Primena Zakona o platnim uslugama

Povodom Zakona o platnim uslugama (“Službeni glasnik RS”, br. 139/2014) koji se primenjuje počev od 1. oktobra 2015. godine, banke imaju zakonsku obavezu da svoje poslovanje i unutrašnja akata usklade sa odredbama Zakona.

Banke, da bi udovoljile zakonskoj obavezi i izvršile usklađivanje sa ovim propisom, moraju uskladiti i ugovorni odnos po osnovu tekućeg računa ili računa otvorenog u banci, odnosno platne kartice ili ugovora o platnim uslugama sa svim poslovnim partnerima, znači preduzećima i preduzetnicima čiji se navedeni računi vode kod dotične banke. Prema usklađenoj obavezi, Opšti uslovi banke sadrže sve neophodne informacije propisane navedenim Zakonom, a koje informacije do sada nisu bile obuhvaćene postojećim ugovorom ili ih ugovori na drugi način uređuju i primenjuju na postojeće platne račune.

Opšti uslovi odnose se na: vrste i uslove za korišćenje platnih usluga, uslove i način izvršavanja budućih platnih transkacija, platne kartice, saglasnost za izvršenje platne transakcije, vreme prijema i izvršenje platnog naloga, izvršenje i rokovi za izvršenje platnih transakcija, opoziv platnog naloga, odbijanje izvršenja platnog naloga, informacije o načinu i sredstvima komunikacije, informacije i podatke o naknadama, kamatnim stopama i kursu zamene valuta, koji podaci su sadržani u Politici naknada i Tarifniku naknada, informacije o zaštiti i drugim merama u vezi sa izvršenjem platnih transakcija, uslove za izmene i dopune Okvirnog ugovora i prava na raskid od strane Vas kao Korisnika platnih usluga i od strane Banke, kao pružaoca platnih usluga, informacije o zaštiti Vas kao Korisnika platnih usluga.

Ove Opšte uslove Banke su učinile dostupnim svim klijentima, kako u poslovnim prostorijama u kojima se posluje sa klijentima, tako i na internet stranici Banke. Klijenti sami odlučuju da li će prihvatiti Opšte uslove banke kod koje joj se vode poslovni računi.
Primena novog Zakona neće doneti velike promene u poslovanju Banke i poslovnom odnosu sa Vama po osnovu zaključenih ugovora, a Vi, u skladu sa Zakonom, imate pravo na raskid zaključenih ugovora bez naknade u roku od tri meseca od dana početka primene Zakona, pod uslovom da prethodno izmirite sve eventualne obaveze koje imate ili budete imali prema Banci u vezi sa uslugama koje koristite.

Obaveza svake banke je da vas obavesti o promenama koje će nastupiti od 1. oktobra ove godine, da vas upozna sa Opštim uslovima i da vam predloži usklađivanje postojećih ugovora.
Pravo svakog preduzeća je da nakon upoznavanja sa navedenim, donese odluku da li ostaje kod postojeće banke ili raskida ugovor i prelazi kod banke, koja po njemu, nudi povoljnije uslove.

Izvor: www.rpk-subotica.org.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: