Poreska uprava može oduzeti robu skladištenu u prostoru o kome nije obaveštena

Ako se u postupku poreske kontrole utvrdi da se dobra skladište tj. smeštaju u prostorima i prostorijama o kojima poreska uprava nije obaveštena, poreski inspektor rešenjem oduzima tu robu

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 165688 2023 10520 004 000 011 004 od 04.07.2023. godine)
left-quote

Povodom vašeg zahteva za mišljenje, u vezi primene propisa kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija, sa stanovišta nadležnosti Sektora za fiskalni sistem, ukazujemo na sledeće:

Odredbama člana 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: ZPPPA) propisano je da ako je drugim zakonom pitanje iz oblasti koju uređuje ovaj zakon uređeno na drukčiji način, primenjuju se odredbe ovog zakona.

Ako ovim zakonom nije drukčije propisano, poreski postupak se sprovodi po načelima i u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, odnosno u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Odredbama člana 25. stav 1 tačka 1) ZPPPA propisano je da je Poreski obveznik, u skladu sa ovim zakonom, obavezan da u propisanom roku podnese prijavu za registraciju Poreskoj upravi, osim obveznika za čiju je registraciju, odnosno upis u registar, nadležna Agencija za privredne registre i prijavi sve kasnije izmene podataka u prijavi koji se ne prijavljuju Agenciji za privredne registre, uključujući i podatke o svim poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i o prostorima i prostorijama u kojima obavlja delatnost koju prijavljuje Poreskoj upravi, osim ako su u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima ovi podaci već dostavljeni Poreskoj upravi.

Odredbom stava 3. istog člana ZPPPA propisano je da akt kojim se uređuju postupak, način, rokovi, sadržaj i oblik prijave kojom poreski obveznik prijavljuje poslovni prostor i poslovne prostorije, odnosno prostor i prostorije iz stava 1. tačka 1) ovog člana, donosi ministar, na predlog direktora Poreske uprave.

Odredbom člana 130. stav 1. tačka 6) ZPPPA, između ostalog, propisano je da će u toku poreske kontrole poreski inspektor oduzeti robu kada se dobra skladište, odnosno smeštaju u prostorima i prostorijama o kojima Poreska uprava nije obaveštena.

Odredbom člana 131. stav 1. ZPPPA, propisano je da u toku poreske kontrole poreski inspektor izriče poreskom obvezniku zabranu vršenja delatnosti ako utvrdi da se:

  1. delatnost obavlja tako da robu i usluge ne prati verodostojna dokumentacija od značaja za utvrđivanje poreza (otpremnica, faktura, izjava kupca i dr.);
  2. izbegava utvrđivanje i plaćanje poreza tako što se ne uplaćuje dnevni pazar, u skladu sa propisima;
  3. izbegava utvrđivanje i plaćanje poreza radnim angažovanjem lica koja nemaju zaključen ugovor o radu ili drugi akt o radnom angažovanju donet u skladu sa propisima o radnim odnosima, kao i ako ta lica nisu, u skladu sa propisima, prijavljena nadležnoj organizaciji obaveznog socijalnog osiguranja;
  4. promet od prodaje roba ili pružanja usluga ne registruje preko fiskalne kase, elektronskog fiskalnog uređaja ili na drugi propisani način.

Odredbom člana 133. st. 1-4. ZPPPA propisano je da mere iz čl. 130. i 131. i člana 132. stav 4. ZPPPA poreski inspektor naređuje rešenjem.

Poreski inspektor može mere iz čl. 130. i 131. ZPPPA narediti usmenim rešenjem, kada oceni da je ugrožena naplata poreza.

Konstatacija o donetom usmenom rešenju unosi se u zapisnik o poreskoj kontroli.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, poreski inspektor je dužan da u roku od tri dana od dana izdavanja usmenog rešenja, donese rešenje u pismenom obliku i dostavi ga poreskom obvezniku.

Odredbom člana 2. Pravilnika o načinu označavanju, sadržini i izgledu oznaka kojima se označava nepokretnost koja je predmet prinudne naplate, odnosno objekat u kome je zabranjeno obavljanje delatnosti (“Službeni glasnik RS”, broj 74/14 – u daljem tekstu: Pravilnik o načinu označavanja) propisano je da se označavanje nepokretnosti obveznika koja je predmet prinudne naplate, odnosno objekta poreskog obveznika za koji je Poreska uprava izrekla meru privremene zabrane obavljanja delatnosti vrši se obaveštenjem, trakom, odnosno plakatom.

Odredbama člana 1. Pravilnika o postupku, načinu, rokovima, sadržaju i obliku prijave kojom poreski obveznik prijavljuje poslovni prostor i poslovne prostorije u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i prostor i prostorije u kojima obavlja delatnost (“Službeni glasnik RS”, broj 139/22 – u daljem tekstu: Pravilnik) propisano je se tim pravilnikom propisuju postupak, način, rokovi, sadržaj i oblik prijave kojom poreski obveznik prijavljuje Poreskoj upravi poslovni prostor i poslovne prostorije u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i prostor i prostorije u kojima obavlja delatnost (u daljem tekstu: evidenciona prijava).

Poslovnim prostorom i poslovnim prostorijama, u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostorom i prostorijama u kojima se obavlja delatnost iz stava 1. ovog člana, u smislu Pravilnika, smatraju se sve vrste otvorenih, zatvorenih i drugih prostora i prostorija koje se koriste u svrhu obavljanja delatnosti, kao i otvorenih, zatvorenih i drugih prostora i prostorija u kojima ili na kojima poreski obveznik skladišti, odnosno smešta dobra.

Odredbama člana 2. stav 1. Pravilnika propisano je da poreski obveznik podnosi evidencionu prijavu u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave za sve poslovne prostore i poslovne prostorije iz člana 1. stav 2. Pravilnika, a koje se nalaze van prijavljenog sedišta pravnog lica, preduzetnika, odnosno prebivališta/boravišta fizičkog lica, pre početka njihovog korišćenja.

Odredbom člana 9. Pravilnika propisano je da poreski obveznik ne može da podnese evidencionu prijavu posle pokretanja postupka poreske kontrole, kao i nakon pokretanja radnji Poreske policije u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela.

Odredbom člana 27. Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS”, br. 18/16, 95/18 – autentično tumačenje i 2/23 – odluka US – u daljem tekstu: ZOUP) propisano je da su upravne radnje materijalni akti organa koji utiču na prava, obaveze ili pravne interese stranaka, kao što su vođenje evidencija, izdavanje uverenja, pružanje informacija, primanje izjava i druge radnje kojima se izvršavaju pravni akti.

Odredbama člana 28. ZOUP propisano je da se protiv upravne radnje može da se izjavi prigovor. Prigovor može da se izjavi i ako organ ne preduzme upravnu radnju koju je po zakonu dužan da preduzme.

U oba slučaja, prigovor je dozvoljen samo ako upravna radnja nije povezana sa donošenjem upravnog akta.

Odredbom člana 147. stav 2. tačka 2) ZOUP, između ostalog propisano je da se prigovor izjavljuje u roku od 15 dana od preduzimanja upravne radnje ili od propuštanja da se upravna radnja preduzme.

Saglasno navedenim odredbama, poreski obveznik je dužan da Poreskoj upravi prijavi poslovni prostor i poslovne prostorije u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i prostor i prostorije u kojima obavlja delatnost i ako se u postupku poreske kontrole utvrdi da se dobra skladište, odnosno smeštaju u prostorima i prostorijama o kojima Poreska uprava nije obaveštena, poreski inspektor će rešenjem oduzeti tu robu.

Sa druge strane, ukoliko se u toku poreske kontrole utvrdi nepravilnost u radu poreskog obveznika shodno odredbama člana 131. ZPPPA, poreski inspektor rešenjem izriče privremenu meru zabrane vršenja delatnosti i objekat označava u skladu sa odredbama Pravilnika o označavanju.

Ukoliko je tom prilikom izvršeno označavanje objekta bez donošenja upravnog akta poreski obveznik može izjaviti prigovor u roku od 15 dana od dana preduzimanja upravne radnje označavanja objekta.

Ukazujemo da, nakon pokretanja postupka poreske kontrole, poreski obveznik ne može da podnese evidencionu prijavu u skladu sa odredbama Pravilnika.

right-quote

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: