Primena MSFI kod mikro pravnih lica koja su matična u malog grupi pravnih lica

Mikro pravno lice koje je matično u maloj grupi koja nema obavezu konsolidacije – ne mora da primenjuje kompletne MSFI, a sastavlja skraćeni set redovnih finansijskih izveštaja – bilans stanja, bilans uspeha i napomene.

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 011-00-01214/2021-16 od 25.11.2021. godine)
left-quote

Vašim dopisom od 22. novembra 2021. godine obratili ste se zahtevom za mišljenje u vezi sa obavezom sastavljanja punog seta finansijskih izveštaja i primene MSFI u slučaju kada je matično pravno lice istovremeno mikro pravno lice i kada je u pitanju mala grupa pravnih lica u smislu člana 7. Zakona o računovodstvu, radi izjašnjavanja sa aspekta računovodstvenih propisa na sledeća pitanja:

 1. Da li pravno lice “X” ima obavezu da prilikom sastavljanja svog redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja primenjuje tzv. “pune” MSFI ili ne?
 2. Da li pravno lice “X” ima obavezu da sastavi celokupan set finansijskih izveštaja (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu i Napomene uz finansijske izveštaje) ili samo skraćeni set (Bilans stanja, Bilans uspeha i Napomene uz finansijske izveštaje)?

Imajući u vidu sadržinu dostavljenog zahteva, iz nadležnosti propisa o računovodstvu, obaveštavamo Vas o sledećem:

Zakonom o računovodstvu (“Službeni glasnik RS”, br. 73/19 i 44/21 – dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon), uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika, organizacija računovodstva, računovodstvene isprave i vrste poslovnih knjiga, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, Registar pružalaca računovodstvenih usluga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju, izveštaja o korporativnom upravljanju, izveštaji o plaćanjima autoritetima vlasti i nefinansijsko izveštavanje, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.

U predmetnom zahtevu koji ste nam dostavili, navedeno je sledeće:

Pravno lice “X” je matično pravno lice. Ono je razvrstano u kategoriju mikro pravnih lica. Ovo pravno lice zajedno sa zavisnim pravnim licima čini malu grupu pravnih lica u skladu sa kriterijumima iz člana 7. Zakona o računovodstvu. Nijedan od članova pomenute grupe nije društvo od javnog interesa, pa s tim u vezi ne postoji obaveza sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja.

Članom 7. Zakona uređeno je razvrstavanje grupa pravnih lica. S tim u vezi, male grupe pravnih lica su grupe koje se sastoje od matičnog pravnog lica i zavisnih pravnih lica koja podležu konsolidovanju finansijskih izveštaja i koja, na konsolidovanoj osnovi, na datum bilansa matičnog pravnog lica ne prelaze granične vrednosti dva od sledećih kriterijuma:

 1. prosečan broj zaposlenih 50;
 2. poslovni prihod 8.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti;
 3. vrednost ukupne aktive na datum bilansa 4.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Srednje grupe pravnih lica su grupe koje nisu male grupe i koje se sastoje od matičnog pravnog lica i zavisnih pravnih lica koja podležu konsolidovanju finansijskih izveštaja i koja, na konsolidovanoj osnovi, na datum bilansa matičnog pravnog lica ne prelaze granične vrednosti dva od sledećih kriterijuma:

 1. prosečan broj zaposlenih 250;
 2. poslovni prihod 40.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti;
 3. vrednost ukupne aktive na datum bilansa 20.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Velike grupe pravnih lica su grupe koje se sastoje od matičnog pravnog lica i zavisnih pravnih lica koja podležu konsolidovanju finansijskih izveštaja i koja, na konsolidovanoj osnovi, na datum bilansa matičnog pravnog lica prelaze granične vrednosti dva od tri kriterijuma iz stava 2. ovog člana.

Razvrstavanje grupe u skladu sa navedenim kriterijumima vrši matično pravno lice, samostalno na datum bilansa konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja i dobijene podatke koristi za tekuću poslovnu godinu.

Odredbama člana 24. Zakona propisano je da za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (u daljem tekstu: MSFI).

Članom 29. stav 5. Zakona propisano je da redovan godišnji finansijski izveštaj velikih pravnih lica, srednjih pravnih lica, pravnih lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javnih društava, odnosno društava koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine obuhvata:

 1. Bilans stanja,
 2. Bilans uspeha,
 3. Izveštaj o ostalom rezultatu,
 4. Izveštaj o promenama na kapitalu,
 5. Izveštaj o tokovima gotovine i
 6. Napomene uz finansijske izveštaje.

Redovan godišnji finansijski izveštaj pravnih lica koji su razvrstani u kategoriju mikro (osim u slučaju preduzetnika ili drugih pravnih lica koji su razvrstani u kategoriju mikro) ili malih pravnih lica obuhvata:

 1. Bilans stanja,
 2. Bilans uspeha i
 3. Napomene uz finansijske izveštaje.

Odredbama člana 32. stav 1. Zakona propisano je da se od obaveze sastavljanja, dostavljanja i obelodanjivanja konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja izuzimaju male grupe, osim ako je najmanje jedan član grupe društvo od javnog interesa.

Imajući u vidu sve navedeno, u nastavku su odgovori na predmetna pitanja iz Vašeg zahteva:

 1. Ukazujemo da se u konkretnom slučaju radi o mikro pravnom licu (“X”), koje iako je matično pravno lice, nema obavezu sastavljanja konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja, jer u zbiru sa zavisnim pravnim licima čini malu grupu u smislu člana 7. Zakona (nijedno od zavisnih pravnih lica nije društvo od javnog interesa), a koja je saglasno članu 32. stav 1. Zakona izuzeta od obaveze sastavljanja, dostavljanja i obelodanjivanja konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja. Samim tim, mišljenja smo da ovo pravno lice (“X”) nema obavezu da prilikom sastavljanja svojih redovnih godišnjih finansijskih izveštaja primenjuje tzv. “pune” MSFI.
 2. S obzirom da pravno lice (“X”) nema obavezu sastavljanja konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i da je u pitanju pravno lice koje je razvrstano u kategoriju mikro, pod pretpostavkom da je u pitanju privredno društvo, mišljenja smo da pomenuto pravno lice nema obavezu sastavljanja celokupnog seta finansijskih izveštaja (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu i Napomene uz finansijske izveštaje) već isključivo skraćenog seta izveštaja koji obuhvata: Bilans stanja, Bilans uspeha i Napomene uz finansijske izveštaje.
right-quote

Povezani tekst:

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: