Primanje zaposlenog po osnovu sticanja udela od s poslodavcem povezanog lica

Uslovi za oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa na zarade, u slučaju kada zaposleni (direktor) ostvari primanje od s poslodavcem povezanog lica tako što bez naknade stekne sopstvene akcije

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 011-00-863/2021-04 od 18.11.2021. godine)
left-quote

Razmotrili smo zahtev u vezi sa poreskim tretmanom prihoda koji fizičko lice ostvari po osnovu sticanja udela u privrednom društvu u kome je zaposlen, a koji udeo je stekao od s poslodavcem povezanog lica.

S tim u vezi, dajemo odgovor:

Kako se navodi, nerezidentno privredno društvo “A” je osnivač i vlasnik 100% udela u rezidentnom privrednom društvu “B”. Privredno društvo “A” ima nameru da saglasno ugovoru o prenosu udela zaključenim sa direktorom privrednog društva “B”, koji je u radnom odnosu u tom društvu (zaposleni), tom direktoru (zaposlenom) po osnovu njegovog radnog učinka u privrednom društvu “B” bez naknade prenese 10% udela koje ima u privrednom društvu “B”. Ovim bi, kako proizlazi iz navoda, privredno društvo “A” imalo 90% udela u privrednom društvu “B”, a direktor (zaposleni) bi imao 10% udela u tom istom privrednom društvu “B” (koje je poslodavac direktoru – zaposlenom).

Odredbom člana 13. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana (“Službeni glasnik RS”, br. 24/01 … 44/21 – u daljem tekstu: Zakon) propisano je da se pod zaradom u smislu ovog zakona, smatra zarada koja se ostvaruje po osnovu radnog odnosa, definisana zakonom kojim se uređuju radni odnosi i druga primanja zaposlenog.

Odredbom člana 13. stav 4. Zakona propisano je da se pod zaradom, u smislu ovog zakona, smatraju i primanja koja zaposleni u vezi sa radom kod domaćeg poslodavca ostvari od lica, koje se u smislu zakona koji uređuje porez na dobit pravnih lica, smatra povezanim licem s poslodavcem (u daljem tekstu: povezano lice).

Zaradom, u smislu ovog zakona, smatraju se i primanja u obliku bonova, hartija od vrednosti, osim akcija stečenih u postupku svojinske transformacije, novčanih potvrda, robe, kao i primanja ostvarena činjenjem ili pružanjem pogodnosti, opraštanjem duga, kao i pokrivanjem rashoda obveznika novčanom nadoknadom ili neposrednim plaćanjem (član 14. stav 1. Zakona).

Ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog od poslodavca po osnovu sopstvenih akcija, opcija na sopstvene akcije ili sopstvenih udela poslodavca ili akcija, opcija na akcije ili udela sa poslodavcem povezanog lica (u daljem tekstu: sopstvene akcije) koje zaposleni stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni od poslodavca (član 18. stav 1. tačka 11) Zakona).

Ne plaća se porez na zarade na primanja iz člana 18. stav 1. tačka 11) Zakona, koja zaposleni ostvari od s poslodavcem povezanog lica (član 18. stav 2. Zakona).

Izuzetno od stava 1. tačka 11) i stava 2. člana 18. Zakona:

 1. ukoliko zaposleni otuđi sopstvene akcije pre isteka dve godine od dana sticanja prava raspolaganja na tim sopstvenim akcijama, takve sopstvene akcije smatraće se oporezivom zaradom zaposlenog u smislu člana 14. ovog zakona u momentu otuđenja;
 2. ukoliko poslodavac ili povezano lice poslodavca otkupe od zaposlenog sopstvene akcije, te sopstvene akcije smatraće se oporezivom zaradom zaposlenog u smislu člana 14. ovog zakona u momentu otkupa;
 3. ukoliko zaposlenom prestane radni odnos kod poslodavca pre isteka dve godine od dana sticanja prava raspolaganja nad sopstvenim akcijama osim u slučaju prestanka radnog odnosa nezavisno od njegove volje i volje poslodavca u skladu sa zakonom koji uređuje rad, prestanka radnog odnosa usled sticanja prava na starosnu penziju u skladu sa zakonom koji uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje i prestanka radnog odnosa radi zasnivanja radnog odnosa kod povezanog lica poslodavca, te sopstvene akcije smatraće se oporezivom zaradom zaposlenog u smislu člana 14. ovog zakona isplaćenom na poslednji dan trajanja radnog odnosa zaposlenog kod poslodavca (član 18. stav 3. Zakona).

Pravilnikom o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje za primanja zaposlenog po osnovu sopstvenih akcija koje stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni (“Službeni glasnik RS”, broj 50/19 – u daljem tekstu: Pravilnik) bliže se uređuje ostvarivanje prava na poresko oslobođenje za primanja zaposlenog po osnovu sopstvenih akcija, opcija na sopstvene akcije ili sopstvenih udela poslodavca, odnosno akcija, opcija na akcije ili udela s poslodavcem povezanog lica (u daljem tekstu: sopstvene akcije), koje bez naknade ili po povlašćenoj ceni zaposleni stekne od poslodavca ili od s poslodavcem povezanog lica, u smislu člana 18. stav 1. tačka 11) i stav 2. Zakona.

Odredbama člana 2. Pravilnika propisano je da poresko oslobođenje za primanja po osnovu sopstvenih akcija stečenih bez naknade ili po povlašćenoj ceni od poslodavca ili od s poslodavcem povezanog lica, zaposleni može da ostvari pod sledećim uslovima:

 1. osnov, način i uslovi sticanja sopstvenih akcija od poslodavca ili od s poslodavcem povezanog lica moraju da budu uređeni opštim aktom poslodavca ili s poslodavcem povezanog lica, ugovorom o radu zaposlenog, odnosno drugim aktom/dokumentom poslodavca ili s poslodavcem povezanog lica (npr. plan nagrađivanja grupe, plan davanja besplatnih akcija, poseban sporazum sa zaposlenim i sl.) koji sadrži osnov, način i uslove sticanja sopstvenih akcija;
 2. da datum sticanja prava raspolaganja na sopstvenim akcijama, kao i elementi koji kvalitativno i kvantitativno opredeljuju sopstvene akcije (vrsta, broj, procenat i sl.) mogu sa sigurnošću da se utvrde;
 3. da zaposleni nije otuđio sopstvene akcije stečene od poslodavca ili od s poslodavcem povezanog lica, u roku od dve godine od sticanja prava raspolaganja na tim sopstvenim akcijama;
 4. da poslodavac ili s poslodavcem povezano lice nisu od zaposlenog otkupili sopstvene akcije;
 5. da zaposlenom nije prestao radni odnos kod poslodavca, osim u slučajevima iz člana 18. stav 3. tačka 3) Zakona, pre isteka dve godine od dana sticanja prava raspolaganja na sopstvenim akcijama.

Imajući u vidu navedeno, u slučaju kada fizičko lice – direktor koji je zasnovao radni odnos sa poslodavcem (u konkretnom slučaju, zaposlen u privrednim društvu “B”), ostvari primanje od s poslodavcem (privrednim društvom “B”) povezanog lica (privrednog društva “A”) u smislu Zakona, tako što od tog povezanog lica bez naknade stekne sopstvene akcije koje ono ima u pravnim licima koja se smatraju povezanim s njim (u konkretnom slučaju, povezano lice sa njim je privredno društvo “B” koje je poslodavac direktoru-zaposlenom i čiji je osnivač i 100% vlasnik privredno društvo “A”), u konkretnom slučaju stekne 10% udela u privrednom društvu “B” koje je njegov poslodavac, na takvo primanje fizičkog lica – direktora koji je zaposlen kod poslodavca ne plaća se porez na zarade saglasno članu 18. stav 1. tačka 11) i stava 2. Zakona.

U slučaju da nisu ispunjeni uslovi za poresko oslobođenje saglasno članu 18. stav 1. tačka 11) i st. 2 i 3. Zakona, navedeno primanje ima poreski tretman zarade saglasno čl. 13. i 14. Zakona.

right-quote

Povezani tekst:

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: