Primena pravila o glavnom i sporednom prometu iz oblasti građevinarstva

Novim Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost regulisano je pitanje poreskog tretmana sporednog prometa koji prati glavni promet. Ovim su razjašnjene neke dosadašnje nedoumice koje su se javljale u praksi, najčešće u oblasti građevinarstva kada je trebalo odrediti poreskog dužnika u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Član 26. Pravilnika o PDV

“Ako se uz promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva, u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, vrši sporedan promet dobara, odnosno usluga, smatra se da je izvršen samo promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva, u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona.

Ako se uz promet dobara i usluga koji se ne smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, vrši sporedan promet dobara, odnosno usluga koji se smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, smatra se da je izvršen samo promet dobara i usluga koji se ne smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona.”

Prema navedenom, poreski tretman sporednog prometa prati sudbinu glavnog prometa. Ukoliko se glavni promet smatra prometom iz oblasti građevinarstva isto tako će se posmatrati i sporedni promet, bez obzira što se zasebno posmatrano sporedni promet možda ne bi smatrao prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva. Isto važi i u obrnutoj situaciji.

Na primer, pruža se usluga popravke vodovodnih instalacija. S obzirom na to da se ova vrsta usluge ne smatra prometom iz oblasti građevinarstva, u tom slučaju pružalac usluge je obavezan da obračuna PDV. U sklopu pružanja ove usluge vrši se razbijanje betona, kopanje i ponovno zakopavanje i betoniranje. Budući da su ovo sporedne usluge, odnosno radi se o sporednom prometu, one se neće posebno odvajati kako bi se na njih primenio član 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV, već će imati isti tretman kao i glavni promet tj. i na vrednost ovih poslova će se obračunati PDV.

U praksi će nekada biti poteškoća oko utvrđivanja kriterijuma na osnovu kojih nešto treba opredeliti kao glavni odnosno sporedni promet. Ukoliko promet ne bi bio izvršen da nije bilo glavnog prometa može se zaključiti da se radi o sporednom prometu.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: