva druga prava iz radnog odnosa, u skladu sa Zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu (član 47. stav 4).

Polazeći od toga da se radi o različitim razlozima i osnovima za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme, u skladu sa članom 37. Zakona, kao i za zasnivanje radnog odnosa u svojstvu pripravnika, u skladu sa članom 47. tog zakona, zaključuje se da se vreme provedeno u radnom odnosu kod poslodavca u svojstvu pripravnika, u skladu sa Zakonom i pravilnikom, ne računa u ograničenje trajanja radnog odnosa na određeno vreme iz člana 37. stav 3. Zakona.

Stoga poslodavac može da zasnuje radni odnos na određeno vreme sa licem koje je obavilo pripravnički staž kod tog poslodavca, u skladu sa članom 47. Zakona, u slučajevima i pod uslovima propisanim u članu 37. Zakona, pri čemu se u ograničenje trajanja radnog odnosa na određeno vreme, propisanog u stavu 3. ovog člana, ne računa vreme koje je zaposleni proveo u radnom odnosu kod tog poslodavca u svojstvu pripravnika, u skladu sa Zakonom i pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova, a na osnovu člana 47. ovog zakona.

right-quote

Povezani tekst:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: