Poreski podsticaj za novoosnovana inovaciona privredna društva

Ukoliko u Republici Srbiji nameravate da sprovedete projekat istraživanja i razvoja, ili želite da komercijalno iskoristite predmet prava intelektualne svojine (autorsko delo ili patent), ili želite da investirate u startape postoje tri vrste poreskih podsticaja koje možete iskoristiti:

 1. “R&D odbitak” – Uvećani odbitak za troškove istraživanja i razvoja
 2. “IP Box” režim – Izuzimanje kvalifikovanog prihoda iz osnovice poreza na dobit pravnih lica
 3. Poreski kredit za ulaganje u startape – Kredit po osnovu ulaganja u novoosnovano privredno društvo koje obavlja inovacionu delatnost

U daljem tekstu ćemo objasniti poreski podsticaj pod rednim brojem 3, koji podrazumeva mogućnost ostvarenja poreskog kredita za ulaganje u startape.

Definicija novoosnovanog privrednog društva

Definicija novoosnovanog inovacionog privrednog društva za poreske potrebe je data u Zakonu o porezu na dobit pravnih lica u članu 50j:

“Novoosnovanim privrednim društvom koje obavlja inovacionu delatnost, u smislu ovog člana, smatra se privredno društvo od čijeg osnivanja nije prošlo više od tri godine, a koje pretežno obavlja inovacionu delatnost u smislu zakona kojim se uređuje inovaciona delatnost (aktivnosti koje se preduzimaju radi stvaranja novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajne izmene postojećih, a u skladu sa potrebama tržišta).”

U isto vreme, ovo inovaciono privredno društvo treba da ispuni određene uslove kako bi steklo status novoosnovanog privrednog društva. Ti uslovi su sledeći:

 1. Godišnji prihod ne sme da pređe 500.000.000 dinara
 2. Od osnivanja ovo privredno društvo ne sme da raspodeljuje dividende (jer ukoliko dođe do raspodele dividende, to znači da je poslovanje profitabilno, što znači da vam nije potreban podsticaj)
 3. Centar poslovnih aktivnosti mora biti na teritoriji Republike Srbije, nije dovoljno da je privredno društvo samo osnovano u Srbiji. To ne znači da vaše proizvode ne možete izvoziti na strano tržište, već da većina aktivnosti i zaposleni dominantno moraju da budu u Srbiji.
 4. Da vaše privredno društvo nije nastalo statusnim promenama
 5. U svakom poreskom periodu od osnivanja, moraju biti ispunjeni dodatni uslovi, a to su:

  • Troškovi istraživanja i razvoja privrednog društva u periodu u kome se smatraju inovacionim privrednim društvom moraju da čine najmanje 15% ukupnih rashoda
  • 80% svih zaposlenih u privrednom društvu čine visokokvalifikovani zaposleni
  • Novoosnovano privredno društvo je korisnik deponovanog autorskog dela ili patenta koje je neposredno povezano sa inovacionom delatnošću koju obveznik obavlja.

Šta podrazumeva poreski podsticaj

Poreski podsticaji za osnivače novoosnovanih inovacionih privrednih društava je definisan Zakonom o porezu na dohodak građana, u članu 21e (sa njim je korespodentan član 45d Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje).

Naime, ovaj član definiše da:

“Poslodavac – novoosnovano privredno društvo koje obavlja inovacionu delatnost u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica može da ostvari pravo na oslobođenje od plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade osnivača koji su zaposleni u tom novoosnovanom privrednom društvu.”

Poresko oslobođenje se može ostvariti za zaradu svakog osnivača pod uslovom da se zaposlio u novoosnovanom inovativnom privrednom društvu. Oslobođenje se odnosi na plaćanje poreza i doprinosa za zaradu zaposlenih osnivača, i to u iznosu do 150.000 dinara bruto mesečne zarade. Ukoliko zarada osnivača pređe iznos od 150.000 dinara porezi i doprinosi se plaćaju samo na onaj deo zarade preko ovog ograničenja. Period u kome se može koristiti ovo poresko oslobođenje je 3 godine.

Da bi ostvario pravo na poresko oslobođenje poslodavac mora da zadovoljava sledeće uslove:

 1. da je osnivač zasnovao radni odnos sa novoosnovanim privrednim društvom tj. zaključio ugovor o radu i da je prijavljen na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja
 2. da u periodu u kome ima pravo na oslobođenje osnivač ima najmanje 5% akcija ili udela u novoosnovanom privrednom društvu. Drugim rečima, ovaj podsticaj može da koristi najviše 20 osnivača u okviru jednog privrednog društva ukoliko bi imali po 5% akcija ili udela.

Još jedan uslov je da privredno društvo ne sme da ima povezana lica i ne sme da bude deo veće grupacije privrednih društava. Povezanost se utvrđuje na osnovu posedovanja najmanje 25% akcija ili udela u organima upravljanja određenog privrednog društva. S druge strane ukoliko je osnivač inovativnog startap- a na bilo koji način povezan sa drugim pravnim licem, inovativni startap ne sme da ostvaruje više od 30% svog ukupnog prihoda od tog povezanog pravnog lica. Ovaj uslov je postavljen kako bi se izbeglo da poresko oslobođenje bude iskorišćeno od firmi koje nisu startapovi.

Ograničenja poreskog podsticaja, i kada ono prestaje

Pravo na oslobođenje poslodavac može da ostvari samo u jednom privrednom društvu. Takođe, ukoliko koristite ove subvencije, ne možete da koristite druga poreska oslobođenja. Postoji izuzetak tj. mogućnost da deo vaših osnivača koristi poreski podsticaj koji se odnosi na novoosnovano privredno inovaciono društvo, dok bi drugi deo osnivača u okviru istog privrednog društva mogao koristiti poreski podsticaj koji se odnosi na povratnike ili visokokvalifikovane strance.

Bitna informacija za korisnike ovih poreskih oslobođenja je da je penziono i invalidsko osiguranje pokriveno iz budžeta Repubike Srbije, ali se oni uplaćuju na iznos najniže mesečne osnovice doprinosa. To konkretno znači da u periodu trajanja oslobođenja vi ćete biti penziono osigurani na iznos najniže mesečne osnovice doprinosa, iako će vaša zarada biti znatno veća. Kada je u pitanju zdravstveno osiguranje, u toku oslobođenja imate punu pokrivenost kao da ste zaposleni.

Još jedno ograničenje je da poresko oslobođenje može ostvariti privredno društvo koje je osnovano do 31. decembra 2021. godine. Ovde je bitno napomenuti da je Digitalna zajednica u saradnji sa Inicijativom “Digitalna Srbija” predložila paket mera u okviru koga se jedna tačka odnosi na to da ovo poresko oslobođenje postane standardni podsticaj u našem poreskom zakonodavstvu.

Izvor: Digitalna zajednica

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: