Pravo na odlaganje plaćanja poreskih obaveza u slučaju gubitka prava na odobreni reprogram (zbog neplaćanja dospele rate)

Počev od 10. februara ove godine, kada je za plaćanje dospela prva rata odloženih javnih prihoda u skladu sa Uredbom o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 (u nastavku: Uredba), kod mnogih obveznika nastale su okolnosti koje su rezultirale gubitkom prava na odobreni reprogram.

Obveznici koji u propisanom roku nisu platili prvu ratu odobrenog reprograma, nezavisno od razloga neplaćanja (kašnjenje, nije prošao nalog za prenos krivicom banke ili obveznika, uplaćen je manji iznos npr. za dinar i sl.), dobili su obaveštenje od Poreske uprave da im se obustavlja odobreni reprogram i da im poreska obaveza u celokupnom iznosu dospeva za plaćanje danom gubitka prava na odlaganje plaćanja.

U opisanim okolnostima, obveznici se interesuju da li postoji mogućnost odobravanja druge vrste reprograma u skladu sa opštim pravilima iz Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA).

Prema našim saznanjima, Poreska uprava je sa Ministarstvom finansija usaglasila stav prema kojem obveznici koji su izgubili pravo na odobreni reprogram u skladu sa Uredbom, mogu da ostvare pravo na odlaganje dospelih obaveza u skladu sa opštim uslovima koji su propisani u čl. 73. i 74. ZPPPA.

Podsećamo da je u članu 73. ZPPPA, propisano da Poreska uprava može, na obrazloženi zahtev poreskog obveznika, u celosti ili delimično, odložiti plaćanje dugovanog poreza, pod uslovom da plaćanje dugovanog poreza:

 • za poreskog obveznika predstavlja neprimereno veliko opterećenje;
 • nanosi bitnu ekonomsku štetu poreskom obvezniku.

Prethodno navedeni uslovi propisani su u Uredbi o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga.

Da bi obveznik mogao da ostvari navedeno pravo neophodno je da podnese zahtev nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, s tim što uz zahtev podnosi i sredstvo obezbeđenja naplate, koje ne može biti manje od visine dugovanog poreza čije se odlaganje plaćanja traži.

Sredstva obezbeđenja naplate su:

 • hipoteka na nepokretnosti poreskog obveznika;
 • zaloga na pokretnim stvarima poreskog obveznika;
 • neopoziva bankarska garancija;
 • jemstvo drugog lica koje je vlasnik imovine;
 • trasirana menica, akceptirana od strane dva žiranta, iz čijih se zarada, na kojima se ustanovljava administrativna zabrana, poreski dug može naplatiti;
 • menica avalirana od strane poslovne banke.

Ako se kao sredstvo obezbeđenja daju sredstva iz tač. 1), 2) i 4), sredstva obezbeđenja ne mogu biti manja od 120% visine dugovanog poreza čija se naplata obezbeđuje.

Od poreskog obveznika se ne zahteva ispunjenje uslova iz Uredbe o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga, kao ni davanje sredstava obezbeđenja naplate, ako poreski dug za koji se traži plaćanje na rate, iznosi za pravno lice i preduzetnika – do 1.500.000 dinara.

Poreskom obvezniku kome je u skladu sa odredbama ZPPPA, plaćanje dugovanog poreza odloženo, a koji redovno izmiruje rate dospelih obaveza koje su odložene, uključujući i tekuće obaveze u skladu sa zakonom, otpisuje se 50% kamate koja se odnosi na taj dug plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog duga u potpunosti. Pravo na otpis 50% kamate se ne ostvaruje za odlaganje plaćanja dugovanog poreza, kada je obaveza utvrđena rešenjem u postupku poreske kontrole.

Odlaganje plaćanja dugovanog poreza u skladu sa odredbanma ZPPPA, može se odobriti najduže do 60 meseci, uz mogućnost korišćenja odloženog plaćanja do 12 meseci.

Izvor: pktatic.rs

Povezani tekstovi:

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: