Plaćanje poreske obaveze u situaciji kada poreski obveznik nema otvoren račun kod banke

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 413-00-00224/2017-04 od 10.1.2018. god.)

Odredbom člana 19. st. 1. i 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02− ispravka, 23/03−ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05−dr. zakon, 62/06−dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09−dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12− ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15−autentično tumačenje, 112/15, 15/16 i 108/16, u daljem tekstu: ZPPPA) propisano je da se ispunjenje poreske obaveze sastoji u plaćanju, o dospelosti, dugovanog iznosa poreza.

Poresku obavezu:

  1. ispunjava poreski obveznik neposredno;
  2. ispunjava drugo lice, kada je ovim zakonom ili drugim poreskim zakonom propisano da je odgovorno za ispunjenje poreske obaveze poreskog obveznika;
  3. može da ispuni drugo lice koje prema poreskom zakonu nije odgovorno za ispunjenje poreske obaveze.

Odredbama člana 30. st. 1. i 2. ZPPPA propisano je da banka može otvoriti račun pravnom licu, preduzetniku i fizičkom licu, pod uslovom da, uz zahtev za otvaranje računa, podnesu dokaz o izvršenoj registraciji. Za otvaranje privremenog računa, koji se koristi u postupku osnivanja pravnog lica, dokaz o izvršenoj registraciji se ne traži.

S tim u vezi, ukazujemo da poresku obavezu ispunjava poreski obveznik neposredno, ali poresku obavezu može ispuniti i drugo lice plaćanjem novčanog iznosa o dospelosti poreza na propisane uplatne račune javnih prihoda, nezavisno od toga da li je ZPPPA ili drugim poreskim zakonom propisano da je odgovorno za ispunjenje poreske obaveze poreskog obveznika.

Napominjemo da u pogledu nedoumica koje se navode u predmetnom dopisu oko pitanja u vezi sa postupkom otvaranja računa kod banke, ista se mogu postaviti Sektoru za finansijski sistem, Upravi za sprečavanje pranja novca i Narodnoj banci Srbije, kao nadležnim organima.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: