Obveznik akcize dužan je da izvrši popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda sa stanjem na dan 31. 12. 2018. godine

Odredbama člana 26. Zakona o akcizama, koji je u primeni od 1. januara 2018. godine, propisano je da je obveznik akcize dužan da sa stanjem na dan 31. decembra kalendarske godine izvrši popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda u svim skladištima, uključujući i akcizna skladišta, posebno po svakoj vrsti akciznog proizvoda i da popisne liste dostavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave najkasnije 31. januara naredne godine.

Comments