Poreski tretman prodaje dobara i pružanja usluga putem interneta

Odredbom člana 3. Zakona o fiskalnim kasama (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004 i 93/2012 – dalje: Zakon), lice koje je upisano u odgovarajući registar i koje obavlja promet dobara na malo, odnosno pruža usluge fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase.

Izuzetno od navedene odredbe, Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase (“Sl. glasnik RS”, br. 61/2010, 101/2010, 94/2011, 83/2012, 59/2013 i 100/2014 – dalje: Uredba), propisane su šifre delatnosti iz Klasifikacije delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja preko fiskalne kase. Naime, Klasifikacijom delatnosti je navedeno šta svaka od šifara delatnosti obuhvata, tj. koji poslovi spadaju u obavljanje te delatnosti. Inače, Klasifikacija delatnosti sastavni je deo Uredbe o klasifikaciji delatnosti (“Sl. glasnik RS”, broj 54/10).

Tako je konkretno i delatnost iz grupe 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte i interneta Klasifikacije delatnosti, odredbom člana 2. Uredbe izuzeta od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Međutim, osim navedene odredbe kojom je registrovana delatnost trgovine na malo posredstvom pošte i interneta izuzeta od evidentiranja preko fiskalne kase, oblast prodaje dobara i pružanja usluga putem interneta nije bliže uređena Zakonom i podzakonskim aktima, zbog čega se javljaju brojne nedoumice u praksi. Pre svega, sa razvojem internet prodaje i sve većeg broja usluga koje se pružaju elektronskim putem, postavilo se pitanje obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase u svim slučajevima u kojima obveznik ne obavlja isključivo promet na malo putem interneta, već je to samo jedan vid prodaje u okviru obavljanja njegove delatnosti. Pored navedenog, postavilo se i pitanje celishodnosti evidentiranja prometa izvršenog putem interneta s obzirom na to da nije propisan način uručenja fiskalnog isečka kupcima i korisnicima usluga u tom slučaju. Na kraju, najspornije pitanje se javlja kod pružanja usluga putem interneta u slučaju kada obveznik ne dolazi u direktan kontakt sa fizičkim lice – korisnikom usluge.

Kako bi se razrešili problemi i popunile pravne praznine u ovoj oblasti, Ministarstvo finansija je dalo brojna mišljenja kao odgovore na postavljena pitanja u konkretnim situacijama.

Međutim, kako data mišljenja nisu uvek najpreciznija i nije uvek poznato konkretno činjenično stanje na osnovu kojeg je zauzet određeni stav, u ovom stručnom komentaru dato je više odgovora na sporna pitanja iz oblasti prometa dobara i usluga putem interneta.

Promet dobara putem interneta

Odredbom člana 3. Zakona propisana je obaveza evidentiranja preko fiskalne kase svakog pojedinačnog prometa dobara na malo fizičkim licima, dok je sa druge strane, Uredbom, delatnost iz grupe 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte i interneta Klasifikacije delatnosti, izuzeta od ove obaveze.

Prema tome, iz navedenih odredbi proizlazi da obveznik koji je kao pretežnu delatnost registrovao trgovinu na malo posredstvom pošte i interneta, prilikom prodaje dobara putem interneta nema obavezu da fiskalizuje kasu i evidentira promet preko iste.

To znači da se navedeni izuzetak odnosi na sve obveznike koji prodaju dobra fizičkim licima putem veb portala, pri čemu se dostava vrši ili putem pošte ili putem eksterne dostavne službe, a plaćanje vrši karticom ili direktno na račun prodavca.

Izvod iz mišljenja Ministarstva finansija, br. 430-00-00021/2012-04 od 25.1.2013. godine

“Privredni subjekt koji prodaje dobra (elektronsku i telekomunikacionu opremu, kao i opremu za računare) posredstvom pošte ili preko interneta fizičkim licima, u okviru delatnosti iz grupe 47.91 (Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta) Klasifikacije delatnosti, pri čemu se navedena dobra uvoze isključivo u količini navedenoj u elektronski primljenoj narudžbini fizičkog lica, nema obavezu evidentiranja tako ostvarenog prometa preko fiskalne kase…”

Izvod iz mišljenja Ministarstva finansija, br. 430-00-00447/2011-04 od 2.6.2011. godine

“…privredni subjekt (pravno lice i preduzetnik) koji vrši prodaju dobara posredstvom interneta u okviru delatnosti 47.91 (Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta), pri čemu se isporuka dobara vrši preko privrednih subjekata čija delatnost spada u oblast delatnosti 53 (Poštanske aktivnosti), odnosno putem brze pošte, City Expres-a, pouzećem i slično, nije dužan da tako ostvaren promet evidentira preko fiskalne kase…”

Međutim, ukoliko ne budu ispunjeni navedeni uslovi, odnosno, ako naručena dobra kupcu budu dostavljena npr. putem dostavne službe prodavca, ili roba bude plaćena zaposlenom kod poslodavca koji vrši dostavu naručene robe, smatraće se da se u tom slučaju ne vrši delatnost iz grupe 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte i interneta, i prodavac će imati obavezu evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Izvod iz mišljenja Ministarstva finansija, br. 413-00-00270/2009-04 od 15.3.2010. godine

“… to znači da privredni subjekt koji vrši prodaju dobara fizičkim licima putem interneta, a nakon evidentirane elektronske uplate ili evidentirane bezgotovinske uplate po osnovu računa za bezgotovinsku uplatu, poštom ili preko kurirskih službi čija delatnost spada u granu delatnosti 641 Klasifikacije delatnosti, dostavlja naručeno dobro, nije dužan da tako ostvaren promet evidentira preko fiskalne kase.

U slučaju, kada se privredni subjekt oglašava i istovremeno prima narudžbinu za robu preko interneta, a pomenutu robu isporučuje fizičkim licima direktno (preko sopstvene kurirske službe), promet koji privredni subjekt ostvari na takav način dužan je da evidentira preko fiskalne kase, nezavisno da li je plaćanje izvršeno gotovinski ili bezgotovinski (virmanskom uplatom) na račun isporučioca robe, s obzirom da takav promet ne može da se tretira kao trgovina na malo koja poštom dostavlja naručenu robu. Naime, delatnost 52610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu, za robu isporučenu poštom), u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija delatnosti, obuhvata trgovinu na malo proizvodima koji se kupcu dostavljaju poštom, a koji su naručeni na osnovu oglasa, kataloga, modela ili nekog drugog sredstva oglašavanja, pa samim tim direktno preuzimanje robe prilikom prodaje fizičkom licu ne spada u navedenu delatnost…”

Izvod iz mišljenja Ministarstva finansija, br. 430-00-00290/2011-04 od 3.6.2011. godine

“…privredni subjekt čija je pretežna delatnost proizvodnja i prodaja nameštaja, nije oslobođen obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, saglasno navedenim odredbama Zakona i Uredbe.

Ukoliko privredni subjekt, obavlja i delatnost iz grupe delatnosti 47.91 (Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta), odnosno vrši online prodaju robe iz svog proizvodnog programa pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima, bez obzira na način isporuke, dužan je da tako ostvaren promet evidentira preko fiskalne kase, bez obzira na način plaćanja (gotovina, ček ili kartica), s obzirom da dolazi u direktan kontakt sa online kupcima, bilo kroz dostavu, montiranje nameštaja i sl. ili na bilo koji drugi način.”

Dakle, kao što proizlazi i iz navedenih mišljenja Ministarstva finansija, obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase ne postoji ukoliko između prodavca i kupca ne postoji direktan kontakt. Kao što vidimo, pod direktnim kontaktom se smatra svaki neposredan kontakt između prodavca i online kupca bilo kakve vrste (kroz dostavu, naplatu, montažu i sl.).

Sa druge strane, postavlja se pitanje obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase obveznika koji pored svoje registrovane pretežne delatnosti obavlja i promet dobara putem interneta. Dakle, koje su obaveze u pogledu izdavanja fiskalnih isečaka obveznika koji pored registrovane pretežne delatnosti obavlja i delatnost trgovine na malo putem interneta.

Naime, prema odredbama člana 4. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015 – dalje: Zakon o privrednim društvima), društvo ima pretežnu delatnost, koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom, odnosno statutom. To znači da obveznik pored registrovane delatnosti može obavljati i sve druge dozvoljene delatnosti, uključujući i trgovinu na malo putem interneta, bez obzira da li su određene osnivačkim aktom, odnosno statutom.

Međutim, prema stavu zauzetom u mnogobrojnim mišljenjima Ministarstva finansija, da bi se obveznik koji pored pretežne delatnosti koju obavlja oslobodio obaveze evidentiranja prometa dobara koji vrši putem interneta, dužan je da pre otpočinjanja prodaje dobara putem interneta, donese odluku o tome, i navedenu odluku unese u osnivački akt. Dakle, bez obzira što odredbom člana 4. Zakona o privrednim društvima uspešna registracija obveznika nije uslovljena unošenjem u osnivački akt odluke o obavljanju bilo koje druge dozvoljene delatnosti pored pretežne, da bi bio oslobođen obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, obveznik je dužan da pre početka obavljanja delatnosti trgovine na malo posredstvom pošte i interneta, donese odluku o otpočinjanju obavljanja navedene delatnosti i šifru delatnosti 47.91 unese u svoj osnivački akt.

Skrećemo pažnju da je logično da se obaveza unošenja u osnivački akt šifre delatnosti 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte i interneta odnosi samo na pravna lica, dok će preduzetnik samo doneti odluku o otpočinjanu obavljanja navedene delatnosti.

Izvod iz mišljenja Ministarstva finansija, br. 430-00-00005/2013-04 od 10.12.2014. godine

“Privredni subjekt koji je, kao pretežnu delatnost, registrovao delatnost 63.12 (Veb portali), u čijem je osnivačkom aktu predviđeno da će se baviti i delatnostima 47.91 (Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta) i 45.32 (Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila) iz Klasifikacije delatnosti, a koji prodaju robe (auto guma) ne vrši iz maloprodajnih objekata, već tako što prima porudžbine preko veb portala i robu isporučuje preko angažovanih kurirskih službi (pošte, DHL, AKS i sl.), pri čemu se plaćanje robe vrši pouzećem ili uplatom na račun prodavca, tako ostvareni promet nije u obavezi da evidentira preko fiskalne kase, s obzirom na to da se prodaja robe na ovaj način smatra prodajom u okviru delatnosti 47.91 (Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta). Međutim, prilikom obavljanja delatnosti 45.32 (Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila) postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase…”

Prodaja robe fizičkim licima putem interneta od strane lica registrovanog za veletrgovinu

Jedna od čestih situacija u praksi koja se javlja jeste prodaja dobara na malo putem interneta koju vrše privredni subjekti koji su registrovani za veletrgovinu. S tim u vezi, postavlja se pitanje da li obveznik koji ima registrovanu pretežnu delatnost trgovine na veliko ima pravo da putem interneta prodaje robu i fizičkim licima i da li u tom slučaju ima obavezu evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Shodno Zakonu o privrednim društvima, privredno društvo pored registrovane delatnosti može obavljati i sve druge dozvoljene delatnosti. Posebnim zakonom može se usloviti registracija ili obavljanje određene delatnosti izdavanjem prethodnog odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa.

Zakon o trgovini (“Sl. glasnik RS”, br. 53/2010 i 10/2013 – dalje: Zakon o trgovini) kao poseban propis koji reguliše obavljanje trgovine na malo ne propisuje posebne uslove za registraciju, ali propisuje poseban način vođenja evidencije za trgovca koji obavlja trgovinu na malo van prodajnog objekta.

Naime, prema odredbama čl. 12. do 16. Zakona o trgovini, trgovina se obavlja kao trgovina na malo i trgovina na veliko, a prema mestu prodaje roba/usluga, kao:

  • trgovina u objektu i
  • trgovina van prodajnog objekta.

Trgovina na malo van prodajnog mesta može da se obavlja i kao daljinska trgovina na malo.

Daljinska trgovina na malo je prodaja robe/usluga koju trgovac vrši ponudom putem sredstava komunikacija, potrošaču koji nije neposredno prisutan (član 17. stav 1).

Odredbama člana 37. Zakona o trgovini je propisano da je trgovac dužan da vodi evidenciju o nabavci, prodaji i prodajnoj ceni robe, kao i druge evidencije o isporuci, odnosno prevozu robe i da se za trgovinu van prodajnog objekta, evidencija vodi na nivou celokupnog prometa tog trgovca u trgovini van prodajnog objekta na tržištu Republike Srbije.

S tim u vezi, Ministar je bliže propisao sadržinu, oblik, način vođenja i mesto čuvanja evidencije Pravilnikom o evidenciji prometa (“Sl. glasnik RS”, br. 99/2015 – dalje: Pravilnik), kojim je propisan i poseban način vođenja evidencije za trgovca koji obavlja daljinsku trgovinu na malo.

Prema odredbi člana 3. stav 5. Pravilnika, trgovac koji obavlja trgovinu na malo van prodajnog objekta Knjigu evidencije vodi na nivou celokupnog svog prometa u trgovini van prodajnog objekta.

Saglasno odredbi člana 9. Pravilnika, trgovac koji obavlja trgovinu van prodajnog objekta prijavljuje mesto na kojem se vodi Knjiga evidencije ministarstvu nadležnom za poslove trgovine.

Prema tome, trgovac koji obavlja daljinsku trgovinu na malo dužan je da vodi posebnu evidenciju na Obrascu KEP na nivou celokupnog svog prometa u trgovini van prodajnog objekta i da pre otpočinjanja obavljanja delatnosti prijavi mesto na kojem vodi navedenu Knjigu evidencije, ministarstvu nadležnom za poslove trgovine na propisanom obrascu preko e-mail adrese: kep@mtt.gov.rs.

Evidentiranje u Knjizi evidencije vrši se na osnovu verodostojnih isprava (faktura, carinska isprava, dostavnica, otpremnica, faktura – otpremnica, interna prenosnica, prijemnica, dnevni izveštaj fiskalne kase, odnosno fiskalni dokument, zapisnik, popisna lista, revers, isprava o otkupu, potvrda i dr), u skladu sa članom 12. Pravilnika.

To znači da se evidentiranje na Obrascu KEP vrši, između ostalog i na osnovu fiskalnog isečka, odnosno dnevnog izveštaja fiskalne kase, pa se postavlja pitanje da li obveznik koji obavlja pretežnu delatnost trgovinu na veliko, i pored registrovane delatnosti vrši i promet dobara na malo putem interneta, ima obavezu da isti evidentira preko fiskalne kase.

Imajući u vidu prethodno navedeno proizlazi da obveznik koji ima registrovanu pretežnu delatnost trgovine na veliko i koji donese odluku da će robu iz svog asortimana prodavati i fizičkim licima putem interneta, ukoliko ispuni sve uslove propisane Zakonom o trgovini i Pravilnikom, nije dužan da promet ostvaren od on-line prodaje evidentira preko fiskalne kase pod uslovom da ne dolazi u direktan kontakt sa kupcem.

S tim u vezi, zaduženje maloprodaje robom iz veleprodaje, odnosno evidentiranje kroz Knjigu evidencije koja se vodi za trgovinu van prodajnog objekta, može da se vrši internom otpremnicom, na osnovu koje se sačinjava kalkulacija i unosi u kolonu 4. Knjige evidencije.

Napominjemo da je i u ovom slučaju neophodno da prodavac ne dolazi ni na koji način u direktan kontakt sa kupcem, a posebnu putem isporuke robe, kao i da ukoliko je obveznik pravno lice, donetu odluku o obavljanju dodatne delatnosti iz grupe 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta unese u svoj osnivački akt.

Promet usluga putem interneta

Kada je reč o pružanju usluga fizičkim licima putem interneta, generalno gledano postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Naime, odredbama člana 3. st. 1. i 2. Zakona propisano je da je lice koje pruža usluge fizičkim licima dužno da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase, kao i da obaveza postoji u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja.

U prilog navedenog idu i mišljenja Ministarstva finansija koja potvrđuju da se uopšteno gledano i promet usluga pruženih putem interneta, evidentira preko fiskalne kase.

Izvod iz mišljenja Ministarstva finansija, br. 413-00-0183/2005-04 od 26.8.2005. godine

“Privredni subjekt koji se bavi posredovanjem u prometu dobara, odnosno vrši uslugu posredovanja u Internet trgovini za fizička lica, nezavisno da li naknadu za pružene usluge snosi fizičko lice, odnosno pravno lice ili preduzetnik, dužan je da evidentira promet preko fiskalne kase, bez obzira da li se naplata vrši gotovinski ili bezgotovinskom uplatom na račun privrednog subjekta koji pruža usluge.

To znači, da je privredni subjekt u slučaju vršenja usluga posredovanja dobara u Internet trgovini (iznalaženja, naručivanja i plaćanja robe u tuđe ime i za tuđ račun), dužan da evidentira promet dobara (prijem novca od fizičkog lica u čije ime i za čiji račun nabavlja dobro), i da saglasno članu 5. Zakona izvrši označavanje poreskih stopa u bazi podataka fiskalne kase, tako što će dobrima dodeliti oznaku poreske stope “G” (dobra koja su oslobođena PDV, s obzirom da privredni subjekt za ta dobra nije obveznik PDV, već je obveznik fizičko lice za koje je izvršena usluga nabavke dobara u Internet trgovini), odnosno oznaku poreske stope “A” ako lice nije upisano u Registar obveznika za PDV.”

Međutim, imajući u vidu Uredbu, određene usluge koje se pružaju putem interneta izuzete su od obaveze evidentiranja preko fiskalne kase jer spadaju u grupe delatnosti kod čijeg obavljanja inače ne postoji takva obaveza.

Takav je slučaj sa svim uslugama iz Oblasti 61 Telekomunikacije Klasifikacije delatnosti, kao što različite usluge pristupa internetu ili omogućavanja konverzacije putem interneta, kao i svim vrstama obrazovnih usluga iz oblasti 85 Obrazovanje.

Izvod iz mišljenja Ministarstva finansija, br. 430-00-00271/2010-04 od 28.10.2010. godine

“S obzirom da privredni subjekt obavlja delatnost iz grane 61 (Telekomunikacije), koja je izuzeta od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, navedenom Uredbom, promet koji privredni subjekt ostvari prodajom pretplatničkih paketa internet usluge sa pripadajućim telekomunikacionim uređajima, u okviru grane delatnosti telekomunikacije, pravnim i fizičkim licima, nije dužan da evidentira preko fiskalne kase.”

Imajući u vidu navedeno, postavlja se pitanje obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada se putem interneta fizičkim licima pružaju sve druge usluge koje ne pripadaju grupama delatnosti koje su Uredbom direktno izuzete od obaveze evidentiranja preko fiskalne kase, kao što su primera radi usluge reklamiranja, programiranja, obrade podataka, hosting-a, izrade veb sajtova, zapošljavanja, projektovanja i dr. Ovakvo pitanje se, pre svega, postavlja iz razloga što u većini slučajeva kada se pružaju navedene usluge, nije moguće direktno izdati fiskalni isečak korisniku usluge, pa navedena nepraktičnost u primeni Zakona, prirodno dovodi do toga da pružaoci usluga ne evidentiraju ostvareni promet preko fiskalne kase, što sa druge strane, predstavlja prekršaj iz člana 43. Zakona.

Kako bi se prevazišao navedeni problem, Ministarstvo finansija je zauzelo stav da u slučaju pružanja usluga fizičkim licima putem interneta, pri čemu se kompletna usluga obavlja elektronskim putem, a naplata usluga vrši direktnom uplatom na račun izvršioca usluga, ili kreditnom karticom, bez direktnog kontakta sa fizičkim licem, ne postoji obaveza evidentiranja preko fiskalne kase.

Izvod iz mišljenja Ministarstva finansija, br. 430-00-00132/2008-04 od 12.5.2008. godine

“…privredni subjekt koji u okviru pretežne delatnosti 72400 (izgradnja baze podataka) obavlja i promet pomenutih usluga, kao i usluga reklamiranja pravnim i fizičkim licima putem interneta, pri čemu se kompletna usluga obavlja elektronskim putem, a naplata usluga vrši direktnom uplatom na račun izvršioca usluga, ili kreditnom karticom, bez direktnog kontakta sa fizičkim licem, nije dužan da tako ostvaren promet evidentira preko fiskalne kase. Kako se ovakav vid prodaje tretira kao delatnost 52610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu), i koja je kao takva izuzeta od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase Uredbom, promet koji privredni subjekt ostvari prometom usluga (npr. usluge reklame i propagande) fizičkim licima putem interneta, s tim da se kompletna usluga obavlja elektronskim putem, nije dužan da tako ostvaren promet evidentira preko fiskalne kase, pri čemu privredni subjekt pre otpočinjanja obavljanja pomenute delatnosti, pored odluke o početku obavljanja delatnosti mora u svom osnivačkom aktu imati upisanu šifru delatnosti 52610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu).”

Izvod iz mišljenja Ministarstva finansija, br. 430-00-00504/2011-04 od 11.11.2011. godine

“…Kada je u pitanju promet ostvaren pružanjem usluge centralnog monitoringa (praćenje protivprovalnog sistema i obaveštavanje klijenata o aktiviranju protivprovalnog sistema) iz grupe delatnosti 80.20 (Usluge sistema obezbeđenja) fizičkim licima, privredni subjekt nije u obavezi da tako ostvaren promet evidentira preko fiskalne kase, s obzirom da se u datom slučaju pomenuta usluga vrši posredstvom interneta a na osnovu zaključenog ugovora o pružanju usluge centralnog monitoringa i da korisnik usluge ne dolazi u neposredni kontakt sa pružaocem usluge.”

Dakle, kao i kod prometa dobara putem interneta, kriterijumi za izuzeće od evidentiranja prometa usluga preko fiskalne kase su:

  • nepostojanje direktnog kontakta privrednog subjekta sa fizičkim licem – korisnikom usluge i
  • obaveza upisa šifre delatnosti 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte i interneta u osnivačkom aktu privrednog subjekta pre otpočinjanja obavljanja pomenute delatnosti.

Iz navedenog sledi da privredni subjekt koji pruža usluge putem interneta ima obavezu da u osnivačkom aktu ima upisanu i šifru delatnosti 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte i interneta, i u slučaju kada pruža uslugu npr. obrade podataka, koja prema Klasifikaciji delatnosti ne spada u navedenu grupu delatnosti već u grupu 63 Informacione uslužne delatnosti.

Izvor: paragraf.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: