Poreski tretman premija kolektivnog osiguranja koje poslodavac plaća samo za određene kategorije zaposlenih

Premija kod kolektivnog osiguranja od posledica nezgode, uključujući osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja, kao i kolektivnog osiguranja za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija, koju poslodavac plaća samo za određene kategorije zaposlenih (ne za sve zaposlene kod poslodavca) ima poreski tretman zarade saglasno odredbama čl. 13. i 14. Zakona o porezu na dohodak građana.


(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-889/2016-04 od 26.1.2017. godine)

“Saglasno članu 13. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn. i 7/2017 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon) pod zaradom u smislu tog zakona, smatra se zarada koja se ostvaruje po osnovu radnog odnosa, definisana zakonom kojim se uređuju radni odnosi i druga primanja zaposlenog.

Odredbom člana 14. stav 1. Zakona propisano je da se zaradom, u smislu ovog zakona, smatraju i primanja u obliku bonova, hartija od vrednosti, osim akcija stečenih u postupku svojinske transformacije, novčanih potvrda, robe, kao i primanja ostvarena činjenjem ili pružanjem pogodnosti, opraštanjem duga, kao i pokrivanjem rashoda obveznika novčanom nadoknadom ili neposrednim plaćanjem.

Zaradom, u smislu čl. 13. i 14. Zakona, smatraju se i premije svih vidova dobrovoljnog osiguranja, kao i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, koje poslodavac plaća za zaposlene – osiguranike uključene u dobrovoljno osiguranje, odnosno za zaposlene – članove dobrovoljnog penzijskog fonda, u skladu sa zakonom koji uređuje dobrovoljno osiguranje, odnosno dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove (član 14b stav 1. Zakona).

Izuzetno od toga, zaradom u smislu čl. 13. i 14. Zakona ne smatra se premija koju poslodavac plaća za sve zaposlene kod kolektivnog osiguranja od posledica nezgode, uključujući osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja i kolektivnog osiguranja za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija (član 14b stav 2. tačka 1) Zakona).

Saglasno članu 16. Zakona zarada iz čl. 13. do 14b ovog zakona oporezuje se po stopi od 10%.

Poslodavac može zaposlenima da uplaćuje premiju za dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje, kolektivno osiguranje od posledica nezgoda i kolektivno osiguranje za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija, a u cilju sprovođenja kvalitetne dodatne socijalne zaštite, saglasno odredbi člana 119. stav 5. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014).

Poslodavac je dužan da zaposlene osigura od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom, radi obezbeđivanja naknade štete, saglasno odredbi člana 53. stav 1. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl. glasnik RS”, br. 101/2005 i 91/2015).

Imajući u vidu navedeno, premija kod kolektivnog osiguranja od posledica nezgode, uključujući osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja, kao i kolektivnog osiguranja za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija, koju poslodavac plaća samo za određene kategorije zaposlenih (ne za sve zaposlene kod poslodavca) ima poreski tretman zarade saglasno odredbama čl. 13. i 14. Zakona.”

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: