Obaveza popisa akciznih proizvoda

U skladu sa članom 26. Zakona o akcizama obveznik akcize – proizvođač akciznih proizvoda dužan je da sa stanjem na dan 31. decembra kalendarske godine izvrši popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda u svim skladištima, uključujući i akcizna skladišta, posebno po svakoj vrsti akciznog proizvoda i da popisne liste dostavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave najkasnije 31. januara naredne godine.

Proizvođač akciznih proizvoda je lice koje u proizvodnom pogonu pravi, obrađuje, prerađuje, dorađuje i sl. proizvode na koje se plaća akciza u smislu ovog zakona, uključujući i lice koje vrši preradu, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe.

Zakonom nisu propisani elementi koje mora da sadrži popisna lista akciznih proizvoda. Kako bi popisna lista pružila sve neophodne informacije Poreskoj upravi, smatramo da treba da sadrži sledeće podatke:

  • vrstu i naziv akciznog proizvoda;
  • jedinicu mere;
  • količinu;
  • iznos obračunate akcize sadržanoj u popisanoj količini akciznog proizvoda.

Shodno članu 178b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji poreski obveznik koji ne izvrši popis akciznog proizvoda u skladu sa poreskim zakonom kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini trostruke vrednosti ukupnog prometa tog akciznog proizvoda koji je ostvario u prethodnih šest meseci, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 100.000 dinara.

Shodno članu 178a Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji poreski obveznik koji ne dostavi popisne liste Poreskoj upravi, ili ih dostavi nakon propisanog roka, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara, a odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 10.000 dinara.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: