Poreski tretman naknade troškova smeštaja i ishrane radnika za rad i boravak na terenu

Naknada troškova smeštaja i ishrane zaposlenom za rad i boravak na terenu, u slučaju kada poslodavac nije zaposlenom obezbedio smeštaj i ishranu za vreme rada i boravka na terenu, ne podleže plaćanju poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarade, pri čemu je potrebna adekvatna dokumentacija o visini stvarnih troškova.

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 430-00-35/2017-04 od 28.2.2017. godine)

“Prema odredbi člana 13. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn. i 7/2017 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon) pod zaradom u smislu ovog zakona, smatra se zarada koja se ostvaruje po osnovu radnog odnosa, definisana zakonom kojim se uređuju radni odnosi i druga primanja zaposlenog.

Odredbom člana 13. stav 1. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn. i 7/2017 – usklađeni din. izn.) propisano je da je osnovica doprinosa za zaposlene i za poslodavce zarada, odnosno plata i naknada zarade, odnosno plate u skladu sa zakonom koji uređuje radne odnose, opštim aktom i ugovorom o radu, odnosno rešenjem nadležnog organa.

Saglasno odredbi člana 105. stav 3. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 – odluka US) pod zaradom se smatraju sva primanja iz radnog odnosa, osim primanja iz člana 14, člana 42. stav 3. tač. 4) i 5), člana 118. tač. 1) do 4), člana 119, člana 120. tačka 1) i člana 158. ovog zakona.

Zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, za smeštaj i ishranu za rad i boravak na terenu, ako poslodavac nije zaposlenom obezbedio smeštaj i ishranu bez naknade (član 118. stav 1. tačka 4) Zakona o radu).

Imajući u vidu navedeno, naknada troškova smeštaja i ishrane zaposlenom (koji u okviru poslovne delatnosti poslodavca poslove svog radnog mesta obavlja na terenu) za rad i boravak na terenu, u slučaju kada poslodavac nije zaposlenom obezbedio smeštaj i ishranu za vreme rada i boravka na terenu, ne podleže plaćanju poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarade, pri čemu napominjemo da je potrebna adekvatna dokumentacija o visini stvarnih troškova.”

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: