Paušalci

Unapređenje sistema paušalnog oporezivanja od 01.01.2020. godine.

Odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (“Službeni glasnik RS”, br. 86/19), Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Službeni glasnik RS”, br. 86/19) i Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 94/19, u daljem tekstu: Uredba), izvršene su izmene u vezi pojednostavljenja procedure obračuna paušalnog poreza, omogućavanje podnošenja zahteva u elektronskom obliku, kao i automatskog obračuna poreza na paušalno utvrđen prihod i dostavljanja rešenja u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

U cilju unapređenja sistema paušalnog oporezivanja sačinjen je aplikativni softver koji na transparentan način, preko portala Poreske uprave (unosom elemenata od značaja za utvrđivanje poreske obaveze) fizičkom licu – budućem preduzetniku dostavlja informaciju o iznosu poreske obaveze u slučaju otvaranja preduzetničke delatnosti. Takođe, putem softvera omogućena je automatizacija procesa u postupku utvrđivanja obaveza i donošenja rešenja postojećim preduzetnicima, čime je u značajnoj meri pojednostavljeno administriranje Poreske uprave, omogućena predvidivost poreske obaveze, smanjeni troškovi poreskom organu i obveznicima i povećan nivo efikasnosti celokupnog poslovnog procesa.

Od 01. januara 2020. godine fizička lica koja preko Agencije za privredne registre registruju samostalnu delatnost koja može biti paušalno oporezovana i u registracionoj prijavi se opredele za paušalno oporezivanje, nisu u obavezi da Poreskoj upravi podnesu poresku prijavu PPDG-1R, kao ni zahtev za odobravanje paušalnog oporezivanja.

Počev od 15. januara 2020. godine, novoosnovanim poreskim obveznicima Poreska uprava će u roku od 48 sati od registracije, odnosno od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti ukoliko se datum otpočinjanja obavljanja delatnosti razlikuje od dana upisa u registar APR, doneti rešenje o utvrđenoj obavezi za porez i doprinose. Poreska rešenja, doneta u elektronskom obliku, preduzetniku paušalcu biće dostavljena u poresko sanduče na portalu Poreske uprave. Datumom uručenja rešenja smatraće se dan postavljanja rešenja u poresko sanduče. Poreski obveznik moći će da pristupi svom poreskom sandučetu isključivo upotrebom kvalifikovanog digitalnog sertifikata.

U slučaju da je novoosnovani preduzetnik u registracionoj prijavi u APR uneo šifru delatnosti koja nije navedena u Prilogu 1 Uredbe, biće automatskim putem doneto rešenje o odbijanju priznavanja prava na paušalno oporezivanje i dostavljeno u elektronskom obliku, u poresko sanduče preko portala Poreske uprave.

Obveznicima koji su otpočeli sa obavljanjem delatnosti u prethodnom periodu i kod kojih nije došlo do promene elemenata od značaja za oporezivanje, rešenja za 2020. godinu i naredne godine biće doneta početkom januara za tekuću poslovnu godinu. I ova rešenja biće doneta u elektronskom obliku i dostavljena obveznicima preko portala Poreske uprave.

Novoosnovani preduzetnici koji se ne registruju preko APR (advokati) u obavezi su da u roku od 5 dana od dana registracije podnesu zahtev za paušalno oporezivanje, a u roku od 15 dana od dana registracije podnesu poresku prijavu PPDG-1R, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Obveznik kojem je utvrđeno pravo na paušalno oporezivanje, ovaj način oporezivanja koristi dok se ne utvrdi da su prestali razlozi za paušalno oporezivanje, odnosno da izmenjeni uslovi isključuju pravo na isto.

Ukoliko prestanu razlozi za paušalno oporezivanje, Poreska uprava će rešenjem naložiti obvezniku vođenje poslovnih knjiga od polovine tekuće godine ili od početka naredne godine. Preduzetnik paušalac kome prestane pravo na paušalno oporezivanje po osnovu registrovanja u sistem PDV, dužan je da vodi poslovne knjige najkasnije od dana kada postane obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, bez utvrđivanja obaveze vođenja poslovnih knjiga rešenjem Poreske uprave.

Preduzetnici koji porez na prihod od samostalne delatnosti plaćaju na oporezivu dobit, mogu najkasnije do 31. oktobra tekuće godine, za narednu godinu, podneti zahtev za paušalno oporezivanje u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Preduzetnici koji su registrovani u sistemu PDV mogu u roku od 15 dana od dana prijema akta o brisanju iz evidencije za porez na dodatu vrednost, podneti zahtev za paušalno oporezivanje u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Ukoliko preduzetnik zadržava status paušalno oporezovanog obveznika, ali je došlo do promene koja utiče na visinu paušalnog prihoda (npr. preduzetnik je izvršio promenu šifre delatnosti), podnosi poresku prijavu PPDG-1R (osnov za prijavu – 24, vrsta poreske obaveze – 3) do 31.01. naredne poslovne godine u odnosu na godinu u kojoj je izvršio promenu šifre delatnosti.

Preduzetnici paušalci se, radi utvrđivanja visine paušalnog prihoda kao osnovice poreza na prihode od samostalne delatnosti, razvrstavaju u grupe i to tako da jednu grupu čine svi preduzetnici paušalci koji obavljaju istu pretežnu delatnost.

Pretežna delatnost je delatnost koja je kao takva registrovana u registru privrednih subjekata, odnosno delatnost od čijeg obavljanja je u poreskom periodu preduzetnik paušalac ostvario viši iznos prihoda u odnosu na onu koju je registrovao kao pretežnu delatnost.

Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda po grupama određuje se u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu po zaposlenom ostvarenu u Republici, gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini, prema objavljenim podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike za poslednjih 12 meseci (u daljem tekstu: prosečna mesečna zarada), koja se pomnoži sa brojem zaposlenih u Republici, gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini i sa koeficijentom delatnosti, a zatim podeli sa brojem stanovnika u Republici, gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini.

Izuzetno, polazna osnovica za sledeće delatnosti se dobija se tako što se prosečna mesečna zarada ostvarena u Republici Srbiji pomnoži sa brojem zaposlenih u Republici Srbiji na osnovu poslednjih objavljenih podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike i sa koeficijentom delatnosti (u skladu sa podatkom o pretežnoj delatnosti u rešenju o registraciji preduzetnika), a zatim podeli sa brojem stanovnika u Republici Srbiji:

Šifra delatnosti Naziv delatnosti
4932 Taksi prevoz
4939 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
5911 Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa
6201 Računarsko programiranje
6202 Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije
6209 Ostale usluge informacione tehnologije
6311 Obrada podataka, hosting i sl.
6312 Veb portali
6399 Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute
7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
7111 Arhitektonska delatnost
7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
7410 Specijalizovane dizajnerske aktivnosti
9001 Izvođačka umetnost
9002 Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti

Polazna osnovica umanjuje se, odnosno povećava primenom sledećih elemenata:

1) registrovano sedište obveznika, tako što se polazna osnovica za sledeće šifre delatnosti pomnoži sa koeficijentom zone, prema zonama utvrđenim u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje imovine.

Šifra delatnosti Naziv delatnosti
1071 Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača
1512 Proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., saračkih proizvoda i kaiševa
1814 Knjigovezačke i srodne usluge
3314 Popravka električne opreme
5610 Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
7420 Fotografske usluge
8211 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
8219 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška
8621 Opšta medicinska praksa
8622 Specijalistička medicinska praksa
8623 Stomatološka praksa
8690 Ostala zdravstvena zaštita
9329 Ostale zabavne i rekreativne delatnosti
9511 Popravka računara i periferne opreme
9521 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu
9522 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme
9523 Popravka obuće i predmeta od kože
9525 Popravka satova i nakita
9529 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo
9601 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda
9602 Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona
9604 Delatnost nege i održavanja tela

Koeficijent delatnosti se odnosi na opštinu u kojoj se delatnost obavlja, dok se koeficijent zone odnosi na područja unutar opštine. Koeficijent lokacije se primenjuje na najveći broj delatnosti, sem na one kojima tržište nije vezano za područje opštine (npr. programeri, konsultanti i sl.). S druge strane, koeficijent zone se odnosi na manji broj delatnosti, i to one kod kojih “mikro-lokacija” može značajno da utiče na profitabilnost delatnosti. Tako je računarsko programiranje primer za delatnosti čija profitabilnost nije dominantno uslovljena ni opštinom ni zonom u kojoj se obavlja, neke zdravstvene usluge su primer delatnosti čija profitabilnost zavisi od opštine na kojoj se obavljaju, ali ne toliko od zone (mikro-lokacije na teritoriji opštine), dok su frizeri primer delatnosti kod kojih i opština i zona u kojoj se nalaze mogu značajno da utiču na obim prihoda.

2) vreme koje je proteklo od registracije preduzetnika (posmatrano u odnosu na dan 31. decembar godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje poreska osnovica) i u odnosu na koji se određuje koeficijent.

Cilj ovog elementa obračuna je da se reflektuje prepostavka o umanjenoj profitabilnosti preduzetničke radnje tokom početnog perioda postojanja. Pored toga, smanjeni iznos obaveza tokom prvih godina postojanja preduzetničke radnje ima potencijal da deluje podsticajno na lica koja razmatraju mogućnost da se registruju kao preduzetnici paušalci.

3) starost obveznika i njegova radna sposobnost:

(1) za obveznike koji su na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje poreska osnovica mlađi od 30 godina, kao i na obveznike koji su na dan 31. decembar godine za koju se utvrđuje poreska osnovica stariji od 55 godina, primenjuje koeficijent koji iznosi 0.9.

Izuzetno, na obveznike koji su na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje poreska osnovica mlađi od 30 godina, kao i na obveznike koji su na dan 31. decembra godine za koju se utvrđuje poreska osnovica stariji od 60 godina, primenjuje se koeficijent koji iznosi 0,7 ako su registrovani za obavljanje sledećih delatnosti:

Šifra delatnosti Naziv delatnosti
6910 Pravni poslovi
7111 Arhitektonska delatnost
7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
7500 Veterinarska delatnost
8621 Opšta medicinska praksa
8622 Specijalistička medicinska praksa
8623 Stomatološka praksa
8690 Ostala zdravstvena zaštita

Cilj ovog korektivnog elementa je umanjenje poreske obaveze za mlade i lica starije životne dobi, kako bi im se olakšalo pokretanje i obavljanje poslovnih aktivnosti s obzirom na procenjeni veći rizik od nezaposlenosti (mladi), odnosno otežano zaposlenje lica starijih od 55 godina.

(2) za obveznika kojem je utvrđena smanjena radna sposobnost koji ima status osobe sa invaliditetom, primenjuje se koeficijent od 0,85.

Status osobe sa invaliditetom dokazuje se rešenjem nadležne institucije.

U navedenom slučaju, preduzetnik (kome je utvrđena smanjena radna sposobnost na osnovu rešenja nadležnog organa), podnosi poresku prijavu PPDG-1R, sa osnovom 24 – Izmena obima poslovanja uz koju prilaže i navedeno rešenje Republičkog fonda za PIO i označava polje – lice sa invaliditetom.

(3) Za obveznike kod kojih se javilo odsustvo duže od 90 dana zbog trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, primenjuje se koeficijent od 0,85 tokom trajanja odsustva iz navedenih razloga.

U slučaju odsustva zbog trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, obveznik može podneti poresku prijavu PPDG-1R, sa osnovom 24 – Izmena obima poslovanja uz koju prilaže i odgovarajuću dokumentaciju (rešenje ili doznake nadležnog organa).

4) ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti , i to tako što se za obveznike koji obavljaju delatnosti koje spadaju u stare zanate, u skladu sa propisima koji regulišu sertifikaciju starih zanata, umetničkih zanata i poslova domaće radinosti, primenjuje koeficijent u iznosu od 0,5.

U slučaju registrovanja novoosnovanog preduzetnika koji želi da obavlja delatnost koja spada u stari zanat, nakon prijema podataka u toku dana od strane APR, biće automatskim putem doneto rešenje o utvrđenoj poreskoj obavezi u roku od 48 časova. Imajući u vidu da u trenutku obračuna, donošenja i uručenja rešenja, obveznik ne poseduje sertifikat Ministarstva privrede o ispunjenosti uslova da se bavi delatnošću koja spada u stare zanate, obvezniku će biti doneto rešenje bez umanjenja, odnosno bez primene koeficijenta od 0,5.

Nakon dobijanja serifikata od strane nadležnog ministarstva, poreski obveznik može podneti poresku prijavu PPDG-1R, sa osnovom prijave – 24 i označava polje – stari zanat. Poreska uprava će, ukoliko su ispunjeni uslovi za primenu olakšice za obveznike koji se bave starim zanatima, stornirati prvobitno doneta rešenja i doneti rešenja uz primenu koeficijenta 0,5. Umanjenje polazne osnovice se računa od dana osnivanja preduzetničke delatnosti koja pripada starim zanatima.

Kumulativni proizvod koeficijenata ne može biti manji od 0,5, odnosno maksimalno umanjenje po osnovu poreskih olakšica može iznositi 50% polazne osnovice.

Navedeni koeficijenti ne primenjuju se na delatnost 4932 (taksi prevoz).

U slučajevima navedenim pod 3) (2), 3) (3) i 4) Poreska uprava će izvršiti storniranje prvobitno donetih rešenja i doneti rešenja sa umanjenom poreskom osnovicom, primenjujući navedeni korektivni element u postupku utvrđivanja paušalnog prihoda, počev od datuma priznavanja invalidnosti, odnosno datuma ostvarivanja prava na odsustvo zbog trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, kao i datuma priznavanja prava na obavljanje delatnosti koji se smatraju starim zanatima.

Umanjenje za navedene slučajeve privremeno smanjene radne sposobnosti, odnosno odsustvaje predviđenou situacijama kada preduzetnik, iz različitih razloga, radnju može staviti u stanje privremenog prekida, u kom slučaju mu za taj period ne nastaju poreske obaveze. Ipak, imajući u vidu da preduzetnik može imati zaposlena lica, u opštem je interesu da se preduzetnik podstakne smanjenjem iznosa poreske obaveze da radnja ostane aktivna, kao i da nastavi da uplaćuje poreze i doprinose.

Ograničavanje najvećeg godišnjeg povećanja obaveze

Iako primenom formule najveći broj obveznika ostaje unutar umerenih iznosa promene, postoje obveznici kod kojih primena formule dovodi do većih promena u iznosu poreske obaveze. Iz razloga obezbeđivanja predvidivosti poreskog sistema, predviđeno je da se poreska obaveza u jednoj godini ne može povećati za više od 10% u odnosu na prethodnu godinu kao posledica prelaska sa postojećeg sistema paušalnog oporezivanja na utvrđivanje osnovice na osnovu objektivne formule.

Formula za obračun poreskih obaveza za paušalce se dobija na osnovu primene javno objavljenih i dostupnih podataka od strane Republičkog zavoda za statistiku o prosečnim mesečnim zaradama po opštinama, broju zaposlenih i broju stanovnika u tim opštinama u poslednje objavljenih 12 meseci. Objektivna formula se izračunava množenjem prosečne mesečne zarade i broja zaposlenih u opštini, kao i koeficijenta delatnosti (objavljenog u Prilogu 1 Uredbe) i deljenjem sa brojem stanovnika u toj opštini. Na taj način se formira polazna osnovica koja se koriguje elementima (registrovano sedište obveznika, vreme koje je proteklo od registracije, starost obveznika i njegova radna sposobnost, ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti) i dobija poreska osnovica na koju se primenjuju odgovarajuće stope poreza i doprinosa i utvrđuje poreska obaveza po obvezniku za poslovnu godinu.

U slučaju da primenom objektivne formule dolazi do smanjenja poreske osnovice, umanjenje se primenjuje u punom iznosu u prvoj godini primene formule. Ograničenje u pogledu uvećanja se ne odnosi na promene u iznosu osnovice koje su rezultat promene u pogledu šifre delatnosti, opštine i mesta na kojem je preduzetnik registrovan.

Uredbom je predviđeno da se za obveznika koji nastavi da obavlja delatnost (nakon privremenog prekida obavljanja delatnosti od 01.01.2017. godine), polazna osnovica formira na nivou poslednje poznate i utvrđene poreske osnovice uvećane maksimalno za 10%, a u cilju podsticanja nastavka preduzetničke aktivnosti.

Odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (“Službeni glasnik RS”, br. 86/19) od 01.01.2020. godine novoosnovanim preduzetnicima iz oblasti računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, poslova poreskog savetovanja i iz oblasti autograne (automehaničari, autoelektričari, autolimari, vulkanizeri i dr.) omogućeno je da budu paušalno oporezovani. Međutim, postojeći preduzetnici iz navedenih delatnosti koji vode poslovne knjige, mogu podneti zahtev za paušalno oporezivanje do 31.10.2020. godine (za priznavanje prava na paušalno oporezivanje za 2021. godinu).

Dakle, poreski obveznik koji porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđeni prihod, dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-1R u sledećim slučajevima:

 1. Osnov podnošenja 3 – prestanak obavljanja samostalne delatnosti;
 2. Osnov podnošenja 4 – prekid obavljanja samostalne delatnosti;
 3. Osnov podnošenja 6 – prelazak iz paušalnog oporezivanja u oporezivanje na stvarni prihod;
 4. Osnov podnošenja 7 – promena osnova osiguranja;
 5. Osnov podnošenja 16 – nastavak obavljanja samostalne delatnosti nakon prekida obavljanja delatnosti;
 6. Osnov podnošenja 17 – prelazak iz oporezivanja na stvarni prihod u paušalno oporezivanje;
 7. Osnov podnošenja 18 – nastavak plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u periodu prekida obavljanja samostalne delatnosti;
 8. Osnov podnošenja 19 – obavljanje delatnosti preko ovlašćenog poslovođe za vreme ostvarivanja naknade zarade zbog porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta;
 9. Osnov podnošenja 20 – promena vlasnika radnje;
 10. Osnov podnošenja 21 – nastavak obavljanja samostalne delatnosti nakon prestanka obavljanja delatnosti preko ovlašćenog poslovođe;
 11. Osnov podnošenja 23 – prestanak plaćanja doprinosa u periodu prekida obavljanja samostalne delatnosti;
 12. Osnov podnošenja 24 – promena šifre delatnosti;
 13. Osnov podnošenja 24 – izmena obima poslovanja, odnosno prometa i drugih uslova od uticaja na visinu poreske obaveze kod paušalnog oporezivanja.

Obveznik podnosi poresku prijavu PPDG-1R u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave, u zakonom propisanom roku, u kojoj će između ostalog, u polje 1.1a – Osnov za prijavu – uneti propisanu oznaku jedne od navedenih vrsta promene, u skladu sa zakonom.

U navedenim situacijama neće biti automatskog donošenja rešenja, već u slučajevima nastanka promene koja za posledicu ima obavezu poreskog obveznika da podnese poresku prijavu PPDG-1R, i isključivo na taj način obavesti poreski organ o nastaloj promeni, Poreska uprava, nakon prijema poreske prijave, sprovodi postupak kontrole i u postupku kontrole donosi poresko rešenje.

Šifre delatnosti za koje se priznaje pravo na paušalno oporezivanje su:

0111 0112 0113 0114 0115 0116 0119 0121 0124 0125
0127 0128 0129 0130 0141 0142 0143 0145 0146 0147
0149 0150 0161 0162 0163 0210 0220 0230 0240 0312
0322 0811 0812 0899 0990
1011 1012 1013 1020 1031 1032 1039 1041 1042 1051
1052 1061 1062 1071 1072 1073 1081 1082 1083 1084
1085 1086 1089 1091 1092 1101 1102 1103 1105 1106
1107 1310 1320 1330 1391 1392 1393 1394 1395 1396
1399 1411 1412 1413 1414 1419 1420 1431 1439 1511
1512 1520 1610 1621 1622 1623 1624 1629 1712 1721
1722 1723 1724 1729 1811 1812 1813 1814 1820 1910
2012 2013 2014 2015 2016 2030 2041 2042 2052 2053
2059 2211 2219 2221 2222 2223 2229 2311 2312 2313
2319 2320 2331 2332 2341 2343 2349 2352 2361 2362
2363 2364 2365 2369 2370 2391 2399 2420 2433 2441
2442 2445 2451 2453 2454 2511 2512 2521 2529 2530
2540 2550 2561 2562 2571 2572 2573 2591 2592 2593
2594 2599 2611 2612 2620 2630 2640 2651 2652 2660
2670 2711 2712 2720 2731 2732 2740 2751 2752 2790
2811 2812 2813 2814 2815 2821 2822 2824 2825 2829
2830 2841 2849 2892 2893 2894 2895 2896 2899 2910
2920 2931 2932
3011 3012 3020 3030 3092 3099 3101 3102 3103 3109
3212 3213 3220 3230 3240 3250 3291 3299 3311 3312
3313 3314 3315 3316 3317 3319 3320 3511 3530 3600
3700 3811 3812 3821 3831 3832
4110 4120 4211 4212 4213 4221 4222 4291 4299 4311
4312 4313 4321 4322 4329 4331 4332 4333 4334 4339
4391 4399 4520 4611 4613 4614 4615 4616 4617 4618
4619 4781 4782 4789 4799 4920 4931 4932 4939 4941
4942
5030 5040 5110 5210 5221 5222 5224 5229 5320 5520
5590 5610 5621 5629 5630 5811 5813 5814 5819 5821
5829 5911 5912 5913 5914 5920
6010 6020 6110 6120 6130 6190 6201 6202 6203 6209
6311 6312 6391 6399 6622 6629 6910 6920
7010 7021 7022 7111 7112 7120 7219 7220 7410 7420
7430 7490 7500 7711 7712 7721 7722 7729 7731 7732
7733 7739 7810 7830 7911 7912 7990
8010 8020 8030 8110 8121 8122 8129 8130 8211 8219
8220 8230 8292 8299 8551 8552 8559 8560 8621 8622
8623 8690 8710 8810 8899
9001 9002 9003 9004 9102 9103 9104 9311 9313 9319
9321 9329 9511 9512 9521 9522 9523 9524 9525 9529
9601 9602 9603 9604 9609 9700

Obaveštavamo da će se pod 15.02.2020. godine izvršiti prenos preplate sa BOP za 2019. godinu na BOP za 2020. godinu automatskim putem, bez obaveze podnošenja zahteva za preknjižavanje od strane obveznika.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: