Poreska uprava - podnošenje podneska bez pečata

U skladu sa Zaključkom o ukidanju obavezne upotrebe pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava („Službeni glasnik RS“, broj 28/18), počev od 30. aprila, poreski obveznici nisu u obavezi da prilikom podnošenja podnesaka Poreskoj upravi (zahteva, predloga, obrazaca, molbi, žalbi, predstavki, prigovora, obaveštenja, saopštenja i druge vrste pisanog obraćanja) primene pečat, osim ako to nije propisano zakonskim ili podzakonskim aktom.

Podnesak mora biti potpisan od strane lica koje je ovlašćeno za potpisivanje i to: zakonskog zastupnika, lica koje je ovlašćeni predstavnik po opštem aktu pravnog lica i punomoćnika.

Ovde možete preuzeti zahtev za izdavanje poreskog uverenja.

Autor: AKTIVA sistem

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: