Posebna zaštita žena od otkaza ugovora o radu

Zaposlena koja je zasnovala radni odnos na određeno vreme uživa posebnu zaštitu od otkaza ugovora o radu, a aneksom ugovora o radu produžava joj se radni odnos do isteka korišćenja prava na porodiljsko odsustvo, odsustvo s rada radi nege deteta i odsustvo s rada radi posebne nege deteta.


(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, br. 011-00-106/2016-02 od 8.4.2016. godine)

“U članu 187. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) propisano je da za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva s rada radi nege deteta i odsustva s rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu (stav 1), a da se zaposlenom iz stava 1. ovog člana rok za koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme produžava do isteka korišćenja prava na odsustvo (stav 2).

Polazeći od navedenih odredaba Zakona, poslodavac je dužan da zaposlenoj na određeno vreme, koja je pre isteka roka na koji je zasnovala radni odnos dostavila izveštaj nadležnog lekara da je trudna, produži radni odnos do isteka korišćenja prava na porodiljsko odsustvo, odsustvo s rada radi nege deteta i odsustvo s rada radi posebne nege deteta. Produženje ugovora o radu na određeno vreme vrši se aneksom ugovora o radu. Zaposlena za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva s rada radi nege deteta i odsustva s rada radi posebne nege deteta uživa posebnu zaštitu od otkaza ugovora o radu.

Prema tome, zaposlena koja je zasnovala radni odnos na određeno vreme uživa posebnu zaštitu od otkaza ugovora o radu, a aneksom ugovora o radu produžava joj se radni odnos do isteka korišćenja prava na porodiljsko odsustvo, odsustvo s rada radi nege deteta i odsustvo s rada radi posebne nege deteta.”

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: