Odgovori poreskih savetnika

Da li imamo pravo na povraćaj sredstava ako smo na primer dva puta greškom uplatili porez i doprinose? Građane obično interesuje koliko iznosi njihov godišnji dug za porez dok nove preduzetnike muče razne dileme oko isplate lične zarade. Na vaša pitanja odgovaraju poreski savetnici.


Svi ponekad grešimo, ali je dobro ako smo u mogućnosti da te greške ispravimo. Ukoliko ste dva puta platili porez i doprinose, Ljiljana Bazić, poreski savetnik pomaže vam da rešite problem.

left-quote

Pravo na povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza možete ostvariti podnošenjem zahteva nadležnoj organizacionoj jedini Poreske uprave, a prema sedištu pravnog lica ili preduzetnika. Uz zahtev je neophodno da pored identifikacionih podataka navedete i račun javnih prihoda sa kog je potrebno da se izvrši povraćaj sredstava odnosno BOP koji je dodeljen poreskoj prijavi kao i tekući račun na koji je potrebno izvršiti povraćaj sredstava. Neophodno je da zahtev bude potpisan od strane odgovornog lica ili lica koje je ovlašćeno za zastupanje. Poreska uprava će po zahtevu odlučiti u roku od najkasnije 15 dana od dana prijema zahteva a po sprovedenom postupku. I ukoliko je zahtev osnovan, odobriće povraćaj sredstava. Ukoliko Poreska uprava ne izvrši povraćaj sredstava u roku od 30 dana od dana prijema zahteva imate pravo i na kamatu a kamata se obračunava na iznos više plaćenog poreza. Izuzetno ukoliko je osnov za povraćaj sredstava poništeno ili izmenjeno rešenje ili drugi akt o zaduženju, kamate će se obračunavati od dana plaćanja poreza.

right-quote

– Ljiljana Bazić, poreski savetnik.

Poreski savetnik Ivana Mihajlović odgovara na pitanja mladog preuzetnika koji je otvorio radnju prošle godine, pa ga interesuje da li može da se opredeli za isplatu lične zarade i u kom roku?

left-quote

Preduzetnik koji je postavio pitanje može da se opredeli za isplatu lične zarade, u kom slučaju je potrebno da u pisanom obliku podnese obaveštenje nadležnoj filijali Poreske uprave prema sedištu radnje. Obaveštenje je potrebno da podnese najkasnije do 15. decembra tekuće godine za period od 1. januara naredne godine. Ovakvo opredeljenje preduzetnik ne može da menja tokom poreskog perioda već ukoliko želi da prestane sa isplatom lične zarade, potrebno je da u pisanom obliku podnese obaveštenje nadežnih u filijali najkasnije do 15. decembra tekuće godine i u tom slučaju od 1. januara naredne godine nije više dužan da vrši isplatu lične zarade. Pre isplate lične zarade preduzetnik treba da podnese elektronskim putem pojedinačnu poresku prijavu o obračunatim porezima i doprinosima, na obrascu PPPD.

right-quote

– Ivana Mihajlović, poreski savetnik.

Većinu će zanimati odgovor na sledeće pitanje, da li možemo da saznamo koliki nam je dug za godišnji porez na imovinu. Odgovara poreski savetnik Milana Bojčić.

left-quote

Svi poslovi u vezi sa utvrđivanjem, kontrolom i naplatom poreza na imovinu u nadležnosti su jedinica lokalne samouprave i to od 1. januara 2007 godine, tako da sve potrebne informacije u vezi sa porezima na imovinu kao i provere stanja na tom računu možete dobiti od uprave javnih prihoda pri jedinicama lokalne samouprave odnosno opštine gde se nepokretnost i nalazi.

right-quote

– Milana Bojčić.

Video prilog možete pogledati ispod.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: