Preduzetnik prilikom isplate lične zarade ne obračunava minuli rad

Preduzetnik prilikom isplate lične zarade ne obračunava minuli rad, na njega se ne primenjuje Zakon o radu, nema status zaposlenog.


Pitanje:

Da li je preduzetnik, koji vrši isplatu lične zarade u obavezi da obračuna i minuli rad?

Odgovor:

Članom 83. stav 1. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) propisano je da je preduzetnik poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom o registraciji.

U skladu sa članom 108. stav 1. tačka 4) Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu, i to po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu kod poslodavca (dalje: minuli rad) – najmanje 0,4% od osnovice.

U skladu sa članom 5. stavom 1. istog Zakona, zaposleni, u smislu ovog zakona, jeste fizičko lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca. Stavom 2. istog člana propisano je da poslodavac, u smislu ovog zakona, jeste domaće, odnosno strano pravno ili fizičko lice koje zapošljava, odnosno radno angažuje, jedno ili više lica.

Naime, fizičko lice (preduzetnik), može da se javi kao ugovorna strana ugovora o radu:
– kao poslodavac, kada zapošljava odnosno radno angažuje drugo fizičko lice odnosno zaposlenog. U ovom slučaju, zaposleni ima pravo na uvećanje zarade po osnovu minulog rada.
– kao zaposleni, kada kao fizičko lice zaključi ugovor o radu sa poslodavcem i ostvaruje sva prava iz radnog odnosa kao zaposleni, pa i pravo na uvećanje zarade po osnovu minulog rada.

Sama činjenica da se preduzetnik opredelio za isplatu lične zarade od značaja je u sistemu oporezivanja njegovog dohotka po osnovu obavljanja samostalne delatnosti, odnosno obračuna poreza i doprinosa, ali nije od značaja za utvrđivanja statusa zaposlenog lica u smislu Zakona o radu.

U tom smislu, prava koja Zakon o radu predviđa da ostvaruju zaposleni, ostvaruju samo fizička lica koja su u radnom odnosu kod poslodavca pa tako i prava koja se odnose na zaradu i obračun zarade.

Izvor: paragraf.rs, decembar 2016.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: