Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Vlada Republike Srbije je utvrdila i uputila u skupštinsku proceduru Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Predložene su sledeće izmene i dopune:

  • smanjenje stope doprinosa za PIO sa 26% na 25,5%, odnosno PIO na teret poslodavca sa 12% na 11,5%;
  • izmena perioda za utvrđivanja najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa u kom se kao polazna veličina uzima podatak o prosečnoj mesečnoj zaradi u Republici ostvarenoj u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca septembra u tekućoj godini, odnosno godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi (do sada je bio oktobar);
  • nova olakšica – osnovica doprinosa za zaposlene i za poslodavce, za novonastanjenog obveznika po osnovu čije zarade se ostvaruje pravo na umanjenje osnovice poreza na zarade saglasno zakonu kojim se uređuje porez na dohodak građana, je zarada umanjena za 70%;
  • nova olakšica – oslobođenje od plaćanja doprinosa na teret zaposlenog i na teret poslodavca po osnovu zarade osnivača koji su zaposleni u novoosnovanom privrednom društvu koje obavlja inovacionu delatnost;
  • nova olakšica – poslodavac koji zasnuje radni odnos sa „kvalifikovanim“ novozaposlenim licem oslobođen je od obaveze plaćanja doprinosa za PIO na teret zaposlenog i na teret poslodavca, za zaradu isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2022. godine;
  • produženje olakšica iz čl. 45 i 45v za zapošljavanje novih lica do kraja 2020. godine.

Navedene izmene će se u najvećem delu primenjivati od 1. januara 2020. godine.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: