Podnošenje prijave PPDG-2R i u slučaju kada je oporezivi (bruto) prihod veći od neoporezivog iznosa

Na sajtu Ministarstva finansija objavljeno je Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu (Objašnjenje MF).

Posebno ukazujemo na drugi pasus tačke 10. Objašnjenja MF, koji se odnosi na sve obveznike – nezavisno od toga koliko godina imaju 31. decembra 2021. godine (isti tekst je naveden i u okviru tačke 6. Objašnjenja MF, u delu koji se odnosi na obveznike mlađe od 40 godina), a u kojem je navedeno sledeće:

“Kada obveznik ostvari dohodak (godišnji zbir oporezivih prihoda ostvarenih u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez, koji prihodi su predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana) koji je veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u godini za koju se utvrđuje godišnji porez (za 2021. godinu neoporezivi iznos je 3.268.224 dinara), postoji obaveza podnošenja poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za tu godinu saglasno članu 92. Zakona.”

Iako ne vidimo svrhu podnošenja poreske prijave u slučajevima kada ne postoji dohodak za oporezivanje, a time ni godišnji porez na dohodak građana, suština navedenog dela Objašnjenja MF jeste da svi obveznici koji su u periodu od 1. januara do 31. decembra 2021. godine ostvarili oporeziv prihod, koji se uključuje u dohodak za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana, a koji je veći 3.268.224 dinara – nezavisno od toga da li su mlađi ili stariji od 40 godina – imaju obavezu da podnesu poresku prijavu na Obrascu PPDG-2R (iako to najverovatnije nisu činili za prethodne godine).

Na primer, ako obveznik ostvaruje isključivo zaradu od poslodavca, posmatra se iznos zarade (bruto 1) umanjen za neoporeziv iznos iz člana 15a Zakona o porezu na dohodak građana, a što u stvari predstavlja osnovicu poreza na zarade. Prema tome, ako je taj iznos (ostvaren u 2021. godini) veći od 3.268.224 dinara, obveznik je dužan da podnese poresku prijavu – nezavisno što je iznos neto zarade koji mu je isplaćen tokom 2021. godine manji od 3.268.224 dinara.

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: