Primena odredbe člana 9, stav 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Najnovijim izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica dodat je stav 2. člana 9, koji glasi:

“Primanja zaposlenog koja se, u smislu zakona kojim je uređeno oporezivanje dohotka građana, smatraju zaradom, uključujući i primanja na koja se do iznosa propisanog tim zakonom ne plaća porez na zarade, priznaju se kao rashod u poreskom bilansu u poreskom periodu u kome su isplaćena, odnosno realizovana.” (ova odredba se primenjuje tek prilikom sastavljanja PB za 2016. godinu)

Iako predmetna odredba nije precizna, prema našem mišljenju, ona se odnosi na:

– naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada
– dnevnice
– naknade troškova smeštaja na službenom putovanju
– naknade prevoza na službenom putovanju
– solidarne pomoći
– jubilarne nagrade
– pokloni deci zaposlenih povodom Nove godine i Božića.

Navedeno praktično znači:
– prilikom sastavljanja poreskog bilansa za 2015. godinu priznaju se obračunate, a neisplaćene dnevnice, naknade za prevoz i sl.
– počev od sastavljanja poreskog bilansa za 2016. godinu priznavaće se samo isplaćene dnevnice, naknade za prevoz i sl..

Autor: AKTIVA sistem doo, Novi Sad

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: