Odlaganje plaćanja poreskog duga

Odlaganje plaćanja poreskog duga obveznika

Ako imate veliku poresku obavezu, često i iznenadnu, jer prvobitno niste znali za neku od poreskih obaveza, za vas bi mogla biti od značaja mogućnost odlaganja plaćanja poreskog duga.

Naime, Poreska uprava može, u celosti ili delimično, odobriti plaćanje dugovanog poreza na rate, najduže do 60 meseci, uz mogućnost korišćenja odloženog plaćanja do 12 meseci.

Odlaganje poreskog duga propisano je članovima 73, 74, 74a i 74b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Uredbom o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga.

Odlaganje poreza

Poreski obveznik podnosi zahtev Poreskoj upravi u kom je potrebno da obrazloži razloge zbog kojih se traži odlaganje duga. Zahtev može da se podnese elektronskim putem ili u pismenom obliku, neposredno ili putem pošte.

Poreska uprava će odobriti zahtev pod uslovom da plaćanje dugovanog poreza:

 1. za poreskog obveznika predstavlja neprimereno veliko opterećenje;
 2. nanosi bitnu ekonomsku štetu poreskom obvezniku.

Uslovi za odlaganje plaćanja dospelog poreskog duga su bliže propisani Uredbom.

U skladu sa Uredbom, Poreska uprava može da odloži plaćanje duga poreskom obvezniku ako dug iznosi najmanje, i to za:

 • fizičko lice – 10% od oporezivih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj je podnet zahtev za odlaganje;
 • preduzetnika i malo pravno lice – 5% od ukupnog godišnjeg prihoda iskazanog u poslednjem finansijskom izveštaju, odnosno godišnjeg paušalnog prihoda;
 • srednja i velika pravna lica – 5% od obrtnih sredstava iskazanih u poslednjem finansijskom izveštaju.

Ako podnosilac zahteva ne ispunjava prethodno navedene uslove, a kao sredstvo obezbeđenja naplate ponudi neopozivu bankarsku garanciju ili menicu avaliranu od strane poslovne banke, na iznos koji ne može biti manji od visine dugovanog poreza čije se plaćanje odlaže, može mu biti odobreno odlaganje plaćanja poreskog duga.

Odlaganje plaćanja dugovanog poreza vrši se potpisivanjem sporazuma između Poreske uprave i poreskog obveznika, odnosno rešenjem Poreske uprave.

Obezbeđenje naplate dugovanog poreza

U postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, od poreskog obveznika se zahteva davanje sredstava obezbeđenja naplate, koja ne mogu biti manja od visine dugovanog poreza čije se plaćanje odlaže.

Sredstva obezbeđenja naplate su:

 1. hipoteka na nepokretnosti poreskog obveznika;
 2. zaloga na pokretnim stvarima poreskog obveznika;
 3. neopoziva bankarska garancija;
 4. jemstvo drugog lica koje je vlasnik imovine;
 5. trasirana menica, akceptirana od strane dva žiranta, iz čijih se zarada, na kojima se ustanovljava administrativna zabrana, poreski dug može naplatiti;
 6. menica avalirana od strane poslovne banke.

Ako se dugovani porez obezbeđuje sredstvima navedena prethodno pod tačkom 1), 2) i 4), sredstva obezbeđenja ne mogu biti manja od 120% visine dugovanog poreza čija se naplata obezbeđuje.

U postupku odlučivanja, Poreska uprava odlučuje iz kojih od predloženih, odnosno od drugih, poreskom obvezniku dostupnih sredstava obezbeđenja, će se najefikasnije naplatiti dugovani porez i o tome obaveštava poreskog obveznika. Kao uslov za potpisivanje sporazuma, odnosno donošenje rešenja, poreski obveznik dostavlja Poreskoj upravi dokaz da je obezbedio sredstva obezbeđenja.

Mogućnost podnošenja zahteva u slučaju da nisu ispunjeni uslovi iz Uredbe

Poreski obveznici nisu dužni da ispune uslove koje je propisala Vlada, niti da daju sredstava obezbeđenja naplate, ako dugovani porez na dan podnošenja zahteva za odlaganje njegovog plaćanja, iznosi, i to:

 1. za pravno lice i preduzetnika – do 1.500.000 dinara;
 2. za fizičko lice – do 200.000 dinara.

Ako se poreski obveznik ne pridržava rokova iz sporazuma, odnosno rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, ili ukoliko u periodu za koji je odloženo plaćanje dugovanog poreza ne izmiri tekuću obavezu, osim u slučaju ako je podneo zahtev za odlaganje plaćanja te tekuće obaveze, Poreska uprava će po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje i dospeli, a neplaćeni poreski dug, naplatiti:

 • iz sredstava obezbeđenja;
 • u postupku prinudne naplate poreskog duga.

Poreski obveznik za koga je Poreska uprava po službenoj dužnosti poništila sporazum, odnosno ukinula rešenje, nema pravo da ponovo podnese zahtev za odlaganje plaćanja tog dugovanog poreza.

Kamata na poreski dug čija je naplata odložena

Kod odloženog plaćanja dugovanog poreza, kamata se obračunava i za vreme dok traje odlaganje, po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.

Poreskom obvezniku kome je plaćanje dugovanog poreza odloženo, a koji redovno izmiruje rate dospelih obaveza koje su odložene, uključujući i tekuće obaveze, otpisuje se 50% kamate koja se odnosi na taj dug plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog duga u potpunosti.

Pravo na otpis 50% kamate se ne ostvaruje za odlaganje plaćanja dugovanog poreza, kada je obaveza utvrđena rešenjem u postupku poreske kontrole.

Kada poreski obveznik i pre isteka roka plaćanja dugovanog poreza na rate u skladu sa ovim zakonom isplati dugovani porez u potpunosti, poreskom obvezniku se otpisuje 50% kamate na taj dug.

Autor: AKTIVA sistem

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: