Primedbe građana i preporuke Zaštitnika u vezi sa radom Poreske uprave

U redovnom godišnjem izveštaju Zaštitnika građana za 2021. godinu, koji je sredinom marta predat Narodnoj skupštini Republike Srbije, navedeni su izazovi sa kojima se ova nezavisna državna institucija susretala tokom prošle godine u zaštiti ljudskih prava, ali i rezultati koje je postigla u okviru svojih nadležnosti, navodi se u saopštenju Zaštitnika građana.

Između ostalih, navedene su primedbe građana i preporuke Zaštitnika u vezi sa radom Poreske uprave i Ministarstva finansija koje ima nadležnost nad njom. Suština izveštaja je sveobuhvatna preporuka ministarstvu da obezbedi kadrovske i finansijske uslove radi odlučivanja po žalbama građana u zakonski propisanom roku.

Čini se da je ovakav savet Zaštitnika građana logičan budući da se, kako je navedeno u izveštaju, u resoru finansija najveći broj pritužbi odnosio na rad Poreske uprave jer je bio protivan pravilima postupka kada su u pitanju rokovi za odluke i njihovo probijanje.

“Poreski postupci po poreskim prijavama građana su u najvećem broju slučajeva okončavani donošenjem odluke u toku postupka kontrole od strane Zaštitnika građana, što je rezultiralo obustavama postupaka”, ističe se u izveštaju.

Pritužbe na rad Poreske uprave ukazuju i na nepostupanje po prijavama građana protiv poslodavaca zbog neplaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, kao i nepostojanja uredne evidencije i podataka o plaćenim doprinosima za penzijsko i invalidsko osiguranje osiguranika, naročito osiguranika po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti.

“Zaštitnik građana smatra neophodnim da Poreska uprava kontinuirano preduzima sve mere i aktivnosti iz svoje nadležnosti, kako bi se neuplaćeni doprinosi blagovremeno naplatili od poslodavaca koji ne ispunjavaju svoje zakonske obaveze”, naglašava se u izveštaju.

Кao i u prethodnim izveštajnim periodima, veliki broj pritužbi građana odnosi se na rad Ministarstva finansija, kao drugostepenog organa, zbog neodlučivanja u zakonskom roku o žalbama građana protiv rešenja Poreske uprave i lokalnih poreskih administracija.

Ono što se ističe kao posebno problematično jeste i to da je tokom postupka kontrole Ministarstvo finansija donosilo odluke o žalbama, te je Zaštitnik građana obustavljao postupke.

Takođe, višegodišnji problem u radu Poreske uprave i lokalnih poreskih administracija je da zastarelost poreza i sporednih poreskih obaveza ne utvrđuju po službenoj dužnosti.

“Upravo suprotno, prestanak poreske obaveze usled zastarelosti naplate organi uglavnom utvrđuju na zahtev poreskih obveznika, i to najčešće nakon obraćanja građana u postupku redovne naplate poreza ili nakon obraćanja građana Zaštitniku građana”, ističe se u izveštaju.

U delu izveštaja Zaštitnika građana koji se odnosi na ekonomiju i raspolaganje novcem ističe se i da bi jedinice lokalne samouprave trebalo da, prilikom planiranja izvornih prihoda, vode računa o ekonomskom stanju i materijalnim prilikama poreskih obveznika, kao i da lokalne poreske administracije posvete više pažnje zakonitom i pravilnom odlučivanju o zahtevima građana.

Izvor: biznis.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: