Podnošenje prijave za eko taksu - rok 31. jul

Rok za podnošenje prijave za eko taksu za 2023. godinu je 31.07.2023. godine. Prijava se podnosi preko portala Lokalne poreske administracije.

Eko taksa je naknada koja se plaća za zaštitu i unapređivanje životne sredine. Iznos eko takse zavisi od stepena negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti. Stepen uticaja se određuje na osnovu pretežne delatnosti odnosno delatnosti koja je registrovana kod Agencije za privredne registre.

Prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu aktivnosti pravnih lica i preduzetnika dele se prema delatnosti na one koje imaju:

 1. veliki uticaj na životnu sredinu;
 2. srednji uticaj na životnu sredinu;
 3. mali uticaj na životnu sredinu.

Delatnosti razvrstane prema kriterijumima navedene su u Uredbi o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada.

Iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za pravna lica i preduzetnike čija aktivnost u okviru delatnosti ima veliki negativan uticaj na životnu sredinu iznosi za:

 1. velika pravna lica 2.000.000,00 dinara;
 2. srednja pravna lica 500.000,00 dinara;
 3. mala pravna lica 200.000,00 dinara;
 4. mikro pravna lica i preduzetnika 20.000,00 dinara.

Iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za pravna lica i preduzetnike čija aktivnost u okviru delatnosti ima srednji negativni uticaj na životnu sredinu iznosi za:

 1. velika pravna lica 1.000.000,00 dinara;
 2. srednja pravna lica 250.000,00 dinara;
 3. mala pravna lica 100.000,00 dinara;
 4. mikro pravna lica i preduzetnika 10.000,00 dinara.

Iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za pravna lica i preduzetnike čija aktivnost u okviru delatnosti ima mali negativan uticaj na životnu sredinu iznosi za:

 1. velika pravna lica 500.000,00 dinara;
 2. srednja pravna lica 125.000,00 dinara;
 3. mala pravna lica 50.000 dinara;
 4. mikro pravna lica i preduzetnika 5.000,00 dinara.

U slučaju da jedno pravno lice ili preduzetnik obavlja aktivnost na teritoriji više jedinica lokalne samouprave, naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine plaća tako što se ukupan iznos tako obračunate naknade deli ukupnim brojem jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost.

Iznos eko takse ne može biti veći od 0,4% prihoda ostvarenih u prethodnoj godini.

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: