Plaćanje doprinosa za fizičko lice – osnivača dva privredna društva koji je u oba privredna društva direktor

Fizičko lice je osnivač dva privredna društva i u oba privredna društva vrši funkciju direktora. U jednom privrednom društvu je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom. Da li ovaj osnivač u drugom privrednom društvu mora biti prijavljen po osnovu ugovora o dopunskom radu i da li se u tom slučaju Fondu PIO dostavlja
M-UN obrazac? Kako se u tom slučaju vrši obračun njegove plate, koje su stope doprinosa, koji se obrazac dostavlja poreskoj upravi i da li se ponovo prijavljuje na osiguranje?


Odgovor:

U slučaju kada je isto lice osnivač dva privredna društva, kao u ovom pitanju, i za oba privredna društva je u APR-u registrovan za zastupnika (direktora), s tim da je u jednom privrednom društvu u radnom odnosu, a u drugom je zastupnik (direktor) bez zasnivanja radnog odnosa, ukazujemo na zakonske obaveze koje u konkretnoj situaciji za ovog osnivača proizilaze.

Prema odredbama čl. 7, 8. i 9. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn. i 7/2017 – usklađeni din. izn.- dalje: Zakon o doprinosima), obveznik doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti je osiguranik osnivač, odnosno član privrednog društva, koji radi u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član, bez obzira da li je sa privrednim društvom zasnovao radni odnos. Prema članu 6. tačka 15) ovog zakona, pod radom se, pored radnog odnosa, podrazumeva i predstavljanje i zastupanje privrednog društva na osnovu upisa u registar nadležne organizacije, kao i obavljanje poslovodstvenih ovlašćenja i poslova upravljanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj privrednih društava.

Osnovica za plaćanje doprinosa za osnivača, odnosno člana privrednog društva, koji u privrednom društvu radi bez zasnivanja radnog odnosa (u APR je registrovan za zastupnika – direktora) je najmanje najniža osnovica za plaćanje doprinosa (član 23. Zakona o doprinosima).

Doprinosi koji se plaćaju najmanje na najnižu osnovicu doprinosa za osnivača zastupnika koji nije u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je zastupnik su: doprinos za PIO – 26%; doprinos za zdravstveno osiguranje – 10,3%; doprinos za slučaj nezaposlenosti – 1,5% (član 44. stav 1. Zakona o doprinosima). Izuzetno, ako je ovaj osnivač, odnosno član privrednog društva osiguran po drugom osnovu (u radnom odnosu je kod drugog poslodavca ili je osnivač u drugom privrednom društvu, odnosno ako obavlja samostalnu delatnost gde plaća sve doprinose), u ovom privrednom društvu plaća najmanje na najnižu osnovicu samo doprinos za PIO.

Prema članu 53. Zakona o doprinosima, doprinose za osnivača, odnosno člana privrednog društva obračunava i plaća privredno društvo čiji je član.

Dakle, ako osnivač, odnosno član privrednog društva nije u radnom odnosu, a u APR-u je registrovan za zastupnika (smatra se da radi u privrednom društvu), za njega doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaća privredno društvo na Obrascu PP OD-O, koji je propisan Pravilnikom o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (“Sl. glasniku RS”, broj 14/2016), koji se od 1. marta 2016. godine podnosi u elektronskom obliku.

U ovom slučaju ako je osnivač osiguran po drugom osnovu, kao što je osnivač iz ovog pitanja, plaća se samo doprinos za PIO.

Prema navedenim zakonskim odredbama, za osnivača iz ovog pitanja koji je registrovan za zastupnika (direktor) u privrednom društvu u kome radi bez zasnivanja radnog odnosa, a već je u radnom odnosu u drugom privrednom društvu čiji je takođe zastupnik, ne mora da se zaključuje ugovor o dopunskom radu za direktora, već prema navedenoj zakonskoj regulativi to privredno društvo za njega plaća doprinos samo za PIO najmanje na najnižu osnovicu, na Obrascu PP OD-O, najkasnije do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Izuzetno, ako ovaj osnivač kao direktor u privrednom društvu gde nije u radnom odnosu želi da prima naknadu za rad kao direktor, u tom slučaju, prema mišljenju nadležnog ministarstva, ako je već u radnom odnosu, ne može da se zaključi ugovor o pravima i obavezama direktora sa ugovorenom naknadom, već samo ugovor o dopunskom radu do jedne trećine radnog vremena kojim se ugovara isplata naknade za rad direktora, na koju se u skladu sa članom 85. Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn. i 7/2017 – usklađeni din. izn.) plaća porez 20% na druge prihode po osnovu ugovorene naknade, na osnovicu koju čini bruto naknada umanjena za 20 normiranih troškova, i na istu osnovicu plaća se doprinos za PIO. Poreskoj upravi se dostavlja poreska prijava PPP PD i Fondu PIO obrazac M-UN.

Međutim, u konkretnoj situaciji, da bi se sa direktorom koji radi u privrednom društvu bez zasnivanja radnog odnosa mogao da zaključi ugovor o dopunskom radu do jedne trećine radnog vremena, potrebno je da u aktu o osnivanju ili statutu privrednog društva bude utvrđeno da se poslovi direktora mogu obavljati sa jednom trećinom radnog vremena.

Po pitanju obaveze prijavljivanja na socijalno osiguranje, za osnivača iz ovog pitanja koji je u jednom privrednom društvu čiji je osnivač prijavljen u radni odnos (prijavljen je kao osiguranik samostalne delatnosti iako je u radnom odnosu), u drugom privrednom društvu gde radi bez zasnivanja radnog odnosa, odnosno po ugovoru o dopunskom radu ili se doprinosi plaćaju na Obrascu PP OD-O, ne postoji obaveza ponovnog prijavljivanja već se samo usmeravaju doprinosi preko poreske prijave.

Autor: Nada Đorđević

Izvor: paragraf.rs | mart 2017.

POVEZANE VESTI:

U kojim slučajevima osnivač privrednog društva nije obveznik doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: