Odgovori na česta pitanja u vezi sa CRF

Uprava za trezor objavila odgovore na često postavljana pitanja u vezi registrovanja faktura na Centralnom registru faktura.

Funkcionalna pitanja

Da li se Pravilnik odnosi na fakture koje imaju datum od 01.03.2018. ili se odnosi na račune koji su primljeni od 01.03., a datum fakture može biti iz februara ? Da li se takve fakture registruju u CRF?

Pravilnik se odnosi na fakture izdate od 01. marta 2018. godine.


Da li se i na koji način vrši registracija predračuna, odnosno profaktura, ukoliko je Ugovorom definisano avansno plaćanje?

Ukoliko je ugovorom definisano avansno plaćanje 100%, može da se izvrši registracija profakture i prati izmirenje. Ukoliko je definisan avans koji je manji od 100%, registruje se profaktura na iznos avansa, a kasnije se registruje i sama faktura ali na preostali ostali iznos za plaćanje.


Ukoliko pravno lice vrši sindikalnu prodaju zaposlenima u institucijama koje pripadaju javnom sektoru, faktura se izdaje na tu instituciju a zaposlenima se od zarade obustavlja pripadajuća rata, da li se ove fakture registruju u CRF?

Nije u pitanju komercijalna transakcija između privatnog i javnog sektora, već se kao dužnik pojavljuje fizičko lice, odredbe Zakona i Pravilnika se ne primenjuju na navedene transakcije.


Koje fakture se registruju u CRF?

U CRF se registruju fakture u kojima su Korisnici javnih sredstava (tip 0,1,2,4 i 6) dužnici. Na sledećoj stranici možete videti koji su to korisnici: http://www.trezor.gov.rs/registar-kjs-cir.html.


Da li IDF mora da bude naveden na fakturi koja se šalje dužniku, a koja je prethodno registrovana u CRF?

Ne. Član 9. Pravilnika o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju Centralnog registra faktura”(Sl. Glasnik RS broj 7/2018) kaže da se prilikom registracije fakture unosi broj fakture, gde je broj fakture poziv na broj odobrenja iz instrukcije za plaćanje, ili broj fakture pod kojim je izdata, u slučaju da nije navedena instrukcija za plaćanje.


Da li se u CRF registruju fakture u kojima su dužnici javna preduzeća?

Ne. Javna preduzeća su korisnici javnih sredstava (tip 7) i fakture prema njima se ne registruju.


Kod broja fakture ukoliko imamo model 97, da li u broj fakture unosimo 97 pa PBO?

Ne. U broj fakture unosi se samo PBO bez 97.


Da li se i dalje evidentiraju obaveze kroz RINO?

Sve fakture izdate do 28. februara evidentiraće se kroz RINO, kao i njihovo izmirenje. Ovo važi za KJS (tip 0,1,2,4 i 6). Javna preduzeća rade u sistemu RINO kao i do sada.


Kako se plaćaju registrovane fakture?

Način plaćanja registrovanih faktura ostaje isti kao i do sada. Prilikom registracije fakture potrebno je pratiti uputstvo za registraciju na https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/register-invoice.


Da li privredni subjekti koji pružaju ugostiteljske usluge KJS registruju takve fakture?

Da. Član 2. tačka 1. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama definiše pojam komercijalne transakcije.


Da li pravno lice može da ima više administratora registrovanih u CRF?

Da. Jedno pravno lice registruje jednog administratora u organizacionoj jedinici Uprave za trezor. Registrovani administrator samostalno otvara druge korisničke naloge tj. lokalne administratore i lokalne korisnike.


Da li se registruju obaveze dobavljača iz inostranstva?

Ne.


Da li su moguća delimična plaćanja faktura?

Da.


Da li su moguća plaćanja putem specifikacije većeg broja računa?

Da.


Ko unosi knjižna odobrenja, dužnik ili poverilac?

Poverilac unosi knjižna odobrenja i zaduženja.


Da li u CRF treba da se registruju i naknade zarada (bolovanje i sl.) koje se refundiraju od RFZZO?

Ne. Ovakve obaveze nisu predmet registracije u CRF jer nije reč o komercijalnim transakcijama.


Da li poljoprivredna gazdinstva evidentiraju fakture u CRF?

Samo ukoliko je poljoprivredno gazdinstvo privredni subjekt.


Da li su devizna plaćanja predmet CRF ?

Ne.


Da li je potrebno evidentirati svaku obustavu zarade, blokadu računa, obustavu penzije itd.?

Ne. Predmet CRF su samo komercijalne transakcije.


Da li ima upozorenje ako uvozimo fakture koje su već evidentirane?

Da. Nije moguće prijaviti istu fakturu dva puta, poziv će biti odbijen sa greškom.


Da li se preduzetnici registruju u CRF?

Da. Ukoliko obavljaju komercijalne transakcije u kojima su subjekti javnog sektora dužnici.


Da li se registruje dokument o zaduženju za prodate poklon kartice?

Ne.


Šta je IDF? Da li se navodi u instrukciji za plaćanje?

To je interni broj u informacionom sistemu. Nigde se ne navodi.


Da li je izmirenje novčanih obaveza za premije osiguranja prema društvu za osiguranje potrebno registrovati u CRF?

Ne.


Sudovi imaju veliki broj faktura prema zatvorima i KP domovima i od 01. januara 2018. su uključeni u sistem za izvršenje budžeta. Da li su takve fakture predmet registracije u CRF?

Ne. Te uplate imaju karakter javnih prihoda i uplaćuju se sa šifrom plaćanja 253.


Da li rokovi plaćanja ostaju isti kao i za RINO?

Da. Rokovi plaćanja su definisani Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.


Da li je moguća registracija predračuna?

Da.


Da li je definisana uloga prilikom registracije dužnik/poverilac?

Ne. Registruje se pravno lice/organ bez naznake da li je u ulozi dužnika ili poverioca.


Da li su refundacije troškova za električnu energiju, vodu itd. predmet registracije u CRF?

Ne.

Registracija PL (pravno lice / organ)

Do kada će trajati registracija u CRF?

Registracija u CRF počinje od 6. februara i trajno je otvorena. Obaveštenje o fazi testiranja odnosi se na registraciju faktura koja će trajati do 28. februara.


U kojoj organizacionoj jedinici Uprave za trezor se vrši registracija?

Registraciju možete izvršiti u bilo kojoj organizacionoj jedinici po Vašem izboru.


Kako se vrši predaja dokumentacije?

Predaja dokumentacije vrši ovlašćeno lice u organizacionoj jedinici Uprave za trezor koja je navedena u Zahtevu za registraciju.


Ukoliko prilikom registracije unesemo neki pogrešan podatak, na koji način možemo da izvršimo ispravku?

Potrebno je da se obratite Upravi za trezor koja će izvršiti otkazivanje Vašeg zahteva. Nakon toga postupak registracije je potrebno ponoviti.


Kako se preuzima zahtev za registraciju u CRF?

Obrazac za registraciju je u on-line obliku. Na stranici https://crf.trezor.gov.rs/register potrebno je popuniti i poslati formu nakon čega Vam sistem popunjen obrazac šalje na navedenu e-mail adresu.


Ko pupunjava polje JBKJS prilikom registracije?

JBKJS popunjavaju samo korisnici javnih sredstava. Za ostale korisnike koji se registruju, polje JBKJS ostaje prazno.


Koji JBKJS navodi lokalna samouprava u zahtevu za registraciju?

Lokalne samouprave registruju sve svoje direktne korisnike budžetskih sredstava. Dakle, prilikom registracije navode JBKJS za budžet (tip 0) i pojedinačno JBKJS za svaki organ i službu (tip 1). JBKJS (tip 0) videće sve registrovane fakture za svoje direktne korisnike, dok će direktni korisnik videti samo fakture u kojima je naveden njihov JBKJS.


Gde možemo da nađemo broj organizacione jedinice Uprave za trezor?

Lista organizacionih jedinica Uprave za trezor se nalazi ispod polja za unos.


Čiji podaci treba da stoje u polju podaci o administratoru?

Administrator može biti bilo koje lice koje ovlašćujete za rad u sistemu u vaše ime sagalsno Pravilniku.


Da li se firma mora registrovati na opštini sedišta?

Registraciju možete izvršiti u bilo kojoj organizacionoj jedinici Uprave za trezor. Nije neophodno da bude opština sedišta firme. Ukoliko za konkretnu opštinu ne postoji organizaciona jedinica u spisku, unesite najbližu iz spiska koji imate na registracionoj formi.


Da li dokumentaciju podnosi ovlašćeno lice, administrator ili može neko treće lice?

Dokumentaciju može podneti ili preuzetii treće lice ali uz Ovlašćenje za preuzimanje korisničkog naloga (Obrazac 5).


Da li je greška ukoliko javno preduzeće prilikom registracije unese JBKJS?

Ne. Javno preduzeće ima dodeljen JBKJS u Upravi za trezor i potrebno je da ga unesu prilikom registracije.


Da li se dužnici registruju u CRF?

Da. Dužnici su u obavezi da pre plaćanja fakture ili drugog zahteva za isplatu provere da li su isti registrovani u CRF.


Kada se popunjava Obrazac 3 — Zahtev za ukidanje pristupa CRF?

Podnosi se organizacionoj jedinici UT kada se zahteva ukidanje pristupa za pravno lice/organ i podrazumeva deaktivaciju svih korisničkih naloga (na primer, ugašeno pravno lice).

Tehnička pitanja

Da li je negde na sajtu Uprave za trezor dostupna tehnička dokumentacija za REST API inerfejs za CRF?

Sa produkcijom, od 01. marta 2018. godine će REST biti kompletiran i postavljen link u korisničku dokumentaciju.


Da ne bi pravili uvoz JSON i CSV fajla ručno, koja je adresa Web servisa za slanje faktura, kako se povezati?

Dokumentacija za REST servisa biće dostupna nakon 01. marta.


Da li se prilikom grupne registracije faktura dobija izveštaj o IDF brojevima registrovanih faktura?

Ne. Faktura se u CRF vodi prema broju fakture koji je naveden prilikom registracije. To znači, da će i prilikom grupne registracije svaka faktura imati onaj broj koji je u fajlu naveden. Dužnik je u obavezi da prilikom plaćanja na nalogu za prenos u pozivu na broj odobrenja navede broj fakture pod kojim je registrovana u CRF.


Pretraživači koje podržava aplikacija?

Preporuka je da to budu Google Chrome, Mozilla Firefox i Microsoft Edge.


Da li je dozvoljena izmena korisničkog imena koje je sistem dodelio?

Da. Dozvoljeno je menjanje korisničkog imena.


Šta znači poruka „Korisnik je već odobren na sistemu” kada otvaramo korisničke naloge za zaposlene?

Korisnički nalog je jedinstven u celom sistemu. Poruka znači da to korisničko ime već postoji u okviru nekog PL i potrebno je izmeniti korisničko ime unosom nekog znaka, broja itd.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: