Odredbe novog Zakona o računovodstvu koje se odnose na razvrstavanje pravnih lica

U skladu sa novim Zakonom o računovodstvu, pravila razvrstavanja pravnih lica primenjuju se počev za 2020. godinu (na osnovu podataka iz godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu). S tim u vezi, matično pravno lice dužno je da dostavi obaveštenje o razvrstavanju grupe APR-u u skladu sa odredbama člana 7. stav 4. Zakona

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 011-00-916/2019-16 od 29.10.2019. godine)

left-quote

Zakonom se uređuju obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika, organizacija računovodstva, računovodstvene isprave i vrste poslovnih knjiga, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, Registar pružalaca računovodstvenih usluga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju, izveštaja o korporativnom upravljanju, izveštaji o plaćanjima autoritetima vlasti i nefinansijsko izveštavanje, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.

Odredbama člana 6. stav 1. Zakona o računovodstvu (“Sl. glasnik RS”, br. 73/2019 – dalje: Zakon) propisano je da se pravna lica i preduzetnici, u smislu ovog zakona, razvrstavaju na mikro, mala, srednja i velika pravna lica, u zavisnosti od prosečnog broja zaposlenih i poslovnog prihoda u poslovnoj godini i vrednosti ukupne aktive utvrđene na datum bilansa redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja. Razvrstavanje u skladu sa kriterijumima propisanim Zakonom vrši pravno lice, odnosno preduzetnik, samostalno na datum bilansa redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i dobijene podatke koristi za narednu poslovnu godinu.

U skladu sa članom 6. stav 10. Zakona, obaveštenje o razvrstavanju, u smislu ovog zakona, pravno lice, odnosno preduzetnik dužno je da, uz finansijske izveštaje dostavi Agenciji, koja verifikuje dostavljeno obaveštenje o razvrstavanju.

Što se grupa pravnih lica tiče, odredbama člana 7. Zakona propisani su posebni kriterijumi za određivanje veličine grupa pravnih lica (male, srednje i velike grupe). Razvrstavanje grupe u skladu sa navedenim kriterijumima vrši matično pravno lice, samostalno na datum bilansa konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja i dobijene podatke koristi za tekuću poslovnu godinu.

Imajući u vidu navedeno, u nastavku su odgovori na postavljena pitanja iz Vašeg zahteva:

  1. S obzirom da nova pravila razvrstavanja stupaju na snagu 1. januara 2020. godine, kao i da je propisano da 1. januara 2020. godine prestaju da važe odredbe starog Zakona o računovodstvu (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 i 30/2018) koje se odnose na razvrstavanje, prema našem mišljenju nova pravila se primenjuju na razvrstavanje počev za 2020. godinu (na osnovu podataka iz godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu), jer se to razvrstavanje svakako vrši posle 1. januara 2020. godine, u vreme kada će odredbe novog Zakona već biti na snazi, a odredbe Zakona o računovodstvu više neće važiti.
  2. S obzirom da se primenjuju odredbe novog Zakona (u pogledu razvrstavanja pravnih lica i grupa pravnih lica) matično pravno lice dužno je da dostavi obaveštenje o razvrstavanju grupe u skladu sa odredbama člana 7. stav 4. Zakona. Samim tim, neophodno je da Agencija verifikuje tako određenu veličinu grupe.
  3. Što se tiče ostalih odredaba Zakona koje se odnose na npr. stečajne mase, mogućnost primene MRS/MSFI od strane mikro pravnih lica, obavezu sastavljanja i dostavljanja izveštaja o korporativnom upravljanju, izveštaja o plaćanjima autoritetima vlasti, deo koji se odnosi na nefinansijsko izveštavanje i sl. napominjemo da se navedene odredbe ne odnose na sastavljanje finansijskih izveštaja za 2019. godinu, već će iste biti u primeni počev od finansijskih izveštaja koji se budu sastavljali sa stanjem na dan 31.12.2020. godine (izveštaji za 2020. godinu).
right-quote

Novi kriterijumi za razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika (član 6 Zakona)
Kriterijumi Mikro Mala Srednja Velika
Prosečan br. zaposlenih do 10 10 do 50 50 do 250 preko 250
Poslovni prihod do 700.000 evra 700.000 do 8.000.000 evra (do sada 8.800.000 evra) 8.000.000 do 40.000.000 evra (do sada 8.800.000 do 35.000.000 evra) preko 40.000.000 evra (do sada 35.000.000 evra)
Ukupna aktiva do 350.000 evra 350.000 do 4.000.000 evra (do sada 4.400.000 evra) 4.000.000 do 20.000.000 evra (do sada 4.400.000 do 17.500.000 evra) preko 20.000.000 evra (do sada 17.500.000 evra)
Kriterijumi za razvrstavanje grupa pravnih lica (član 7 Zakona)
Kriterijumi Male grupe Srednje grupe Velike grupe
Prosečan br. zaposlenih do 50 50 do 250 preko 250
Poslovni prihod do 8.000.000 evra 8.000.000 do 40.000.000 evra preko 40.000.000 evra
Ukupna aktiva do 4.000.000 evra 4.000.000 do 20.000.000 evra preko 20.000.000 evra

Grupe pravnih lica se sastoje od matičnog pravnog lica i zavisnih pravnih lica koja podležu konsolidovanju finansijskih izveštaja. Razvrstavanje grupe u skladu sa navedenim kriterijumima vrši matično pravno lice, samostalno na datum bilansa konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja i dobijene podatke koristi za tekuću poslovnu godinu.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: