Poreski aspekt ulaganja u zakupljen objekat

Zakup se može definisati kao obligacioni odnos između dve ugovorne strane (zakupodavca i zakupca) u kome se jedna ugovorna strana (zakupodavac) obavezuje da drugoj ugovornoj strani (zakupcu) preda na upotrebu određenu stvar (nepokretnost) a druga ugovorna strana (zakupac) se obavezuje da mu za to plaća odgovarajuću zakupninu.

Ovaj odnos se definiše ugovorom o zakupu kojim se, između ostalog, precizira visina zakupnine koju je zakupac dužan platiti zakupodavcu kao i njegovo pravo da za svoj račun i sopstvenim sredstvima izvrši određena ulaganja u zakupljenu nepokretnost kako bi je funkcionalno prilagodio potrebama obavljanja svoje delatnosti.

Zakup nepokretnosti predstavlja uslugu na koju se obračunava PDV po stopi od 20% ukoliko je zakupodavac obveznik PDV-a i ukoliko se nepokretnost nalazi na teritoriji Republike Srbije.

Zakupac za potrebe obavljanja svoje delatnosti može da vrši dodatna ulaganja u zakupljenu nepokretnost koja mogu imati karakter adaptacije, rekonstrukcije, modernizacije i slično (zamena instalacija, sanitarija, pločica, ugradnja grejanja, uvođenje telefonskih, vodovodnih i elektro priključaka itd.) i za njih je izvesno da će po prestanku ugovora o zakupu ostati u vlasništvu zakupodavca. U ovom slučaju se smatra da je zakupac pružio uslugu zakupodavcu odnosno da se radi se o razmeni usluge za uslugu (tj. o razmeni usluge ulaganja u zakupljeni prostor zakupodavca za uslugu davanja u zakup nepokretnosti) i zakupac, ukoliko je obveznik PDV, je dužan da obračuna PDV po stopi od 20% na osnovicu koju čini tržišna vrednost usluge davanja u zakup poslovnog prostora na dan prometa te usluge u koju nije uključen PDV, dok je zakupodavac ukoliko je obveznik PDV, dužan da obračuna PDV po stopi od 20% na osnovicu koju čini tržišna vrednost usluge ulaganja u njegov poslovni prostor na dan prometa te sluge u koju nije uključen PDV. Pošto ovakvo ulaganje po isteku ugovora o zakupu ostaje zakupodavcu smatra se da se na taj način stiče pravo zakupa odnosno ovakvo ulaganje se smatra zakupninom. Zakupac je izvršio uslugu zakupodavcu, fakturiše je sa PDV-om i knjiži u prihode. S druge strane, zakupodavac u istom iznosu ispostavlja račun sa PDV-om na ime usluge zakupa prostora.

Zakupac može u zakupljeni objekat vršiti i ulaganja za koja je izvesno da po prestanku ugovora o zakupu neće ostati u vlasništvu zakupodavca. U tom slučaju, ova ulaganja ne podležu obavezi obračuna PDV jer zakupac ne pruža nikakvu uslugu zakupodavcu pošto po isteku ugovora o zakupu takva ulaganja neće povećati vrednost poslovnog prostora niti će zakupodavac od tih ulaganja imati koristi. To su najčešće ulaganja koja zakupac vrši da bi objekat prilagodio svom poslovanju (postavljanje pregradnih zidova, ugradnja plakara, postavljanje osvetljenja itd.) uz obavezu da po prestanku ugovora o zakupu objekat zakupodavcu vrati u prvobitnom stanju odnosno u stanju u kome je preuzet. Knjiženje ovakve vrste ulaganja vrši se na kontu 027 – Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi i amortizuju se u roku na koji je zaključen ugovor o zakupu (stopa amortizacije = 100 : ugovoreni rok zakupa).

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: