Pravo na odbitak prethodnog poreza prilikom nabavke električnog trotineta

Kada privredno društvo koje je u sistemu PDV-a nabavi električni trotinet postavlja se pitanje da li ima pravo na odbitak prethodnog poreza. Poznato je da se prilikom nabavke određenih vrsta prevoznih sredstava ne priznaje prethodni porez, ali šta u slučaju nabavke električnog trotineta?

U članu 29. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV stoji sledeće:

“Obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu:

1) nabavke, proizvodnje i uvoza putničkih automobila, motocikala, motocikala sa bočnim sedištem, tricikala, četvorocikala, jahti, čamaca i vazduhoplova, objekata za smeštaj tih dobara, rezervnih delova, goriva i potrošnog materijala za njihove potrebe, iznajmljivanja, održavanja, popravki i drugih usluga, koje su povezane sa korišćenjem ovih prevoznih sredstava, kao i dobara i usluga koji su povezani sa korišćenjem objekata za smeštaj tih dobara;”

Električni trotinet ne smatra se prevoznim sredstvom iz navedenog člana. Dakle, vrsta vozila u ovom slučaju ne opredeljuje poreski tretman nabavke.

Međutim, u tački 3) istog stava propisano je sledeće:

“Obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu:

3) izdataka za prevoz zaposlenih, odnosno drugih radno angažovanih lica za dolazak na posao, odnosno odlazak s posla, kao i izdataka za ishranu, uključujući i piće, zaposlenih, odnosno drugih radno angažovanih lica, osim izdataka za ishranu, uključujući i piće, tih lica u ugostiteljskim objektima obveznika kada obveznik po tom osnovu naplaćuje naknadu?”

Važno je odrediti u koju svrhu će se trotinet koristiti. Ukoliko se koristi u svrhu prevoza zaposlenih za dolazak na posao, odnosno odlazak sa posla, u tom slučaju ne postoji pravo na odbitak prethodnog poreza.

Opšti uslovi za odbitak prethodnog poreza propisani su članom 28. Zakona. Prema opštim uslovima obveznik može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza ako nabavljena dobra koristi za promet dobara i usluga koji je oporeziv PDV, za koji u skladu sa članom 24. Zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV i koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Uzimajući u obzir navedene opšte uslove, kada se trotinet koristi za prevoz prilikom obavljanja kurirskih ili drugih poslova u okviru vršenja delatnosti, a ne za prevoz zaposlenih na posao odnosno sa posla, smatramo da postoji pravo na odbitak prethodnog poreza.

Za kraj možemo zaključiti da je pravo na odbitak prethodnog poreza prilikom nabavke električnog trotineta uslovljeno svrhom upotrebe i da ga treba opredeliti uzimajući u obzir opšte uslove iz člana 28. i izuzimanja od odbitka prethodnog poreza propisana članom 29. Zakona o PDV.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: