Poslovanje ekonomskih celina u privredi u Republici Srbiji u 2017. godini

Agencija za privredne registre danas je objavila Saopštenje o poslovanju ekonomskih celina u privredi u Republici Srbiji u 2017. godini. Saopštenje je izrađeno na osnovu podataka iz konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. i 2016. godinu, koje su matična privredna društva dostavila Agenciji u skladu s računovodstvenim propisima.

U privredi Republike Srbije u 2017. godini poslovalo je 649 ekonomskih celina, a konsolidovani godišnji finansijski izveštaji obrađeni su za 641 celinu, u kojima su matična privredna društva imala kontrolu nad 1.939 zavisnih i pridruženih pravnih lica. Iako su poslovale tri ekonomske celine više u odnosu na prethodnu godinu, a broj zavisnih i pridruženih pravnih lica je povećan za 26, ekonomske celine su zapošljavale 2.491 radnika manje, što je ukupno 298.925 radnika.

Vodeća ekonomska celina prema broju konsolidovanih entiteta je DELTA HOLDING DOO BEOGRAD, koja je pored matičnog društva obuhvatala 55 zavisnih pravnih lica, od kojih je 17 poslovalo u inostranstvu. Veliki broj pravnih lica poslovao je i u okviru ekonomske celine INDUSTRIJA MESA MATIJEVIĆ DOO NOVI SAD, u kojoj je bilo 41 zavisno privredno društvo, s tim da je jedno od njih poslovalo u inostranstvu. U okviru MK GROUP DOO BEOGRAD poslovala su 32 zavisna i pridružena pravna lica, pri čemu su tri poslovnu aktivnost obavljala u inostranstvu. Prema broju zavisnih i pridruženih entiteta izdvajaju se i ekonomske celine I&F McCANN GRUPA DOO BEOGRAD (30), KOEFIK DOO BEOGRAD (27), MPZ-AGRAR DOO BEOGRAD (27) i MK HOLDING DOO BEOGRAD (26).

Blagi oporavak domaće ekonomije tokom 2017. godine odrazio se i na poslovanje ekonomskih celina. One su skromno uvećale (1,5%) obim ukupne poslovne aktivnosti i realizovale ukupne prihode od 3.501.648 miliona dinara, međutim pri tome beleže ukupne rashode manje za 1,6%, u iznosu od 3.256.593 miliona dinara. Iz poslovnih aktivnosti ostvarile su dobitak od 238.940 miliona dinara, koji je za 3,3% smanjen na godišnjem nivou, a s obzirom na povoljna kretanja na deviznom tržištu, posle prošlogodišnjeg gubitka (58.593 miliona dinara) u 2017. godini iskazale su dobitak iz finansiranja od 30.062 dinara, dok su gotovo prepolovile negativan rezultat iz ostalih aktivnosti (23.612 miliiona dinara). Posledično, ekonomske celine su na ukupnom nivou ostvarile pozitivan neto rezultat u visini od 210.225 miliona dinara, koji je za 88,4% veći od prošlogodišnjeg. Sa neto dobitkom je poslovalo 537 celina, a sa negativnim rezultatom 104 celine.

Finansijski kapaciteti ekonomskih celina su na kraju 2017. godine blago povećani, tako da su raspolagale poslovnom imovinom od 5.009.628 miliona dinara i kapitalom od 2.494.660 miliona dinara, koji su za 1,6% odnosno 3,3% veći u poređenju sa prethodnom godinom. Na izvesno popravljanje finansijske strukture ukazuje i to što su njihove ukupne obaveze, iskazane u iznosu od 2.788.694 miliona dinara, opale za 3,7%, dok su ukupni gubici smanjeni za 2,6% i iznose 1.073.452 miliona dinara.

Najprofitabilnija i ekonomska celina sa najvećim obimom poslovne aktivnosti u 2017. godini je NIS AD NOVI SAD. Zahvaljujući rastu obima prometa i cena nafte i naftnih derivata ostvarila je poslovne prihode veće za 22,2% od prošlogodišnjih, u iznosu od 234.711 miliona dinara i pri tome realizovala je neto dobitak od 26.963 miliona dinara, koji je porastao za 79,6%. Visok rast profitabilnosti ostvaren je usled boljih rezultata iz poslovnih aktivnosti i rezultata u delu finansiranja. Istovremeno, među svim ekonomskim celinama ona je druga prema vrednosti poslovne imovine (387.554 miliona dinara) i kapitala (225.252 miliona dinara), koji su na godišnjem nivou povećani za 3,5% odnosno 11,7%. U sastavu grupe NIS AD NOVI SAD bilo je 13 zavisnih pravnih lica, od kojih je sedam poslovalo u inostranstvu, a zapošljavala je 270 radnika više u poređenju sa prethodnom godinom tj. 11.284 radnika.

Višestruki rast neto dobitka iskazala je grupa JP SRBIJAGAS NOVI SAD, čije matično javno preduzeće ima učešće u kapitalu nekoliko strateških privrednih društava u Republici Srbiji. Tokom 2017. godine konsolidacija je proširena za jedno pridruženo društvo (HIP PETROHEMIJA AD PANČEVO), tako da je matično preduzeće kontrolisalo 17 zavisnih i pridruženih pravnih lica. Neto dobitak grupe iskazan je u iznosu od 18.899 miliona dinara (1.702 miliona dinara u 2016. godini), čemu su pre svega doprineli rezultati iz finansijskih i ostalih aktivnosti. Iako su poslovni prihodi, u visini od 75.475 miliona dinara, povećani za 14,4%, poslovni dobitak je umanjen (3,9%). Grupa je raspolagala poslovnom imovinom od 163.439 miliona dinara, koja je na godišnjem nivou povećana za 10,6%. Ono po čemu se već godinama ističe je i visok gubitak iz ranijeg perioda (117.576 miliona dinara), mada je on manji za 6,9%, a nadmašio je vrednost kapitala za 28.951 milion dinara. Grupa je poslovala sa 4.905 radnika, s tim da je rast broja zaposlenih za 1.772 radnika u odnosu na prethodnu godinu uglavnom zbog novog pridruženog lica.

JP EPS BEOGRAD, kao najveća ekonomska celina u domaćoj privredi, beleži izuzetno visoke poslovne prihode od 223.478 miliona dinara, s tim da su oni na godišnjem nivou opali za 1,2%. Istovremeno dominira prema vrednosti poslovne imovine od 1.179.356 miliona dinara i kapitala od 853.482 miliona dinara, ali i prema iznosu gubitka iz prethodnog perioda u visini od 123.891 milion dinara, koji je povećan za 9,9%. Takođe, i pored toga što je broj zaposlenih smanjila za 645, kao i godinama unazad prednjači prema broju zaposlenih od 29.154 radnika. Grupa je poslovala profitabilno, a njen neto dobitak u iznosu od 6.388 miliona dinara porastao je za 9,2% u poređenju sa prethodnom godinom, čemu je najviše pogodovao rezultat iz finansiranja. U okviru grupe su poslovala dva zavisna privredna društva.

Uspešno poslovanje beleži i grupa TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, koja je realizovala značajne poslovne prihode od 120.014 miliona dinara i neto dobitak od 14.737 miliona dinara, uz njihov identičan pad (1,4%) u poređenju sa prethodnom godinom. Grupa je posedovala značajnu poslovnu imovinu (259.603 miliona dinara) i kapital (166.502 miliona dinara), a zapošljavala je 12.032 radnika (u prethodnoj godini 12.401 radnika). Matična telekomunikaciona komanija imala je kontrolu nad deset zavisnih i pridruženih pravnih lica.

Prema ispoljenoj profitabilnosti ističe se i grupa TELENOR DOO BEOGRAD, s tim da je njen neto dobitak od 8.955 miliona dinara gotovo ostao u nivou prošlogodišnjeg, a tek neznatno su smanjeni poslovni prihodi (46.736 miliona dinara). U okviru grupe su poslovala dva zavisna pravna lica, a broj zaposlenih od 791 radnika, je manji za 110 radnika u odnosu na prethodnu godinu.

U zonu visokog neto dobitka prešla je ekonomska celina GALENIKA AD BEOGRAD, koja je u prethodnoj godini bila gubitaš (1.290 miliona dinara). Neto dobitak u visini od 7.340 miliona dinara prvenstveno je posledica višestrukog rasta dobitka iz ostalih aktivnosti (usled otpisa obaveza prema državnim poveriocima, shodno zaključku Vlade Republike Srbije, u procesu prodaje kapitala matičnog pravnog lica). Pri tome, njena poslovna aktivnost je znatno smanjena, tako da su poslovni prihodi (5.089 miliona dinara) opali za 16,8%. Matično pravno lice je imalo kontrolu nad četiri zavisna društva, a na nivou grupe bilo je 1.550 zaposlenih (1.595 u 2016. godini).

Veliki deo poslovne aktivnosti ostvaren je u okviru grupe FIAT AUTOMOBILI SRBIJA DOO KRAGUJEVAC, mada su njeni poslovni prihodi, u iznosu od 111.748 miliona dinara, opali za 15,7% u odnosu na prethodnu godinu. To se odrazilo na značajan pad (78,4%) poslovnog dobitka, ali su rezultati u delu finansiranja i ostalih aktivnosti uticali da grupa iskaže neto dobitak od 2.131 milion dinara, koji je gotovo u visini prošlogodišnjeg. U okviru grupe je poslovalo jedno zavisno privredno društvo, a broj zaposlenih je smanjen u odnosu na prethodnu godinu sa 2.833 radnika na 2.364 radnika.

Uspešnije poslovanje u poređenju sa prethodnom godinom beleži i grupa DELHAIZE SERBIA DOO BEOGRAD, koja je iskazala poslovne prihode veće za 6,3%, u visokom iznosu od 98.198 miliona dinara. Istovremeno, njen neto dobitak, od 4.585 miliona dinara, porastao je za 83,5%. I pored toga što je broj zaposlenih smanjila za 983, ona se izdvaja kao značajan nosilac zaposlenosti u domaćoj privredi, s obzirom da je zapošljavala 10.686 radnika. Matično pravno lice je tokom 2017. godine pripojilo jedno zavisno pravno lice (C MARKET AD BEOGRAD), a imalo je kontrolu nad još jednim privrednim društvom.

Prema snažnim finansijskim kapacitetima ističe se i grupa DELTA HOLDING DOO BEOGRAD sa poslovnom imovinom vrednom 121.611 miliona dinara i kapitalom od 77.007 miliona dinara, koji su veći za 13,0% odnosno 13,3% u odnosu na prethodnu godinu. Takođe, grupa je ostvarila i visoke poslovne prihode (55.595 miliona dinara), a kao i ranijih godina, poslovala je profitabilno, s tim da je iskazan neto dobitak, u iznosu od 1.932 miliona dinara, za 29,8% veći od prošlogodišnjeg i najvećim delom potiče iz poslovnih aktivnosti. Grupa je vodeća među ekonomskim celinama prema broju pravnih entiteta, budući da je konsolidacijom obuhvatala 56 pravnih lica, a zapošljavala je 3.298 radnika.

Značajne finansijske resurse poseduje i ekonomska celina EMS AD BEOGRAD, koja je raspolagala poslovnom imovinom od 90.543 miliona dinara i kapitalom od 59.943 miliona dinara, a poslovala je izuzetno profitabilno, budući da je neto dobitak od 3.023 miliona dinara, povećala 2,2 puta na godišnjem nivou, najviše usled dupliranog poslovnog dobitka. Matično privredno društvo je imalo kontrolu nad tri zavisna pravna lica, a na nivou grupe je bilo zaposleno 1.630 radnika.

U 2017. godini najveći neto gubitak od 7.726 miliona dinara iskazala je ekonomska celina SIMPO AD VRANjE, a on je 7,5 puta veći u odnosu na prethodnu godinu i čini četvrtinu neto gubitka svih celina. Ovako intenzivan rast negativnog rezultata prevashodno je posledica visokog gubitka iz ostalih aktivnosti (u prethodnoj godini dobitak), s tim da je zabeležen i 2,8 puta veći poslovni gubitak. Višegodišnje negativno poslovanje rezultiralo je kumuliranjem ukupnog gubitka od 29.675 miliona dinara, većeg za 63,2% od prošlogodišnjeg, pri čemu je gubitak iznad visine kapitala uvećan 3,5 puta i iznosi 9.506 miliona dinara. Celina je u konsolidaciji imala 17 pravnih lica i zapošljavala je 2.572 radnika.

Prema visini negativnog rezultata i dalje je pri vrhu VICTORIA GROUP AD BEOGRAD, s tim da je u 2017. godini njen neto gubitak od 4.341 milion dinara za 9,9% manji u odnosu na prethodnu godinu, a taj gubitak najvećim delom potiče od negativnog rezultata iz ostalih aktivnosti. Ukupan gubitak od 12.317 miliona dinara nadmašio je kapital za 694 miliona dinara (u prethodnoj godini raspolagala kapitalom od 3.625 miliona dinara). Matično društvo imalo je kontrolu nad 15 zavisnih pravnih lica, a na nivou grupe bio je zaposlen 1.421 radnik.

Preko tri puta veći neto gubitak u odnosu na prethodnu godinu, u iznosu od 2.372 miliona dinara, beleži ekonomska celina JP PEU RESAVICA. To uvećanje gubitka uzrokovano je iskazivanjem poslovnog gubitka (u 2016. godini dobitak). Kumulirani gubitak je takođe visok (22.515 miliona dinara), pri čemu je gubitak iznad visine kapitala (8.794 miliona dinara) povećan više nego za trećinu. Grupu za konsolidaciju, pored javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja, kao matičnog društva činila su i dva zavisna pravna lica, a grupa je zapošljavala 4.239 radnika.

Sa visokim neto gubitkom od 2.128 miliona dinara poslovala je i PKB KORPORACIJA AD BEOGRAD, a on je za 66,9% veći u poređenju sa prethodnom godinom, i to uglavnom usled izraženog rasta poslovnog gubitka. Takođe, primetno je uvećan (86,8%) i ukupan gubitak od 2.386 miliona dinara. Matično društvo imalo je kontrolu nad sedam zavisnih pravnih lica, a na nivou grupe bilo je 1.865 zaposlenih.

Među visokim gubitašima zadržala se i grupa IDEA DOO BEOGRAD, i pored toga što je njen neto gubitak od 1.638 miliona dinara manji za 30,3% u odnosu na prethodnu godinu. Pri tome, grupa je iskazala ukupan gubitak od 27.204 miliona dinara, koji je za 10,2% veći od prošlogodišnjeg, a on je za iznos od 1.292 miliona dinara iznad vrednosti kapitala. U sastavu grupe je bilo osam pravnih lica, a zapošljavala su 33 radnika (61 u 2016. godini).

Prema visini ukupnih gubitaka, pored napred pomenutih JP EPS BEOGRAD (123.891 milion dinara) i JP SRBIJAGAS NOVI SAD (117.576 miliona dinara), izdvaja se i ekonomska celina RTB BOR GRUPA-RTB BOR DOO BOR, a njen gubitak je manji za 11,6% i iznosi 98.902 miliona dinara, od čega se na gubitak iznad visine kapitala odnosi čak 60.656 miliona dinara. Celina je nakon prošlogodišnjeg negativnog poslovanja (5.250 miliona dinara) u 2017. godini iskazala neto dobitak od 4.761 milion dinara. Matično društvo imalo je kontrolu nad tri zavisna pravna lica, a celina je zapošljavala 4.831 radnika.

Godinama unazad sa velikim gubitkom posluje i grupa MOLSON COORS SER DOO APATIN, a on je u 2017. godini sa iznosom od 85.947 miliona dinara gotovo u visini prošlogodišnjeg, u čemu sa 25.083 miliona dinara učestvuje gubitak iznad visine kapitala. Pri tome, grupa je drastično smanjila neto gubitak, sa prošlogodišnjih 15.104 miliona dinara na 41 milion dinara. Takođe, visok ukupan gubitak od 62.163 miliona dinara iskazala je i grupa ŽELEZNICE SRBIJE AD BEOGRAD, s tim da gotovo u celini potiče iz ranijeg perioda, a pri tome ona beleži i veliki gubitak iznad visine kapitala (45.621 milion dinara). Istovremeno, zadržala je profitabilno poslovanje, mada je ostvareni neto dobitak od 3.573 miliona dinara niži za 7,5%.

Saopštenje o poslovanju ekonomskih celina u privredi u Republici Srbiji u 2017. godini objavljeno je u odeljku Finansijski izveštaji – Makroekonomske informacije/Makroekonomska saopštenja.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: