Ogranak domaćeg pravnog lica ne može dobiti dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga

1. Da li ogranak domaćеg (rеzidеntnog) pravnog lica koji jе rеgistrovan pod šifrom dеlatnosti 69.20 – Računovodstvеni, knjigovodstvеni i rеvizorski poslovi: porеsko savеtovanjе i pri tomе ispunjava svе Zakonom o računovodstvu propisanе uslovе, možе biti rеgistrovan u Rеgistru pružaoca računovodstvеnih usluga uprkos tomе što pravno licе čiji jе ogranak dеo ima rеgistrovanu drugu, nеsrodnu šifru dеlatnosti (42.22 – Izgradnja еnеrgеtskih i tеlеkomunikacionih vodova)?

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 011-00-00809/2022-16 od 26.9.2022. godine)
left-quote

Imajući u vidu sadržinu dostavljenog zahteva, na osnovu člana 80. Zakona o državnoj upravi (“Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 i 30/18 – dr. zakon), Ministarstvo daje sledeće mišljenje:

Zakonom o računovodstvu (“Službeni glasnik RS”, br. 73/19 i 44/21 – dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon) uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika, organizacija računovodstva, računovodstvene isprave i vrste poslovnih knjiga, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, Registar pružalaca računovodstvenih usluga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju, izveštaja o korporativnom upravljanju, izveštaji o plaćanjima autoritetima vlasti i nefinansijsko izveštavanje, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.

Odredbama člana 4. stav 3. Zakona propisano je da se odredbe ovog zakona odnose i na ogranke i druge organizacione delove pravnih lica sa sedištem u inostranstvu, koji obavljaju privrednu delatnost u Republici Srbiji, ako posebnim propisima nije drukčije uređeno.

Odredbama člana 18. st. 1. i 2. propisano je da u Registar pružalaca računovodstvenih usluga (u daljem tekstu: Registar) može biti upisano pravno lice, odnosno preduzetnik koje ima dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga izdatu u skladu sa ovim zakonom. Dozvolu iz stava 1. ovog člana rešenjem izdaje Komora ovlašćenih revizora (u daljem tekstu: Komora) pravnom licu pod uslovom da:

  1. ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga;
  2. osnivač, odnosno stvarni vlasnik, kao i član organa upravljanja pravnog lica koje ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, nije osuđen pravnosnažnom presudom za krivično delo u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela, odnosno ukoliko je osnivač, odnosno vlasnik, kao i član organa upravljanja pravnog lica fizičko lice da nije pravnosnažno osuđeno za krivična dela iz stava 6. tačka 2) ovog člana;
  3. ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa.

Članom 18. stav 3. Zakona propisano je da pravno lice koje ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, osnivač, odnosno stvarni vlasnik, kao i član organa upravljanja tog društva, ne može biti pravno lice, saradnik pravnog lica, niti pravno lice povezano s tim pravnim licem u skladu sa zakonom, koje je osuđeno pravnosnažnom presudom za krivično delo, u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela, odnosno fizičko lice koje je pravnosnažno osuđeno za krivična dela iz člana 16. stav 5. ovog zakona.

Dozvolu iz stava 5. ovog člana rešenjem izdaje Komora preduzetniku pod uslovom da:

  1. ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga;
  2. nije pravnosnažno osuđivan u smislu člana 16. stav 5. ovog zakona;
  3. ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa ili sam preduzetnik ispunjava ovaj kriterijum.

Preduzetnik koji ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, kao ni saradnik preduzetnika, ne može biti lice koje je pravnosnažno osuđeno za krivična dela iz člana 16. stav 5. ovog zakona.

Odredbama člana 567. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) propisano je da je ogranak privrednog društva (u daljem tekstu: ogranak) izdvojeni organizacioni deo privrednog društva na teritoriji Republike Srbije preko koga društvo obavlja delatnost u skladu sa zakonom. Ogranak nema svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu istupa u ime i za račun privrednog društva. Privredno društvo neograničeno odgovara za obaveze prema trećim licima koje nastanu u poslovanju njegovog ogranka.

Imajući u vidu gore navedeno, pre svega ukazujemo da je Zakonom propisano da Komora dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga može izdati isključivo pravnom licu, odnosno preduzetniku koji ispunjava uslove propisane članom 18. Zakona. S tim u vezi, mišljenja smo da u konkretnom slučaju, s obzirom da u pitanju ogranak domaćeg (rezidentnog) pravnog lica (preduzeća AB d.o.o.), a ne pravnog lica sa sedištem u inostranstvu, koji istovremeno nema svojstvo pravnog lica (saglasno Zakonu o privrednim društvima), već u pravnom prometu istupa u ime i za račun tog preduzeća (koje nema registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga), Komora ne može izdati dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga pomenutom ogranku.

right-quote

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: