Prestanak obaveze podnošenja PDPO-s - primena od 1. aprila

Poreska prijava PDPO/S ne podnosi se u slučaju kada se primenom UIDO porez na dobit po odbitku ne plaća u Srbiji – primena od 1. aprila

U „Službenom glasniku RS“, broj 20/2018 objavljene su izmene i dopune Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica (u daljem tekstu: Pravilnik) koje stupaju na snagu 1. aprila 2018. godine.

Najvažnija izmena navedenog Pravilnika odnosi se na ukidanje obaveze podnošenja poreske prijave u slučajevima kada se u skladu sa odredbama UIDO porez po odbitku ne plaća u Srbiji. Važno je istaći da isplatilac nije u obavezi da podnese poresku prijavu u skladu sa odredbama UIDO samo ukoliko u momentu nastanka transakcije poseduje Potvrdu o rezidentnosti i izjavu da je nerezidentno pravno lice stvarni vlasnik ostvarenih prihoda.

Počev od 1. aprila menja se rok za podnošenje prijave za porez po odbitku, pa u skladu sa navedenim, isplatilac ima obavezu da u roku od 3 dana od dana kada je prihod ostvaren, odnosno usluga plaćena podnese predmetnu prijavu. Rok za plaćanje obračunatog poreza po odbitku je produžen na 3 dana.

Izmenama Pravilnika izmenjeni su pojedini opisi vrste prihoda u Katalogu šifara vrste prihoda/naknade na koje se plaća porez na dobit po odbitku.

Autor: AKTIVA sistem

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: