PDV punomoćnik u Srbiji

Ukoliko strana kopmanija (npr. Microsoft to čini) pruža svoje usluge sa mestom prometa u Repulici Srbiji licima koji nisu obveznici PDV, shodno članu 10a, stav 1 i 2 Zakona o PDV ono je dužno da odredi poreskog punomoćnika i da se evidentira za obavezu plaćanja PDV, nezavisno od iznosa tog prometa u prethodnih 12 meseci.

To u praksi znači da bilo kakva prodaja dobara i usluga sa mestom prometa u Republici Srbiji licu koje nije obveznik PDV-a (najčešće su to fizička lica), bez obzira na njihov broj i intenzitet znači obavezu registrovanja stranog lica u sistem PDV Srbije.

Strano lice registrovano u sistem PDV, mesečni je PDV obveznik.

Proces registrovanja u sistem PDV uobičajno traje do 15 radnih dana, a za registrovanje je između ostalog neophodno:

 • dokument kojim se potvrđuje da je strano lice koje je dalo punomoćje obveznik PDV u državi u kojoj ima sedište, odnosno prebivalište
 • punomoćje overeno od strane lica nadležnog za overu (sud, javni beležnik i dr.) kojim se punomoćnik ovlašćuje za obavljanje svih poslova u vezi sa ispunjavanjem obaveza i ostvarivanjem prava koje strano lice kao obveznik PDV ima u skladu sa Zakonom

Poreski punomoćnik stranog lica, može biti lice:

 • sa prebivalištem, odnosnom sedištem u Republici Srbiji
 • koje je evidentirani obveznik PDV najmanje 12 meseci pre podnošenja zahteva za odobravanje poreskog punomoćstva
 • na dan podnošenja zahteva nema dospele, a neplaćene obaveze za javne prihode
 • koje nije pravosnažno osuđeno za poresko krivično delo

Poreski punomoćnik obavlja sledeće poslove:

 • izdavanje računa u ime i za račun stranog lica
 • mesečni obračun PDV
 • podnošenje (mesečno) PDV prijave
 • plaćanje PDV i druge sa PDV-om povezane radnje

AKTIVA sistem savetuje klijente u pogledu analize i izbora mogućnosti iz oblasti PDV-a i obavlja poslove PDV punomoćnika. Budite slobodni da nas kontaktirate.

Povezani tekst:

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: