Pravnim licima se za 2016. godinu kao trošak priznaju samo isplaćena primanja zaposlenim (osim zarada)

„Primanja zaposlenog koja se, u smislu zakona kojim je uređeno oporezivanje dohotka građana, smatraju zaradom, uključujući i primanja na koja se do iznosa propisanog tim zakonom ne plaća porez na zarade, priznaju se kao rashod u poreskom bilansu u poreskom periodu u kome su isplaćena, odnosno realizovana.”
(stav 2. člana 9. Zakona o porezu na dobit pravnih lica)

Citirana izmena Zakona stupila je na snagu 1. januara 2016. godine i primenjuje se kod sastavljanja poreskog bilansa za 2016. godinu.

Radi se, prvenstveno, o sledećim primanjima:

– naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada,
– dnevnice i naknade troškova smeštaja prevoza na službenom putovanju,
– solidarne pomoći,
– pokloni deci zaposlenih povodom Nove godine i Božića,
– jubilarne nagrade.

Autor: AKTIVA sistem doo, Novi Sad

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: