Organizatori putovanja sa starim licencama brišu se iz Registra turizma

Turističke agencije organizatori putovanja bile su dužne da usklade svoje poslovanje sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavlјanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence (“Službeni glasnik RS”, broj 81/2019) u roku od 30 dana od dana početka primene ovog pravilnika, odnosno da pribave licencu za organizovanje turističkog putovanja razvrstanu u odgovarajuću kategoriju do 31.01.2020. godine, kako bi mogle da nastave da obavlјaju delatnost turističke agencije kao agencije organizatori putovanja.

S obzirom na to da prethodno izdate licence prestaju da važe 31. januara 2020. godine, organizatori putovanja koji nisu pribavili novu licencu razvrstanu u propisane kategorije biće obrisani iz Registra turizma, bez donošenja posebnog akta, u skladu sa članom 62. stav 3. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 17/2019).

Prema stavu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, činjenica da su neke agencije u postupku pribavlјanja nove licence je bez uticaja na odluku Registratora da ih briše iz Registra, jer prethodno izdata licenca prestaje da važi protekom propisanog roka i te agencije gube status organizatora putovanja, te ne mogu da obavlјaju delatnost turističke agencije organizatora putovanja sve dok ne pribave novu licencu, rangiranu u propisanu kategoriju.

Izvor: Agencija za privredne registre

Povezani tekst:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: