Odgovori na nova česta pitanja u vezi sa CRF

Uprava za trezor ažurirala odgovore na često postavljana pitanja u vezi registrovanja faktura na Centralnom registru faktura.

Registracija faktura

Da li se i dalje evidentiraju obaveze kroz RINO?

Sve fakture izdate do 28. februara evidentiraće se kroz RINO, kao i njihovo izmirenje. Ovo važi za KJS (tip 0,1,2,4 i 6). Javna preduzeća rade u sistemu RINO kao i do sada.


Da li će biti omogućena funkcionalnost izmene fakture?

Biće dozvoljena samo izmena iznosa.


Da li se i na koji način vrši registracija predračuna, odnosno profaktura, ukoliko je ugovorom definisano avansno plaćanje?

Ukoliko je ugovorom definisano avansno plaćanje 100%, može da se izvrši registracija profakture i prati izmirenje. Ukoliko je definisan avans koji je manji od 100%, registruje se profaktura na iznos avansa, a kasnije se registruje i sama faktura ali na preostali ostali iznos za plaćanje.


Ko unosi knjižna odobrenja – dužnik ili poverilac?

Poverilac unosi knjižna odobrenja i zaduženja.


Da li je moguća registracija predračuna?

Da.


Kako se registruju asignacije?

U korisničkom uputstvu je opisan način registracije https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/invoices/assign


Kako se registruju knjižna odobrenja i zaduženja?

Opisano je u korisničkom uputstvu na https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/invoices/approvals.


Koje su obaveze dužnika?

Obaveze dužnika su opisane na https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/process/#duznik


Da li se brišu fakture i profakture?

Fakture se ne brišu već otkazuju (ukoliko nije započeto plaćanje). Ukoliko je u pitanju profaktura, ona se automatski otkazuje u roku koji je poverioc naveo ukoliko nije započeto plaćanje a poverilac može da je otkaže ranije samostalno.


Kako registrujemo fakturu gde prema Ugovoru jedan deo izmiruje naručilac posla (ministarstvo) a drugi deo investitor (lokalna samouprava)?

Registrujete dva zahteva za plaćanje, jedan na naručioca, drugi na investitora prema dogovorenom procentu plaćanja.


Kako postupamo ukoliko je faktura izmirena, a uočimo neku grešku?

Obratite se Upravi za trezor.


Da li će dužnik izmiriti fakturu koja nije registrovana?

Zakonski nije obavezan.


Šta navodimo u komentaru? Da li broj ugovora za dogovorenu valutu plaćanja?

Polje komentar nije obavezno. Može se navesti bilo koja informacija po želji poverioca.


Ukoliko izdamo ponudu kupcu i on samoinicijativno uplati iznos po istoj bez prethodne registracije u CRF, koja je naša dalja obaveza?

Ukoliko ponuda sadrži instrukciju za plaćanje potrebno je istu registrovati kao profakturu sa datumom važenja.


Ukoliko je profaktura delimično izmirena, kako registrujemo račun?

Račun registrujete na razliku, preostali iznos u odnosu na profakturu.


Kako se povezuju broj računa i predračuna po broju?

Ne postoji povezivanje u sistemu.


Da li registrujemo konačan račun, ako je izmiren po predračunu?

Ne, samo dostavljate dužniku.


Registrovali smo fakturu sa PDV, dužnik ima oslobađanje od PDV kod PU i dostavlja nam potvrdu o oslobađanju, šta radimo dalje?

Registrujete novu fakturu kada primite potvrdu a prethodnu otkažete.


Kako prijavljujemo privremene situacije?

Preporuka je da se unese kao profaktura pod određenim brojem (napr broj ugovora). Profakturu unosite kada Vam dužnik overi privremenu situaciju, jer od tada teku zakonski rokovi za izmirenje.


Ko otkazuje fakturu?

Poverilac.

Koje obaveze se registruju u CRF

Koje fakture se registruju u CRF?

U CRF se registruju fakture u kojima su Korisnici javnih sredstava tipa 0,1,2,3,4,6 dužnici. Upotrebom servisa RegistarKJS možete videti koji su to korisnici: http://www.trezor.gov.rs/src/services/registarkjs.


Da li sistem omogućava registraciju faktura za dužnike KJS tip 7 i 8?

Ne. Fakture koje su eventualno registrovane u sistemu biće otkazane a ubuduće će postojati sistemska kontrola koja će odbijati registraciju faktura za ove tipove KJS.


Da li se Pravilnik odnosi na fakture koje imaju datum od 01.03.2018. ili se odnosi na račune koji su primljeni od 01.03. a datum fakture može biti iz Februara? Da li se takve fakture registruju?

Pravilnik se odnosi na fakture izdate od 01. marta 2018. godine.


Da li se registruje faktura izdata posle 01. marta, ako je roba plaćena po profakturi u januaru ili februaru?

Ne, fakturu bez registracije dostavljate dužniku.


Da li se registruju regresni zahtevi?

Ne. Nisu komercijalne transakcije.


Da li zavodi za izvršenje krivičnih sankcija registruju fakture prema sudovima?

Ne. U pitanju su javni prihodi.


Da li lokalne samouprave registruju fakture za zakup poslovnog prostora i građevinskog zemljišta?

Ne. To su javni prihodi koji se plaćaju sa šifrom 253.


Ukoliko pravno lice vrši sindikalnu prodaju zaposlenima u institucijama koje pripadaju javnom sektoru, faktura se izdaje na tu instituciju a zaposlenima se od zarade obustavlja pripadajuća rata, da li se ove fakture registruju?

Nije u pitanju komercijalna transakcija između privatnog i javnog sektora, već se kao dužnik pojavljuje fizičko lice, odredbe Zakona i Pravilnika se ne primenjuju na navedene transakcije.


Da li privredni subjekti koji pružaju ugostiteljske usluge KJS registruju takve fakture?

Da. Član 2. tačka 1. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama definiše pojam komercijalne transakcije.


Da li se registruju obaveze dobavljača iz inostranstva?

Ne.


Da li se registruju devizna plaćanja?

Ne.


Da li se registruju naknade zarada (bolovanje i sl.) koje se refundiraju od RFZZO?

Ne. Ovakve obaveze nisu predmet registracije u CRF jer nije reč o komercijalnim transakcijama.


Da li poljoprivredna gazdinstva registruju fakture?

Samo ukoliko je poljoprivredno gazdinstvo privredni subjekt.


Da li je potrebno evidentirati svaku obustavu zarade, blokadu računa, obustavu penzije itd.?

Ne. Predmet CRF su samo komercijalne transakcije.


Da li se registruje dokument o zaduženju za prodate poklon kartice?

Ne.


Da li je izmirenje novčanih obaveza za premije osiguranja prema društvu za osiguranje potrebno registrovati?

Ne.


Sudovi imaju veliki broj faktura prema zatvorima i KP domovima i od 01. januara 2018. su uključeni u sistem za izvršenje budžeta. Da li su takve fakture predmet registracije?

Ne. Te uplate imaju karakter javnih prihoda i uplaćuju se sa šifrom plaćanja 253.


Da li su refundacije troškova za električnu energiju, vodu itd. predmet registracije?

Ne.


Osiguravajuće kuće, da li kao poverioci registruju svoja potraživanja?

Ne, jer usluge osiguranja nisu komercijalne transakcije i iste se izmiruju sa šifrom plaćanja 260.


Da li se kompenzacije i cesije registruju?

Kompenzacije se ne registruju jer ne postoji novčana transakcija. Kod cesije prvi poverilac (cedent) fakturu otkazuje, a drugi poverilac (cesionar) izvršava ponovnu registraciju fakture.


Da li se republičke administrativne takse registruju?

Ne. Takse su javni prihod.


Da li se finansijske transakcije registruju?

Ne.


Da li se računi za telekomunikacione usluge moraju registrovati?

Da.


Da li se obračuni banaka po postojećim ugovorima i planovima otplate registriju

Ukoliko su u pitsnju rate za otpaltu kredita/lizing, ne registruju se jer su to finansijske transakcije.


Da li advokati/sudski veštaci registruju troškovnike koje podnose sudu?

Ne, jer to nisu komercijalne transakcije.


Da li je kofinansiranje predmet registracije?

Ne.


Da li se registruju eliktronske fakture prema RFZO za isporuku lekova i medicinskih pomagala osiguranim licima?

Ne.


Da li agencije za veštačenje registruju fakture prema sudovima, koji plaćanje vrše sa depozitnog računa na koji stranke u postupku uplaćuju sredstva?

Ne.


Da li se registruju faktura ukoliko je dužnik izmirio dug u celosti plaćanjem profakture?

Kada je dužnik izmirio dug plaćanjem profakture konačna faktura se ne registruje u CRF već se bez registracije dostavlja dužniku. Kada je dug delimično izmiren po profakturi, registruje se i konačna faktura na preostali iznos duga.


Da li se registruju gotovinske uplate?

Ne.


Da li se registruje mesečno zaduženje ili ukupan dug?

Mesečno zaduženje.


Da li mora da se registruje profaktura?

Da, ukoliko se plaćanje vrši po profakturi.


Da li seregistruju fakture na ime članarine (npr. izdate od stalne konferencije gradova i opština)?

Da.


Da li se registruju otpremnice?

Ne, otpremnica nema izraženu vrednost robe u novcu.


Da li se registruju fakture koje se plaćaju na račune za uplatu javnih prihoda?

Ne. Takve transakcije nisu komercijalne već je u pitanju javni prihod za koji se plaćanja vrše sa šifrom 253.


Da li se registruju fakture prema NBS?

Ne.


Da li se registruju zahtevi za prenos sredstava iz budžeta opštine za finansiranje projekata i programa?

Ne, reč je o transferima.


Da li registrujemo obaveze po osnovu ugovora o kupovini nepokretnosti sa KJS koji je na 24 mesečne rate?

Da, ukoliko je običan ugovor (komercijalna transakcija).


Da li registrujemo fakture koje nemaju obavezu plaćanja (donacije itd.)?

Ne, samo fakture s aobavezom plaćanja.


Da li se može registrovati jedan zbirni račun koji se odnosi na jednog dužnika za određen broj dana?

Da, ukoliko kupcu izdajete samo jedan račun za određen vremenski period.


Kako i da li se registruje faktura u kojoj je dužnik javno preduzeće, ali je ugovor o preuzimanju duga zaključen sa korisnikom javnih sredstava koji (tip 0,1,2,4 i 6)?

Kada je u pitanju ovaj tip asignacije, potrebno je da poverilac registruje fakturu na novog dužnika (asignat) ali uz instrukciju prvog dužnika (asignant).


Da li u CRF registrujemo fakture prema KJS, ako je poverilac fizičko lice u sistemu PDV?

Ne.


Da li se u CRF registruje faktura ukoliko je naručilac KJS, a uplatu sredstava vrši privatna firma kao donaciju?

Da, ukoliko faktura glasi na KJS.


Da li registrujemo fakturu u CRF ako je naručilac KJS, a uplatu sredstava vrši privatna firma po ugovoru o donaciji?

Da, ukoliko faktura glasi na KJS.


Da li u CRF registrujemo fakturu koju KJS plaća iz sopstvenih prihoda?

Da, nezavisno iz kojih izvora KJS ostvaruje prihode.

Rokovi

Kako se računaju rokovi?

Računanje rokova, detaljnije možete pogledati u uputstvu na sledećoj adresi:

https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/register-invoice


Da li postoji definisan rok za registraciju fakture u CRF od dana izdavanja?

Ne.


Da li rokovi plaćanja ostaju isti kao i za RINO?

Da. Rokovi plaćanja su definisani Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.


Koji je rok za prijavu ispostavljenih situacija s’obzirom da je moguće da je ispostavljena u jednom mesecu a overena u drugom?

Prijavljivanje faktura po ispostavljenoj situaciji se radi nakon overe iste.


Da li je definisan rok za prijavljivanje fakture u CRF?

Rok za prijavu fakture nije definisan ali je definisano kada kreće da teče rok za plaćanje, 3 dana od prijave fakture u CRF.


Da li je u slučaju dogovorenog kraćeg roka za plaćanje između dužnika i poverioca potreban ugovor?

To je odnos dužnika i poverioca, nije neophodno, a nije ni zabranjeno.


Šta se dešava kada dužnik ne ispuni obavezu prema dogovorenoj valuti plaćanja?

Korisnici samo plaćaju svoje obaveze preko računa u UT i poslovnim bankama, što znači da ne zavisi od UT kada će dužnik izvršiti svoju obavezu.


Ugovorom sa KJS definisano je plaćanje na 6 mesečnih rata, kako registrujemo fakturu?

Za svaki mesec registrujete (pro)fakturu.


Koji rok unosimo u profakturi i da li postoji obaveza plaćanja?

Ne postoje zakonski rokovi za plaćanje po profakturama – ona je vid ponude kupcu bez obaveze plaćanja. U CRF se unosi isti rok koji je naznačen na profakturi.

Plaćanja

Ko unosi izmirenje, dužnik ili poverilac?

Izmirenje je automatsko. Detaljnije u korisničkom uputstvu https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/invoices/settlement.


Kako se plaćaju registrovane fakture?

Način plaćanja registrovanih faktura ostaje isti kao i do sada. Prilikom registracije fakture potrebno je pratiti uputstvo za registraciju na https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/register-invoice.


Da li su moguća plaćanja putem specifikacije većeg broja računa?

Funkcionalnost je u toku izrade.


Koje se šifre plaćanja koriste za komercijalne transakcije?

Detalji plaćanja su dostupni na https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/invoices/settlement/#detalji-registracije-placanja.


Šta se dešava sa nalozima za prenos koji su sa šifrom plaćanja od 221-226, a za koje ne postoji registrovana faktura ili zahtev za plaćanje u CRF?

UT će izdati instrukciju za plaćanje koju će primenjivati KJS za plaćanja koja se ne registruju u CRF.


Šta je IDF? Da li se navodi u instrukciji za plaćanje?

To je interni broj u informacionom sistemu i trenutno se nigde se ne navodi.


Šta se dešava sa fakturama koje su registrovane u punom iznosu, a kasnije poverilac odobri popust za plaćanje pre roka?

Za fakture sa popustom postoji mogućnost smanjivanja iznosa faktura kroz knjiška zaduženja.


Da li IDF mora da bude naveden na fakturi koja se šalje dužniku, a koja je prethodno registrovana u CRF?

Ne. Član 9. Pravilnika o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju Centralnog registra faktura”(Sl. Glasnik RS broj 7/2018) kaže da se prilikom registracije fakture unosi broj fakture, gde je broj fakture poziv na broj odobrenja iz instrukcije za plaćanje, ili broj fakture pod kojim je izdata, u slučaju da nije navedena instrukcija za plaćanje.


Koji je maksimalan broj dana za plaćanje po profakturi?

90 dana.


Kako se vrši unos fakture u kom je duži rok plaćanja od zakonskog?

Ukoliko je Ugovorom definisan rok plaćanja duži od zakonskog, dužnik je u obavezi da izmiri obavezu u zakonskom roku, član 3. i 4. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u kom. transakcijama.


Da li su moguća delimična plaćanja faktura?

Da.


Šta kada dužnik izmiruje obavezu sa računa koj ne pripada UT (840) već je sa računa iz poslovne banke?

Poverioca ne zanima sa kog računa dužnik izmiruje obavezu. Obaveze dužnika definisane su Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u kom. transakcijama.


Da li je potrebno da poverilac na fakturi unese JBKJS dužnika?

Zakon ne predviđa bilo kakvu obavezu poverioca da menja sadržaj računa koji se ispostavlja dužniku tako da ne postoji obaveza navođenja JBKJS.


Gde unosimo valutu palaćanja?

Ne unosite u CRF valutu plaćanja. Valuta plaćanja je ugovoren odnos između dužnika i poverioca i nije predmet CRF.

U CRF, zakonski rokovi plaćanja se računaju u zavisnosti od KJS i to je maksimalan rok u kome dužnik mora izmiriti svoju obavezu. Naravno, to ne sprečava dužnika da izmiri obavezu prema dogovorenoj valuti.


Kod broja fakture ukoliko imamo model 97, da li u broj fakture unosimo 97 pa PBO?

Ne. U broj fakture unosi se samo PBO bez 97.


Ukoliko se broj fakture u CRF koju je poverilac registrovao razlikuje od broja na fakturi koju je dostavio dužniku, koji broj dužnik unosi na platnom nalogu?

Članovima 10 i 11. Pravilnika o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju Centralnog registra faktura (Sl. Glasnik RS broj 7/2018) definisane su obaveze dužnika.


KJS koji plaćanje vrše preko Sistema za izvršenje budžeta – ISIB, šta unose u PBO?

U PBO unose broj fakture pod kojim je registrovana u CRF.

Registracija pravnog lica

U kojoj organizacionoj jedinici Uprave za trezor se vrši registracija?

Registraciju možete izvršiti u bilo kojoj OJ UT po Vašem izboru. Ovo važi za sva PL, uključujući i preduzeća registrovana u Beogradu sa poslovnim jedinicama iz unutrašnjosti.


Da li je definisana uloga dužnik/poverilac prilikom registracije PL?

Ne. PL se registruje bez naznake da li je u ulozi dužnika ili poverioca.


Do kada će trajati registracija PL?

Registracija u CRF počinje od 6. februara i trajno je otvorena. Obaveštenje o fazi testiranja odnosi se na registraciju faktura koja će trajati do 28. februara.


Kako se vrši predaja dokumentacije?

Predaja dokumentacije vrši ovlašćeno lice u organizacionoj jedinici Uprave za trezor koja je navedena u Zahtevu za registraciju.


Gde se preuzima Potvrda za korisnički nalog i ko može da je preuzme?

Potvrdu preuzimate u organizacionoj jedinici koja je navedena u Zahtevu za registraciju. Ukoliko ne preuzima administrator već drugo lice, podnosi se i Obrazac 5.


Ukoliko se prilikom registracije unese neki pogrešan podatak, na koji način možemo da izvršimo ispravku?

Samostalno je moguće promeniti skoro sve informacije sa registracije PL:

  • Ukoliko zahtev još uvek nije odobren, koristi se token za izmenu registracije
  • Ukoliko zatev odobren, korisnik sa odgovarajućim pravima ovo obavlja na stranici svog profila samostalno

Kako se preuzima zahtev za registraciju u CRF?

Obrazac za registraciju je u on-line obliku. Na stranici https://crf.trezor.gov.rs/register potrebno je popuniti i poslati formu nakon čega Vam sistem popunjen obrazac šalje na navedenu e-mail adresu.


Ko pupunjava polje JBKJS prilikom registracije?

JBKJS popunjavaju samo korisnici javnih sredstava. Za ostale korisnike koji se registruju, polje JBKJS ostaje prazno.


Koji JBKJS navodi lokalna samouprava u zahtevu za registraciju?

Lokalne samouprave registruju sve svoje direktne korisnike budžetskih sredstava. Dakle, prilikom registracije navode JBKJS za budžet (tip 0) i pojedinačno JBKJS za svaki organ i službu (tip 1). JBKJS (tip 0) videće sve registrovane fakture za svoje direktne korisnike, dok će direktni korisnik videti samo fakture u kojima je naveden njihov JBKJS.


Gde možemo da nađemo broj organizacione jedinice Uprave za trezor?

Lista organizacionih jedinica Uprave za trezor se nalazi ispod polja za unos. Takođe je uvek dostupna na sajtu trezora:

http://www.trezor.gov.rs/src/about/scheme/org


Da li se firma mora registrovati na opštini sedišta?

Registraciju možete izvršiti u bilo kojoj organizacionoj jedinici Uprave za trezor. Nije neophodno da bude opština sedišta firme. Ukoliko za konkretnu opštinu ne postoji organizaciona jedinica u spisku, unesite najbližu iz spiska koji imate na registracionoj formi.


Čiji podaci treba da stoje u polju podaci o administratoru?

Administrator može biti bilo koje lice koje ovlašćujete za rad u sistemu u vaše ime sagalsno Pravilniku.


Da li dokumentaciju podnosi ovlašćeno lice, administrator ili može neko treće lice?

Dokumentaciju može podneti ili preuzetii treće lice ali uz Ovlašćenje za preuzimanje korisničkog naloga (Obrazac 5).


Da li je greška ukoliko javno preduzeće prilikom registracije unese JBKJS?

Ne. Javno preduzeće ima dodeljen JBKJS u Upravi za trezor i potrebno je da ga unesu prilikom registracije.


Da li se dužnici registruju u CRF?

Da. Dužnici su u obavezi da pre plaćanja fakture ili drugog zahteva za isplatu provere da li su isti registrovani u CRF.


Kada se popunjava Obrazac 3 – Zahtev za ukidanje pristupa CRF?

Podnosi se organizacionoj jedinici UT kada se zahteva ukidanje pristupa za pravno lice/organ i podrazumeva deaktivaciju svih korisničkih naloga (na primer, ugašeno pravno lice).


Ko potpisuje Zahtev za registraciju direktnih korisnika lokalne samouprave?

Dokumentaciju potpisuje odgovorno lice ili zakonski zastupnik.


Da li se udruženja građana, tip KJS 8 registruju u CRF?

Da, ukoliko kao poverioci registruju fakture prema dužnicima – KJS tip 0,1,2,3,4,6.


Da li se preduzetnici registruju u CRF?

Da. Ukoliko obavljaju komercijalne transakcije u kojima su subjekti javnog sektora dužnici.


Da li se u CRF registruju notari?

Ne, jer nisu privredni subjekti.

Tehnička pitanja

Da li je dostupna tehnička dokumentacija za CRF REST API inerfejs?

Dokumentacija je dostupna na stranici za integraciju.


Da li se prilikom grupne registracije faktura dobija izveštaj o IDF brojevima registrovanih faktura?

Da, u istom redosledu kao i u ulaznom fajlu.


Koje pretraživače podržava aplikacija?

http://crf.trezor.gov.rs/docs/user/#tehnicki-preduslovi.


Da li je dozvoljena izmena korisničkog naloga koje je sistem dodelio?

Inicijalno je moguće odabrati korisnički nalog. Naknadno menjanje nije dozvoljeno. Lokalni administrator uvek može napraviti novi nalog i opozvati stari.


Šta znači status korisničkog naloga neaktivan i kako se aktivira?

Aktivaciju korisničkog naloga vršite na način opisan u korisničkom uputstvu https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/login.


Da li jedno lice može biti administrator u više pravnih lica?

Da, ali za svako pravno lice mora da poseduje poseban korisnički nalog.


Da li pravno lice može da ima više lokalnih administratora?

Da. Jedno pravno lice registruje jednog administratora u organizacionoj jedinici Uprave za trezor. Registrovani administrator samostalno otvara druge korisničke naloge tj. lokalne administratore i lokalne korisnike.


Da li postoji ograničenje u broju naloga koje administrator može da otvori?

Da, trenutno 10000.


Da li poverilac slanjem grupnog unosa može registrovati fakture za više dužnika ili se grupni unos odnosi na slanje više faktura za jednog dužnika?

Grupnim unosom se mogu registrovati fakture za više dužnika.


Da li postoji upozorenje ako uvozimo fakture koje su već evidentirane?

Da. Nije moguće prijaviti istu fakturu dva puta, poziv će biti odbijen sa greškom.


Ako otkažemo fakturu da li je možemo ponovo registrovati pod istim brojem fakture i za istog dužnika?

Da.


Da li postoji vremensko ograničenje kontrole za broj fakture?

Ne postoji, kontrola je trajnog karaktera.


Kod pojedinačnog unosa fakture postoji polje koje se čekira ukoliko je u pitanju profaktura, šta radimo kod grupnog unosa?

Preko atributa Lifetime možete definisati rok važenja. Ukoliko atribut postoji i ima vrednost, u pitanju je profaktura.


Šta znači dugme Generiši izveštaj?

Koristi se za dobijanje izveštaja u Excel formatu. Izveštaj sadrži sve prikazane podatke na osnovu filtera koji ste zadali, za razliku od izvoza koji radi samo sa podacima sa tekuće stranice.

Poruke sistema

Nije moguće uspostaviti konekciju

Poruka znači da aplikacija ne može da se poveže na pozadinski (eng: backend) servis što se može desiti iz više razloga:

  • problemi sa lokalnim internetom
  • isporuka nove verzije servisa
  • problemi sa infrastrukturom: struja, mrežni saobraćaj itd.

Obično je dovoljno sačekati nekoliko minuta i probati ponovo.


Korisnik je već odobren na sistemu

Korisnički nalog je jedinstven u celom sistemu. Poruka znači da to korisničko ime već postoji u okviru nekog PL i potrebno je izmeniti korisničko ime unosom nekog znaka, broja itd.


Nije pronađen validan aktivacioni token

Aktivacioni link zastareva. Potrebno je da aktivirate nalog na način opisan u uputstvu

https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/login/#aktivacija-korisnickog-naloga.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: