Novi Pravilnik o sadržini Registra zaloge i dokumentaciji koja se prilaže u postupku registracije stupa na snagu 12. oktobra 2019.

Pravilnikom o sadržini Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju (“Sl. glasnik RS”, broj 71/19), od 04.10.2019, koji stupa na snagu 12. oktobra 2019. godine, izvršeno je usklađivanje podzakonskog akta sa novim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar (“Sl. glasnik RS”, broj 31/19), koji je stupio na snagu 7. maja 2019. godine.

Izmenama Zakona propisana je registracija još dve vrste ugovora-ugovora o prodaji pokretnih stvari sa zadržavanjem prava svojine do isplate cene u potpunosti i ugovora o zalozi sa predajom stvari u državinu, koji su uređeni Zakonom o obligacionim odnosima. Jedan od preduslova za registraciju ovih ugovora bilo je donošenje pravilnika koji propisuje podatke koje Registar treba da sadrži, kao i dokumentaciju koja se prilaže u postupku registracije navedenih ugovora.

Pravilnikom je propisana i mogućnost podnošenja registracione prijave elektronskim putem.

Registracija novih vrsta ugovora i omogućavanje elektronske registracije su najveće novine koje donosi ovaj Pravilnik, čija će primena početi 1. januara 2021. godine, kada se stvore tehnički uslovi, odnosno unapredi softversko rešenje koje se koristi u radu Registra.

Neka rešenja Pravilnika su ostala vrlo slična rešenjima Pravilnika o sadržini Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Sl. glasnik RS“, broj 31/13), kojima je bio uređen rad Registra zaloge, samo su pojedine odredbe precizirane kako bi se otklonile nejasnoće, kao i dileme koje su uočene u dosadašnjoj u praksi.

U skladu sa novim zakonskim rešenjima, omogućena je registracija podataka koja se odnosi na zbir pokretnih stvari, pri čemu se zahteva samo uopšten opis i mesto gde se stvari nalaze, bez potrebe navođenja bližih podataka o svakoj stvari koja je deo zbira, a koji bi svaku pojedinačnu stvar činili individualno odredivom. Takođe, omogućen je i uopšten opis potraživanja koje je predmet obezbeđenja, bez potrebe navođenja detaljnijih podataka o svakom potraživanju, čak i kada se istim založnim pravom obezbeđuje veći broj potraživanja. Pored opisa, za obezbeđeno potraživanje je dovoljno navesti osnovni i maksimalni iznos obezbeđenog potraživanja, odnosno najviši iznos glavnog potraživanja do kog založno pravo obezbeđuje uslovna ili buduća potraživanja.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: