Od 01. marta koristi se Centralni registar faktura

Shodno članu 4a Zakonu o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, Poverioci su dužni da izdate fakture i druge zahteve za isplatu, u komercijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, pre njihovog dostavljanja dužnicima, registruju u centralnom registru faktura.

Shodno članu 4b dužnici izmiruju novčane obaveze po fakturama i drugim zahtevima za isplatu iz člana 4a stav 1. ovog zakona, samo ako su one ispravno registrovane u centralnom registru faktura, što utvrđuju proverom u tom registru.

Ove novine trebalo bi da pozitivno utiču na efikasnost i sigurnost naplate navedenih potraživanja poverilaca, kao i na bolje planiranje i upravljanje likvidnim sredstvima privrednih subjekta i javnog sektora.

Podsećamo da pomenuti Zakon između ostalog definiše i maksimalne rokove za izmirenje novčanih obaveza između privrednih subjekata i između javnog sektora i privrednih subjekata.

Kaznena odredba:

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, odnosno privredni subjekt ili subjekt javnog sektora, ako ne registruje izdate fakture i druge zahteve za isplatu u centralnom registru faktura

Više o centralnom registru faktura možete saznati putem sledećeg linka.

Comments