Poreska uprava službeno pribavlja podatke razmenom

Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 7. juna 2016. godine, objavila sledeću vest:

Primena odredbi članova 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku kojima je regulisana razmena podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

U cilju primene članova 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16, u daljem tekstu: ZOUP), u postupcima koji se vode pred poreskim organom, po službenoj dužnosti ili na zahtev stranke, a u kojima je potrebno vršiti uvid, odnosno pribavljati i obrađivati podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za postupanje po istom, obaveštavamo sledeće:

Odredbama člana 9. stavovi 1. i 2. ZOUP, propisano je da je organ dužan da strankama omogući da uspešno i celovito ostvare i zaštite prava i pravne interese, kao i da se postupak vodi bez odugovlačenja i uz što manje troškova za stranku i drugog učesnika u postupku, ali tako da se izvedu svi dokazi potrebni za pravilno i potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja. Stavom 3. istog člana predviđeno je da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje, dok saglasno stavu 4. istog člana organ može od stranke da zahteva samo one podatke koji su neophodni za njenu identifikaciju i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija.

Odredbama člana 103. ZOUP propisano je: da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje (stav 1); da ako službenu evidenciju vodi drugi organ, organ koji vodi postupak dužan je da hitno zatraži podatke, a zamoljeni organ da besplatno ustupi podatke u roku od 15 dana, ako nije drukčije propisano, a ako se traženi podaci mogu dobiti elektronskim putem, zamoljeni organ ih dostavlja u najkraćem roku (stav 2); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja ili obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama, a ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim, saglasno odredbi člana 59. stav (2) istog zakona (stav (3) člana 103.).

Zaposleni radnici Poreske uprave u postupcima koji vode pribavljaju podatke iz službenih evidencija elektronskim ili neposrednim uvidom u evidenciju u slučajevima u kojima je to moguće ili na upit, u skladu sa navedenim odredbama ZOUP.

U postupku rešavanja o pravima, obavezama ili pravnim interesima fizičkog ili pravnog lica, odnosno druge stranke, poreski organ može vršiti uvid, pribavljati i obrađivati samo one podatke koji su zakonom ili posebnim propisom utvrđeni kao neophodni za rešavanje o određenom pravu, obavezi ili pravnom interesu stranke.

Ukoliko se radi o postupku pokrenutom po zahtevu stranke, stranka ima pravo da sama pribavi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija. Ovo pravo stranke je ustanovljeno kao izuzetak od pravila da je organ dužan da podatke pribavi po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke, ako se radi o ličnim podacima i ako postoji izričita izjava stranke.

Imajući u vidu da je kao uslov da stranka sama pribavlja podatke predviđena i njena izričita izjava, i s obzirom da se radi o izuzetku od principa delotvornosti i ekonomičnosti postupka, potrebno je da ovakva izjava stranke bude u pisanoj formi (Obrazac 1), koji možete preuzeti ovde.

Obaveštavamo da stranka može izjaviti da će pribaviti samo pojedine (ne sve) lične podatke, u kom slučaju će i dalje postojati obaveza organa da prikupi podatke koji nedostaju, a koje nisu obuhvaćeni izričitom izjavom stranke.

Kontakt podatke nadležnih organizacionih jedinica možete naći ovde.

Uvid u službene evidencije Poreske uprave (Registar PIB obveznika, Registar PDV obveznika, Registar poreskih punomoćnika stranih lica obveznika PDV u skladu sa članom 10a Zakona o porezu na dodatu vrednost, Registar aktivnih ovlašćenih menjača i Registar lica koja poseduju certifikat za obavljanje menjačkih poslova), može se ostvariti posredstvom javno dostupnih registara na internet stranici Poreske uprave, i to:

1) Registar PIB obveznika,
2) Registar PDV obveznika,
3) Registar poreskih punomoćnika stranih lica obveznika PDV u skladu sa članom 10a Zakona o porezu na dodatu vrednost,
4) Registar aktivnih ovlašćenih menjača,
5) Registar lica koja poseduju certifikat za obavljanje menjačkih poslova.

Uvid u sledeće službene evidencije Poreske uprave, može se ostvariti upitom, odnosno podnošenjem zahteva poreskom organu:

1) Registar o proizvođačima/prodavcima akciznih proizvoda;
2) Registar o akciznim skladištima;
3) Registar o deponovanim potpisima za potpisivanje SNPDV (službeni nalog za nabavku odnosno uvoz proizvoda bez PDV), LNPDV (lični nalog za nabavku odnosno uvoz proizvoda bez PDV);
4) Registar o evidentiranim fiskalizacijama;
5) Registar o proizvođačima fiskalnih kasa;
6) Registar o vrstama fiskalnih kasa;
7) Registar o ovlašćenim servisima fiskalnih kasa;
8) Registar o ovlašćenim serviserima fiskalnih kasa.

Posebno napominjemo da u svim slučajevima u kojima se drugi državni organ obrati Poreskoj upravi zahtevom za dostavu uverenja o izmirenim poreskim obavezama, podnosilac zahteva treba da, s obzirom na specifičnost poreskog postupka, uputi stranku/poreskog obveznika da prethodno izvrši usaglašavanje stanja sa nadležnim poreskim organom, nakon čega će biti izdato uverenje poreskom obvezniku.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: