Poreska uprava automatski podnosi prijave PPP PD po službenoj dužnosti

Poreska uprava je počela po službenoj dužnosti da podnosi poreske prijave PPP PD na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa kod obveznika koji to nisu uradili, a bili su obavezni. Ovaj proces se odvija automatski, preko informacionog sistema Poreske uprave, a na osnovu podataka kojima raspolaže ona i na osnovu podataka Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Obveznik o tome biva obavešten putem Obaveštenja o podnetoj poreskoj prijavi PPP PD po službenoj dužnosti koje se automatski generiše i bude smešteno u poreskom sandučetu obveznika na portalu E-porezi.

Ovakvo postupanje Poreske uprave je u skladu sa sledećim propisima:

  • član 51. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje koje kaže da ako poslodavac ne isplati zaradu do poslednjeg dana u tekućem mesecu za prethodni mesec, dužan je da najkasnije do tog roka obračuna i uplati doprinose za prethodni mesec na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa;
  • član 41. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koji kaže da se pojedinačna poreska prijava podnosi pre svake isplate prihoda na koji se obračunava i plaća porez po odbitku u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana, kao i pre svakog plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje kada se ti doprinosi plaćaju bez isplate zarade, odnosno u drugim slučajevima kada postoji obaveza obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje;
  • član 41. stav 9. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koji kaže da pojedinačnu poresku prijavu po službenoj dužnosti podnosi Poreska uprava umesto poreskog obveznika, odnosno poreskog placa, u slučaju kada poreski obveznik, odnosno poreski platac propusti da je podnese u roku propisanom zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Poreska uprava je do sada sprovodila postupak kontrole kod obveznika koji nisu podneli prijave u skladu sa članom 41. stav 3. ZPPA i donosila zapisnik i rešenje sa iznosom doprinosa na minimalnu osnovicu. Sa novom praksom automatskog podnošenja PPP PD po službenoj dužnosti Poreska uprava je počela od maja tj. neki obveznici su u svom poreskom sandučetu već dobili Obaveštenje o podnetoj poreskoj prijavi PPP PD za obračunski period maj za lica za koja nisu obračunili i platili doprinose do 30. juna.

Postoji mogućnost da podaci kojima Poreska uprava raspolaže, a na osnovu kojih se automatski podnose prijave, nisu tačni i potrebno je da obveznici odreaguju ukoliko primete nepravilnosti u samoj prijavi i obračunu i to kroz pismeni prigovor koji se sastavlja u slobodnoj formi i dostavlja Poreskoj upravi. U slučaju da prijava nije trebala uopšte biti podneta obveznik popunjava i ZIG obrazac u cilju storniranja prijave.

U praksi su već počeli da se javljaju problemi oko automatskih podnetih prijava koje nisu uopšte trebale biti podnete (za lica koja su na bolovanju, preduzetnike koji su u obustavi i sl.) ili su podnete sa pogrešnim iznosom. Preporučujemo obveznicima da proveravaju svoje poresko sanduče i zaduženja na poreskim karticama, jer se može desiti da nastane zaduženje po osnovu automatski podnetih prijava a da toga obveznik ni ne bude svestan, što može dovesti do eventualnih problema sa prinudnom naplatom ili problema kod ostvarivanja određenih prava (refundacije, overe zdravstvene kartice, konkurisanja za subvencije i sl.).

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: