Prava frilensera po osnovu plaćenih socijalnih doprinosa

Na koji način će frilenseri koji nigde nisu prijavljeni moći da ostvaruju prava iz PIO i zdravstvenog osiguranja, s obzirom na to da će plaćati ove doprinose?

Prema odredbi člana člana 50. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u staž osiguranja računa se vreme za koje je osiguranik (lice koje obavlja poslove po osnovu ugovora o delu odnosno poslove po osnovu autorskog ugovora, kao i poslove po osnovu drugih ugovora, kod kojih za izvršen posao ostvaruje naknadu), ostvario ugovorenu naknadu za koju je plaćen doprinos. Staž osiguranja iz stava 1. ovog člana srazmerno se utvrđuje na taj način što se iznos ugovorene naknade na koju se plaća porez u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana deli sa najnižom osnovicom za plaćanje doprinosa koja važi u momentu uplate doprinosa, u skladu sa zakonom.

Prema tome, doprinos za PIO koji je plaćen od lica koje obavlja poslove po osnovu navedenih ugovora ulazi u matičnu evidenciju za potrebe utvrđivanja osnovice za penziju.

Prema odredbi člana 11. stav 1. tačka 16) Zakona o zdravstvenom osiguranju, osiguranici su između ostalih i lica koja obavljaju poslove po osnovu ugovora o delu, autorskog ugovora, ugovora o porodičnom smeštaju prema propisima o socijalnoj zaštiti, ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju uz naknadu, kao i po osnovu drugih ugovora kod kojih se za izvršen posao ostvaruje naknada, odnosno nagrada (u daljem tekstu: ugovorena naknada).

Prema tome, lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu po osnovu navedenih ugovora imaju status osiguranika i samim tim imaju odgovarajući obim prava na zdravstvenu zaštitu, ukoliko su doprinosi plaćeni. Obim prava na zdravstvenu zaštitu utvrđuje nadležna filijala Fonda RFZO i obvezniku izdaje odgovarajuću ispravu o osiguranju.

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: